Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5967
Title: Тестування студентів як критерій ефективного навчання в умовах кредитно-модульної системи
Authors: Дубінін, Сергій Іванович
Ваценко, Анжела Володимирівна
Пілюгін, Валентин Олексійович
Рябушко, Олена Борисівна
Улановська, Наталія Аркадіївна
Issue Date: 2010
Publisher: Державний Вищий Навчальний Заклад "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського"
Citation: Тестування студентів як критерій ефективного навчання в умовах кредитно-модульної системи / С. І. Дубінін, А. В. Ваценко, В. О. Пілюгін [та ін.] // Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи : матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції. – Тернопіль, 2010. – С. 161–163.
Abstract: Тестування студентів як критерій ефективного навчання в умовах кредитно-модульної системи. На сучасному етапі, при належному організаційно-методичному забезпеченні, тестування може стати одним з найбільш ефективних та гнучких методів контролю знань студентів. Особливе місце серед тестів різного рівня складності займають тестові завдання ліцензійного іспиту «Крок-1» та ситуаційні задачі. Тестовий контроль дає можливість одночасно перевірити знання групи студентів, при цьому несе мотиваційне навантаження і спрямовує студентів на активну самостійну підготовку;Тестирование студентов как критерий эффективного обучения в условиях кредитно-модульной системы. На современном этапе при должном организационно-методическом обеспечении тестирование может стать одним из наиболее эффективных и гибких методов контроля знаний студентов. Особенное место среди тестов разного уровня сложности занимают тестовые задания лицензионного экзамена «Крок-1» и ситуационные задачи. Тестовый контроль дает возможность одновременно проверить знания группы студентов, при этом несет мотивационную нагрузку и направляет студентов на активную самостоятельную подготовку; Testing of students as criterion of the effective teaching in the conditions of the credit-module system. On the modern stage at a due organizationally methodical providing of testing can become to one of the most effective and flexible methods of control of knowledges of students. The special place among the tests of different type of complication is occupied by the test tasks of the licensed examination «Krok-1» and situational tasks. Test control enables to check up knowledge of group of students, carries the motivational loading and sends students to active independent preparation.
Keywords: кредитно-модульна система
критерії ефективності
медична біологія
тестування
«Крок-1»
кредитно-модульная система
критерии эффективности
медицинская биология
«Крок-1»
credit-module system
efficiency criterior
medical biology
«Krok -1»
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5967
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
testyvannya_stydentiv_yak_kriteriy.pdf301,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.