Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/6368
Title: Динаміка видового спектру та антибіотикочутливості збудників інтраабдомінальних хірургічних інфекцій
Other Titles: Динамика видового спектра и антибиотикочувствительности возбудителей интраабдоминальных хирургических инфекций
Dynamics of species spectrum and antibiotic susceptibility of pathogens evoking intra-abdominal surgical infections
Authors: Шейко, Володимир Дмитрович
Должковий, Сергій Вікторович
Sheyko, V. D.
Dolzhkovyi, S. V.
Issue Date: 21-Nov-2014
Citation: Шейко В. Д. Динаміка видового спектру та антибіотикочутливості збудників інтраабдомінальних хірургічних інфекцій / В. Д. Шейко, С. В. Должковий // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2014. – Т. 14, вип. 4 (48). – С. 177–179.
Abstract: Розвиток інтраабдомінальних хірургічних інфекцій (ІХІ) є однією з основних причин смертності та виникнення ускладнень у хворих хірургічного профілю. Метою дослідження було виявлення динаміки видового спектру та антибіотикочутливості збудників ІХІ у хворих з гострими абдомінальними захворюваннями. Для цього було проведено аналіз 97 антибіотикограм 82 пацієнтів, які знаходилися на лікуванні у хірургічних відділеннях Полтавської обласної клінічної лікарні, 1-ї і 2-ї міських лікарень м. Полтава протягом 2007-2008 рр. (34 пацієнта – І група) та 2012-2013 рр. (48 пацієнтів – ІІ група). При порівнянні груп виявлено, що видовий спектр збудників ІХІ характеризується превалюванням грам-негативної флори та сталою питомою вагою представників нозокоміальних інфекцій незважаючи на зміну конкретних видів мікроорганізмів, а застосування принципу «ротації» при призначенні антибактеріальних препаратів є одним з шляхів подолання розвитку антибіотикорезитсентності збудників ІХІ; Развитие интраабдоминальных хирургических (ИХИ) инфекций является одной из основных причин смертности и возникновения осложнений у пациентов хирургического профиля. Целью исследования являлось изучение динамики видового спектра и антибиотикочувствительности возбудителей ИХИ у больных с острыми абдоминальными заболеваниями. Для этого был проведен анализ 97 антибиотикограмм 82 пациентов, находившихся на лечении в хирургических отделениях Полтавской областной клинической больницы, 1-й и 2-й городских больниц г. Полтава на протяжении 2007-2008 гг. (І группа) и 2012-2013 гг. (II группа). При сравнении групп выявлено, что видовой спектр возбудителей ИХИ характеризуется превалированием грамм-негативной флоры с относительно стабильным удельным весом представителей нозокомиальных инфекций несмотря на изменение конкретных видов микроорганизмов, а применение принципа «ротации» при назначении антибактериальных препаратов является одним из путей преодоления развития антибиотикорезистентности возбудителей ИХИ; Development of intra-abdominal surgical infection is a major cause of mortality and morbidity in surgical patients. This research was aimed to study the dynamics of the species spectrum and antibiotic susceptibility of pathogens causing intra-abdominal surgical infection in patients with acute abdominal conditions. The study was based on the analysis of 97 antibioticograms taken from 82 patients who passed through the course of treatment as the surgical department of the Poltava Regional Clinical Hospital, as well as at the 1st and 2nd municipal hospitals of Poltava for 2007-2008 (I group) and for 2012-2013 (II group). Comparison of the groups have enabled to reveal that the species spectrum of causative agents of intra-abdominal surgical infections is characterized by the prevalence of gram-negative flora with a relatively stable proportion of representatives causing nosocomial infections in spite of the changing specific types of microorganisms. The introduction of "rotation" principle in prescribing antibiotics is one of the ways to overcome the development of antibiotic resistance in pathogens causing intra-abdominal surgical infections
Keywords: інтраабдомінальні хірургічні інфекції
видовий спектр
антибіотикочутливість
интраабдоминальные хирургические инфекции
видовой спектр
антибиотикочувствительность
intra-abdominal infections
species’ spectrum
antibiotic resistance
ISSN: 2077-1096
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/6368
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургії № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sheyko_Dolzhkovyi_AntibioticResisit.pdf351,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.