Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/6965
Title: Клініко-морфологічне обгрунтування проведення тотальної та субтотальної отопластики на сучасному етапі з використанням у якості живильної судини задньої вушної артерії
Authors: Аветіков, Давид Соломонович
Соколов, Віктор Миколайович
Аветиков, Давид Соломонович
Соколов, Виктор Николаевич
Avetikov, D.
Sokolov, V.
Issue Date: 2011
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Аветіков Д. С. Клініко-морфологічне обгрунтування проведення тотальної та субтотальної отопластики на сучасному етапі з використанням у якості живильної судини задньої вушної артерії / Д. С. Аветіков, В. М. Соколов // Актуальні питання та проблеми розвитку стоматології на сучасному етапі. Збірник наукових праць присвячених 75-річчю проф. Рубаненка В.В. – Полтава : Тов «АСМІ», 2011. – С. 178–179.
Abstract: Задня вушна артерія в 23 випадках (90%) наших досліджень починалася самостійною гілкою від задньовнутрішньої поверхні зовнішньої сонної артерії. При двох дисекціях задня вушна артерія відходила від потиличної артерії. У одному клінічному випадку шилососкоподібна гілка була головним продовженням задньої вушної артерії з наявністю лише одній вушній артерії незначних розмірів. Це єдиний варіант ходу артерії, який складав 1,4 % усіх випадків досліджень, що зустрівся. У післяопераційному періоді, після проведення пластичних операцій, шляхом клінічних методів дослідження (тепловізорна проба, реоплатизмографія тощо) була доведена життєздатність завушного клаптя. Топографоанатомічна характеристика задньої вушної артерії і проведені клінічні проби дозволяють проводити реконструктивно-відновлювальні операції ангіосомним завушним клаптем із збереженням надійного кровопостачання усіх трансплантованих тканин в зоні розгалуження цієї артерії; Задняя ушная артерия в 23 случаях (90%) наших исследований начиналась самостоятельной ветвью от задневнутренней поверхности наружной сонной артерии. При двух диссекции задняя ушная артерия отходила от затылочной артерии. В одном клиническом случае шилососкоподибна ветвь была главным продолжением задней ушной артерии с наличием только одной ушной артерии незначительных размеров. Это единственный вариант хода артерии, который составлял 1,4% всех случаев исследований, встретился. В послеоперационном периоде, после проведения пластических операций, путем клинических методов исследования (тепловизорная проба, реоплатизмография т.д.) была доказана жизнеспособность заушного лоскута. Топографоанатомическом характеристика задней ушной артерии и проведены клинические пробы позволяют проводить реконструктивно-восстановительные операции ангиосомним заушным лоскутом с сохранением надежного кровоснабжение всех трансплантированных тканей в зоне разветвления этой артерии; Rear ear artery in 23 cases (90%) of our studies began with an independent branch from the back of the inner surface of the external carotid artery. With two disciples, the posterior ear artery departed from the occipital artery. In one clinical case, the chylose-like branch was the main continuation of the posterior ear artery with the presence of only one small artery of small size. This is the only variant of the artery, accounting for 1.4% of all cases of research. In the postoperative period, after carrying out plastic operations, by clinical methods of research (thermal imaging, reoplattismography, etc.) the viability of the periosteal flap has been proved. Topographic anatomical characteristics of the posterior aortic artery and conducted clinical trials allow reconstructive-reconstruction operations with angiosomal peruvic scrap with the preservation of reliable blood supply to all transplanted tissues in the branching region of this artery.
Keywords: тотальна та субтотальна отопластика
пластична хірургія
щелепно-лицьова ділянка
тотальная и субтотальная отопластика
пластическая хирургия
челюстно-лицевая область
total and subtotal otoplasty
plastic surgery
maxillofacial area
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6965
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ruban 2 2011.pdf189,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.