Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/6752
Title: Історія філософії
Authors: Салій, Анатолій Володимирович
Салий, Анатолий Владимирович
Saliy, A. V.
Зінченко, Наталія Олександрівна
Зинченко, Наталия Александровна
Zinchenko, N. A.
Біланов, Олег Сергійович
Биланов, Олег Сергеевич
Bilanov, O. S.
Issue Date: 2018
Publisher: Видавець та виготівник: ПП «Дивосвіт».
Citation: Салій А. В. Історія філософії: навчальний посібник / Салій А. В., Зінченко Н. О., Біланов О. С. – Вид. 2'е, доповнене. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 192 с.
Abstract: Цей навчальний посібник підготовлений відповідно до вимог навчальної програми. Представлений матеріал дасть можли вість студентам не тільки вивчати філософію, але і використо вувати його для самостійної роботи. Слід звернути увагу, що в доповненому матеріалі висвітлюються найновіші підходи до тих чи інших проблем, особливу увагу зосереджено на епосі пост модернізму. На відміну від інших подібних праць, посібник має форму нарису, містить стислу, але змістовну за обсягом істо рію філософії. Посібник буде корисним не тільки студентам ви щих медичних навчальних закладів III– IV рівнів акредитації, а й аспірантам, викладачам та всім, хто переймається пробле мами розвитку філософії. Сподіваємося, що викладений матері ал може стати імпульсом для подальших самостійних заглиб лень у безмежне море світової філософської думки.
Keywords: історія філософії
история философии
history of philosophy
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6752
Appears in Collections:Навчально-методичні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
history_of_philosophi.pdf500,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.