Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/6770
Title: Єдність навчання та виховання у підготовці лікарів-інтернів за фахом «Дитяча стоматологія»
Authors: Павленко, Людмила Григорівна
Павленко, Людмила Григорьевна
Шешукова, Ольга Вікторівна
Шешукова, Ольга Викторовна
Issue Date: 1998
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Павленко Л. Г. Єдність навчання та виховання у підготовці лікарів-інтернів за фахом «Дитяча стоматологія». /Л. Г. Павленко, О. В. Шешукова. // Виховні можливості навчального закладу на сучасному етапі : мат. навч. – метод. конф. – Полтава, 1998. – С. 79–81.
Abstract: Тісний взаємозв'язок навчання і виховання справедливо розглядає- ться як невід'ємна умова успішної підготовки висококваліфікованих спе- ціалістів. Ефективність виховної роботи, як і результативність навчання, залежить від планування мети, конкретизації змісту, вибору методики роботи. Метою виховної роботи у підготовці лікаря-стоматолога є формуван- ня клінічного та загальнолюдського мислення, знання лікарської, етики як системи поглядів на сутність лікарської діяльності, як теорії мораль- ності. Лікар повинен добре опанувати деонтологією як частиною етики, і вміти реалізувати її положення в повсякденній лікарській праці, , Відповідно до мети в навчально-методичній роботі ми поставили такі завдання: виховання у лікарів-інтернів почуття любові до своєї- Батьківщини, поваги до професії лікаря; виховання співчуття, чуйності до хворої дитини; 79 виховання делікатності, тактовності у поводженні з батьками хворої дитини; формування доброзичливих, творчих взаємовідносин між членами колективу. Для реалізації цих завдань потрібна робота всього колективу кафед- ри, оскільки як рівень деонтологічної підготовки лікаріз-інтернів зале- жить від планування тематики практичних занять, семінарів та лекцій, цілеспрямованої роботи викладачів кафедри. На кафедрі післядипломної підготовки лікарів-стоматологів питання, що пов'язані з лікарською етикою та деонтологією, введені до програми спеціальності. У курсі лекцій для лікарів-інтернів з розділу стоматології дитячого віку підкреслюються морально-етичні проблеми надання сто- матологічної допомоги дітям Так, у лекції "Програма профілактики, її складові, оцінка ефективності програм профілактики стоматологічних захворювань" наголошується, що провідне значення у профілактиці стоматологічних захворювань у дітей має комплекс державних, соціаль- них, гігієнічних, виховних та медичних заходів. Серед них найбільше значення має освітня гігієнічна програма, яку б підтримувала держава через Міністерство освіти та Міністерство охорони здоров'я України. Дитячий стоматолог постійно проводить виховну, гігієнічну та саніта- рно-освітню роботу. Це й індивідуальні бесіди з дитиною під час прийо- му, уроки гігієни, лекції, санітарні бюлетені. Підкреслюється, що запору- кою успіху при роботі з дитиною стає встановлення належного контакту, спокійна та цікава бесіда із застосуванням яскравих наочних приладь. На семінарах, які проводяться у вигляді співбесіди з лікарями- інтернами або обговорення їх доповідей, акцентується увага на питан- нях, які вимагають наявності у лікаря-стоматолога деонтологічних нави- чок. Наприклад, під час семінару "Діагностика та принципи лікування основних захворювань слизової оболонки порожнини рота у дітей" при розгляді гострого герпетичного стоматиту увага лікарів-інтернів звертає- ться на важливість правильного встановлення етіологічного фактора, послідовність збору анамнезу, оцінки ступеня тяжкості захворювання. Це буває нелегко, бо у цьому випадку лікар має справу з маленькою дитиною віком до трьох років. Таким чином, питання встановлення кон- такту з батьками набирає особливої чинності. Лікар-стоматолог повинен доступно роз'яснити необхідність призначених маніпуляцій та ліків, у випадку тяжкого стану - госпіталізації. Мати тяжко хворої дитини глибо- ко психічно травмована і вимагає особливо чуйного ставлення і підви- щеної уваги.
Keywords: Лікарі-інтерни
діти
дитяча стоматологія
навчання
виховної роботи
клінічного
кафедрі післядипломної підготовки
семінар
співбесіда
педіатрія
ISSN: В 54
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/6770
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра дитячої стоматологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.