Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5865
Title: Facial vascular lesions in patients with pterygopalatine ganglionitis
Other Titles: Судинні зміни обличчя у хворих на крилопіднебінний гангліоніт
Сосудистые изменения лица у больных крылонебным ганглионитом
Authors: Kolisnyk, I. A.
Korotich, N. N.
Pankevych, A. I.
Gogol, A. M.
Dobroskok, V. A.
Колісник, Інна Анатоліївна
Коротич, Наталія Миколаївна
Гоголь, Андрій Михайлович
Доброскок, Віталіна Олексіївна
Колесник, Инна Анатольевна
Коротич, Наталия Николаевна
Панькевич, Артур Иванович
Гоголь, Андрей Михайлович
Доброскок, Виталина Алексеевна
Панькевич, Артур Іванович
Issue Date: 2017
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Facial vascular lesions in patients with pterygopalatine ganglionitis / I. A. Kolisnyk, N. N. Korotych, A. I. Pankevych [еt al.] // Світ медицини та біології. – 2017. – № 4 (62). – С. 44–47.
Abstract: У роботі представлені результати вивчення судинних змін обличчя у хворих на крилопіднебінний гангліоніт у залежності від ступеню його тяжкості. Доведено, що при легкому ступені тяжкості КПГ зміни термоактивності обличчя відсутні, при середньому у 85,7% пацієнтів виявлено наявність термоасиметрії за рахунок підвищення термоактивності обличчя в середньому на 0,5°С. При тяжкому ступені тяжкості в усіх хворих спостерігалась виражена термоасиметрія обличчя (0,8°С). При чому, якщо при середньому ступені тяжкості КПГ ми спостерігали підвищення температури на боці ураження, то тяжкий перебіг гангліоніту, навпаки, супроводжувався зниженням температурних показників на боці ураження. Також виявлені зміни у васкуляризації обличчя. При легкому ступені тяжкості вони були незначні. При середньому – виявлено зниження судинного тонусу та збільшення притоку крові до судин обличчя, а при тяжкому, навпаки, – збільшення тонусу та зниження кровонаповнення судин обличчя на боці ураження. Такі зміни васкуляризації супроводжуються відповідною клінічною картиною гангліоніту та вегетативними проявами. В работе представлены результаты изучения сосудистых изменений лица у больных крылонебным ганглионитом (КНГ) в зависимости от степени его тяжести. Доказано, что при легкой степени тяжести КНГ изменения термоактивности лица отсутствуют, при средней у 85,7% пациентов обнаружена термоасимметрия за счет повышения термоактивности лица в среднем на 0,5°С. При тяжелой степени тяжести у всех больных наблюдалась выраженная термоасимметрия лица (0,8°С). При этом, если при средней степени тяжести КНГ мы наблюдали повышение температуры на стороне поражения, то тяжелое течение ганглионита, наоборот, сопровождается снижением температурных показателей на стороне поражения. Также обнаружены изменения васкуляризации лица. При легкой степени тяжести они были незначительные. При средней – наблюдалось снижение сосудистого тонуса и увеличение притока крови к сосудам лица, а при тяжелом, наоборот, – увеличение тонуса и снижение кровенаполнения сосудов лица на стороне поражения. Такие изменения васкуляризации сопровождаются соответствующей клинической картиной ганглионита и вегетативными проявлениями. The paper presents the findings of the study of facial vascular lesions in patients with pterygopalatine ganglionitis (PPG) depending of the degree of its severity. It has been proved that no facial thermoactivity occurs in the minor PPG; thermoasymmetry has been revealed in 85,7% of patients with the moderate pterygopalatine ganglionitis due to increase of thermoactivity of the face on the average of 0,5°С. The marked thermoasymmetry of the face (0,8°С) has been noted in all patients with the severe pterygopalatine ganglionitis. Notably, if in the moderate PPG we observed the rise of temperature on the affected side. Facial vascularization has been also found. They were insignificant in the minor pterygopalatine ganglionitis. The decrease of the vascular tone and increased blood supply to the vessels of the face has been revealed in the moderate pterygopalatine ganglionitis. On the contrary, in the severe pterygopalatine ganglionitis the increased tone and decreased blood filling of the facial vessels has been detected on the affected side. Such vascular lesions are accompanied by the corresponding clinical picture of the ganglionitis and vegetative manifestations.
Keywords: крилопіднебінний гангліоніт
термовізіографія
реофаціографія
судинні зміни обличчя
крылонебный ганглионит
термовизиография
реофациография
сосудистые изменения лица
pterygopalatine ganglionitis
thermovisiography
rheofaciography
facial vascular lesions
ISSN: 616.834.154:617.52:616.13/14-008
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5865
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики хірургічної стоматології
Наукові праці. Кафедра дитячої хірургічної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
facial_vascular_lesions_in_patients_with_pterigopalatine_ganglionitis.pdf373,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.