Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/6187
Title: Стоматологія надзвичайних ситуацій з курсом військової стоматології
Authors: Рузін, Геннадій Петрович
Голик, Віктор Павлович
Демяник, Сергій Григорович
Рибалов, Олег Васильович
Рузин, Геннадий Петрович
Голик, Виктор Павлович
Демяник, Сергей Григорьевич
Рыбалов, Олег Васильевич
Ruzin, G. P.
Golik, V. P.
Demyanik, S. G.
Ribalov, O. V.
Issue Date: 2008
Publisher: Вінниця : Нова книга
Citation: Стоматологія надзвичайних ситуацій з курсом військової стоматології : [підруч. для студентів стомат. фак-тів вищих мед. закладів ІV рівня акредитації] / Г. П. Рузін, В. П. Голік, С. Г. Демяник, О. В. Рибалов ; за ред. Г. П. Рузіна. – Вид. 2-ге, доопрацьов. і доп. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 264 с.
Abstract: Підручник складений відповідно до програми з хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з курсом стоматології надзвичайних ситуацій і військової стоматології згідно з навчальним планом. 12 розділів книги висвітлюють усі аспекти організації хірургічної, ортопедичної та терапевтичної стоматологічної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу, а також організацію, обсяг допомоги на етапах медичної евакуації з урахуванням характеру бойових дій, виду уражень і можливостей лікувальної установи. Підручник містить опис принципів організації допомоги з урахуванням діючих нормативів системи ЦО і ЗСУ з урахуванням особливостей надання допомоги хворим і ураженим з патологічними процесами у щелепно-лицевій ділянці. Описана профілактика ускладнень місцевого і загального характеру, організація догляду і харчування хворих і поранених з ушкодженнями і захворюваннями щелепно-лицевої ділянки. Наведено дані щодо медичної експертизи поранених у щелепно-лицеву ділянку, вимоги до стану порожнини рота і зубо-щелепної системи допризовників, військовослужбовців термінової служби та офіцерів. Підручник ілюстрований схемами, таблицями та фотографіями; Учебник составлен в соответствии с программой по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с курсом стоматологии чрезвычайных ситуаций и военной стоматологии согласно учебному плану. 12 разделов книги освещают все аспекты организации хирургической, ортопедической и терапевтической стоматологической помощи в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, а также организацию, объем помощи на этапах медицинской эвакуации с учетом характера боевых действий, вида поражений и возможностей лечебного учреждения. Учебник содержит описание принципов организации помощи с учетом действующих нормативов системы ГО и ВСУ с учетом особенностей оказания помощи больным и пораженным с патологическими процессами в челюстно-лицевой области. Описанная профилактика осложнений местного и общего характера, организация ухода и питания больных и раненых с повреждениями и заболеваниями челюстно-лицевой области. Приведены данные по медицинской экспертизы раненых в челюстно-лицевую область, требования к состоянию полости рта и зубо-челюстной системы допризывников, военнослужащих срочной службы и офицеров. Учебник иллюстрирован схемами, таблицами и фотографиями; The textbook is compiled according to the program of surgical dentistry and maxillofacial surgery with the course of dentistry of emergency situations and military dentistry according to the curriculum. 12 sections of the book cover all aspects of the organization of surgical, orthopedic and therapeutic dental care in emergency situations of peace and war, as well as the organization, amount of assistance at the stages of medical evacuation taking into account the nature of the fighting, the type of lesions and the capabilities of the medical institution. The textbook describes the principles of the organization of assistance, taking into account the current norms of the system of the Central Authority and the Armed Forces, taking into account the peculiarities of providing assistance to patients and affected by pathological processes in the maxillofacial area. The prevention of complications of local and general nature, the organization of care and nutrition of patients and wounded with injuries and diseases of the maxillofacial area is described. Medical data is provided examination of the wounded in the maxillofacial area, requirements for oral cavity and tooth-jaw system of pre-attackers, emergency servicemen and officers. The tutorial is illustrated with diagrams, tables and photographs.
Keywords: військова стоматологія
стоматологія надзвичайних ситуацій
щелепно-лицева хірургія
военная стоматология
стоматология экстремальных ситуаций
челюстно-лицевая хирургия
military dentistry
dentistry of extreme situations
maxillofacial surgery
ISSN: 616.314:614.88(075.8)
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6187
Appears in Collections:Навчально-методичні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nadzvichaini_situatsii_Ruzin.pdf5,31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.