Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/6937
Title: Мовлення як шлях формування термінологічних систем
Authors: Знаменська, Іванна Владиславівна
Знаменская, Иванна Владиславовна
Znamenska, I. V.
Романко, Ірина Григорівна
Романко, Ирина Григорьевна
Romanko, I. H.
Пісоцька, Олена Олександрівна
Песоцкая, Елена Александровна
Pisotska, O. O.
Issue Date: 2016
Citation: Знаменська І. В. Мовлення як шлях формування термінологічних систем / І. В. Знаменська, І. Г. Романко, О. О. Пісоцька // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей І Всеукр. наук.-прак. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 11-12 травня, 2016 р. – Полтава, 2016. – С. 79–83.
Abstract: У статті розглянуто важливість вивчення сучасної англомовної медичної термінології у медичних вишах. Прогрес медичного знання та сучасний розвиток усіх галузей медицини, втілений у постійному впровадженні у клінічну практику різноманітного сучасного обладнання, матеріалів, препаратів та технологій, використанні нових інструментально-технічних методів діагностики та лікування захворювань, вимагають кооперації вчених різних країн; The article discusses the importance of learning modern English medical terminology at high medical establishments. The progress of medical knowledge and modern development in all fields of medicine embodied in the constant introduction into clinical practice of various modern equipment, materials, medicines and technologies, the use of new instrumental and technical methods of diagnosis and treatment require cooperation of scientists around the world; В статье рассмотрены важность изучения современной англоязычной медицинской терминологии в медицинских вузах. Прогресс медицинского знания и современное развитие всех отраслей медицины, воплощенный в постоянном внедрении в клиническую практику разнообразного современного оборудования, материалов, препаратов и технологий, использовании новых инструментально-технических методов диагностики и лечения заболеваний, требуют сотрудничества ученых разных стран мира.
Keywords: мовлення
медична термінологія
мовленнєві моделі
мотивація
speech
medical terminology
speech models
motivation
речь
медицинская терминология
речевые модели
мотивация
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6937
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Movlennia_yak_shliakh_formuvannia.pdf266,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.