Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/6529
Title: Добове моніторування артеріального тиску та ЕКГ в диференційній діагностиці артеріальної гіпертензії
Other Titles: Суточное мониторирование артериального давления и ЭКГ в дифференциальной диагностике артериальной гипертензии
24-hours arterial pressure and ECG monitoring in the differential diagnostics of arterial hypertension
Authors: Штомпель, Вікторія Юріївна
Трибрат, Тетяна Анатоліївна
Звягінцева, Лідія Анатоліївна
Борисова, Зінаїда Олексіївна
Бондаренко, В'ячеслав Михайлович
Шепітько, Валентина Володимирівна
Іщенко, Лариса Василівна
Штомпель, Виктория Юрьевна
Трибрат, Татьяна Анатольевна
Звягинцева, Лидия Анатольевна
Борисова, Зинаида Алексеевна
Бондаренко, Вячеслав Михайлович
Шепитько, Валентина Владимировна
Ищенко, Лариса Васильевна
Shtompel', V. Yu.
Trybrat, T. A.
Zviahintseva, L. A.
Borysova, Z. A.
Bondarenko, V. M.
Shepit’ko, V. V.
Ischenko, L. V.
Issue Date: 2004
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Добове моніторування артеріального тиску та ЕКГ в диференційній діагностиці артеріальної гіпертензії / В. Ю. Штомпель, Т. А. Трибрат, Л. А. Звягінцева [та ін.] // Медицина залізничного транспорту України. – 2004. – № 3 (11). – С. 37–39.
Abstract: 1. Хворі на НЦД, есенціальну та симптоматичну (ниркову) АГ мають відмінності в значеннях середньодобового систолічного та середньодобового діастолічного АТ, середніх значень систолічного та діастолічного АТ удень і вночі. 2. У хворих на вторинну АГ відзначено зниження добового індексу. 3. Хворі на НЦД мають підвищену варіабельність АТ і ЧСС, дещо нижчу — хворі на ГХ і знижену — хворі на симптоматичну АГ. 4. У хворих на НЦД переважає симпатичний тонус; у разі ГХ виявлено його підвищення, а за вторинної АТ — підвищення парасимпатичного. 5. Виявлені зміни показників добового моні- торування АТ і ЕКГ у хворих з АГ різного генезу можуть бути додатковими критеріями у диферен- ційній діагностиці АГ, їх можна рекомендувати до застосування в амбулаторній практиці; Сообщение посвящено особенностям показателей суточного мониторирования артериального давления и ЭКГ у больных артериальной гипертензией, использованию этих дополнительных данных в дифференциальной диагностике артериальной гипертензии у железнодорожников, указана возможность применения рассматриваемого подхода в клинической практике; The report is devoted to the specific parameters of 24-hours arterial pressure and ECG monitoring in the differential diagnostics of arterial hypertension in railwaymen; the possibility of the application of this approach in clinical practice has been stated.
Keywords: добове моніторування
артеріальна гіпертензія
диференційна діагностика
серцевий ритм
добовий індекс
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6529
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dobove_monitoryvannya.pdf156,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.