Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5975
Title: Тестовий контроль студентів як складова частина навчання в умовах кредитно-модульної системи при вивченні дисципліни «медична біологія»
Other Titles: Тестовый контроль студентов як составляющая часть обучения в условиях кредитно-модульной системы при изучении дисциплины «Медицинская биология»; Tests control of students as a part of studying in condition of credite-module system during the learning of subject “Medical biology”
Authors: Улановська-Циба, Наталія Аркадіївна
Дубінін, Сергій Іванович
Ваценко, Анжела Володимирівна
Улановская-Цыба, Наталья Аркадиевна
Дубинин, Сергей Иванович
Ваценко, Анжела Владимировна
Ulanovskaya-Csyba, N. A.
Dubinin, S.
Vatsenko, A.
Issue Date: 2011
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
Citation: Улановська-Циба Н. А. Тестовий контроль студентів як складова частина навчання в умовах кредитно-модульної системи при вивченні дисципліни «Медична біологія» / Н. А. Улановська-Циба, С. І. Дубінін, А. В. Ваценко // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Вип. 3, Т. 3(89). – С. 132–134.
Abstract: Навчання студентів в умовах кредитно-модульної системи передбачає впровадження та підвищення ролі самопідготовки. На сучасному етапі, при належному організаційно-методичному забезпеченні, тестовий контроль є одним з найбільш ефективних та гнучких методів контролю знань студентів. Особливе місце серед тестів різного рівня складності займають тестові завдання ліцензійного іспиту «Крок-1» та ситуаційні задачі. Тестування дає можливість викладачу одночасно перевірити знання групи студентів, при цьому несе навчально-інформативне та мотиваційне навантаження і спрямовує студентів на активну самостійну підготовку; Обучение студентов в условиях кредитно-модульной системы предусматривает внедрение и повышение роли самоподготовки. На современном этапе при должном организационно-методическом обеспечении тестовый контроль является одним из наиболее эффективных и гибких методов контроля знаний студентов. Особенное место среди тестов разного уровня сложности занимают тестовые задания лицензионного экзамена «Крок-1» и ситуационные задачи. Тестирование дает возможность преподавателю одновременно проверить знания группы студентов, при этом несет учебно-информационную и мотивационную нагрузку и направляет студентов на активную самостоятельную подготовку; Teaching of students in condition of credit-module system provides effective teaching and increasing of self-preparation role. On the modern stage due to appropriate organizationally methodical providing of testing such control become one of the most effective and flexible methods of control of knowledges of students. The special place among tests control of different type of complication is occupied by the test tasks of the licensed examination «Krok-1» and situational tasks. Test control gives possibility to check up knowledge of group of students, carries the motivational loading and directs students to the active self- preparation work.
Keywords: тестовый контроль
кредитно-модульная система
критерии эффективности
медицинская биология
«Крок-1»
тестовий контроль
кредитно-модульна система
критерії ефективності
медична біологія
тестування
«Крок-1»
tests control
credit-module system
efficiency criterior
medical biology
«Krok-1»
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5975
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
testovuy_kontrol_stydentiv.pdf248,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.