Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5792
Title: Зміни імунологічних показників в сироватці крові і в ротовій рідині у хворих неврогенним сіалозоаденітом
Authors: Рибалов, Олег Васильович
Гаврильєв, Віктор Миколайович
Яценко, Ігор Володленович
Бондаренко, Валерій Володимирович
Бойко, Ігор Васильович
Рыбалов, Олег Васильевич
Гаврильев, Виктор Николаевич
Яценко, Игорь Володленович
Бондаренко, Валерий Владимирович
Бойко, Игорь Васильевич
Ribalov, O.
Gavrilev, V.
Yatsenko, I.
Bondarenko, V.
Boiko, I.
Issue Date: 2016
Publisher: Національний Медичний Університет ім. О.О.Богомольця
Citation: Зміни імунологічних показників в сироватці крові і в ротовій рідині у хворих неврогенним сіалозоаденітом / О. В. Рибалов, В. М. Гаврильєв, І. В. Яценко [та ін.] // Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія : матер. Міжнародної науково-практ. конф. присв.175-літтю НМУ ім. О.О.Богомольця, 120-літтю з дня народж. проф. Фетісова М.В., 90-літтю проф. Бердюка І.В., 20-літтю УАЧЩЛХ. – Київ, 2016. – С. 248–249.
Abstract: Отримані результати підтвердили зниження реактивності організму у хворих невропатіями і виявити дисбаланс в складових ротової рідини у вигляді зниження концентрації імуноглобулінів, що може сприяти активізації патогенної мікробної флори в порожнині роту і призводити до загострення сіалозоаденіту. Таким чином оцінка імунного статусу служить підставою для розробки заходів загального впливу на організм хворих неврогенним сіалозоаденітом, що матиме позитивний ефект під час їх лікування; Полученные результаты подтвердили снижение реактивности организма у больных невропатиями и выявить дисбаланс в составляющих ротовой жидкости в виде снижения концентрации иммуноглобулинов, что может способствовать активизации патогенной микробной флоры в полости рта и приводить к обострению сиалозоадениту. Таким образом оценка иммунного статуса служит основанием для разработки мероприятий общего воздействия на организм больных неврогенная сиалозоаденитом, что будет положительный эффект во время их лечения; The obtained results confirmed the decrease in reactivity of the organism in patients with neuropathy and to identify the imbalance in the components of the oral liquid in the form of a decrease in the concentration of immunoglobulins, which may contribute to the activation of pathogenic microbial flora in the oral cavity and lead to acute exacerbation of sialozuodenitis. Thus, the assessment of immune status serves as the basis for developing general measures on the body of patients with neurogenic sialosoadenitis, which will have a positive effect during their treatment.
Keywords: слинні залози
неврогенний сіалозоаденіт
імуноглобуліни
хірургічна стоматологія
слюнные железы
неврогенный сиалозоаденит
иммуноглобулины
хирургическая стоматология
salivary glands
neurogenic sialozoadenitis
immunoglobulins
surgical dentistry
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5792
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Neirogen_sialoz.pdf134,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.