Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5607
Title: Одонтогенні та неодонтогенні кісти щелеп
Authors: Аветіков, Давид Соломонович
Яценко, Ігор Володленович
Ахмеров, В'ячеслав Джаудатович
Аветиков, Давид Соломонович
Яценко, Игорь Володленович
Ахмеров, Вячеслав Джаудатович
Avetikov, D.
Yatsenko, I.
Ahmerov, V.
Issue Date: 2012
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Аветіков Д. С. Одонтогенні та неодонтогенні кісти щелеп : навч. посіб. для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України та лікарів-інтернів / Д. С. Аветіков, І. В. Яценко, В. Д. Ахмеров. – Полтава : СПДФО Гаража М.Ф., 2012. – 93 с.
Abstract: Навчальний посібник присвячений актуальній проблемі сучасної хірургічної стоматології та щелепно-лицьовій хірургії – діагностиці та лікуванню кіст щелеп. В посібник увійшли питання класифікації, особливостей клініки та діагностики, лікування кіст щелеп. Кісти щелеп є дуже розповсюдженою патологією в щелепно-лицевій ділянці. Ця пухлиноподібна патологія нерідко призводить до серйозних наслідків. Для її діагностики і лікування потрібний комплексний підхід, з урахуванням усього різноманіття кістоутворення в щелепних кістках. Зміст посібника орієнтований на вимоги ОКХ та ОПП з фаху «стоматологія», що до набуття практичних навичок з діагностики та лікування хворих з кістами щелеп. Посібник призначений для студентів стоматологічних факультетів, лікарів-інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, хірургів-стоматологів; Учебное пособие посвящено актуальной проблеме современной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии - диагностике и лечению кист челюстей. В пособие вошли вопросы классификации, особенностей клиники и диагностики, лечения кист челюстей. Кисты челюстей очень распространенная патология в челюстно-лицевой области. Эта опухолеподобная патология нередко приводит к серьезным последствиям. Для ее диагностики и лечения требуется комплексный подход, с учетом всего многообразия кистообразования в челюстных костях. Содержание пособия ориентировано на требования ОКХ и ОПП по специальности «стоматология», что в приобретение практических навыков по диагностике и лечению больных с костями челюстей. Пособие предназначено для студентов стоматологических факультетов, врачей-интернов, магистров, клинических ординаторов, хирургов-стоматологов; he manual is devoted to the actual problem of modern surgical stomatology and maxillofacial surgery - diagnosis and treatment of jaw cysts. The manual includes issues of classification, clinical features and diagnosis, treatment of jaw cysts. Jawbones are a very common pathology in the maxillofacial area. This tumor-like pathology often leads to serious consequences. For its diagnosis and treatment, an integrated approach is required, taking into account the diversity of cyst formation in the maxillary bones. The content of the manual is oriented on the requirements of the OCh and OPP for the specialty "Dentistry", which, before acquiring practical skills in the diagnosis and treatment of patients with jaw cysts. The manual is intended for students of stomatological departments, interns, masters, clinical residents, surgeons, dentists.
Keywords: Одонтогенні кісти
Кісти щелеп
Хірургічна стоматологія
Цистотомія
Цистєктомия
Одонтогенные кисты
Кисты челюстей
Хирургическая стоматология
Цистотомия
Цистэктомия
Odontogenic cysts
Jawbone
Surgical dentistry
Cystotomy
Cystectomy
ISSN: 978-966-182-193-7
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5607
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ko.pdf3,2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.