Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/707
Title: Реакція привушних залоз і букального епітелію у дітей зі злоякісними пухлинами черевної порожнини на тлі отримання хіміотерапії
Other Titles: Реакція привушних залоз і букального епітелію у дітей зі злоякісними пухлинами черевної порожнини на тлі отримання хіміотерапії
Реакция околоушных слюнных желез и буккального эпителия у детей со злокачественными опухолями брюшной полости на фоне химиотерапии
Authors: Ткаченко, Павло Іванович
Попело, Юлія Вікторівна
Білоконь, Сергій Олександрович
Ткаченко, Павел Иванович
Попело, Юлия Викторовна
Белоконь, Сергей Александрович
Tkachenko, P. I.
Popelo, Yu. V.
Bilokon, S. O.
Issue Date: 2017
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Ткаченко П. І. Реакція привушних залоз і букального епітелію у дітей зі злоякісними пухлинами черевної порожнини на тлі отримання хіміотерапії / П. І. Ткаченко, Ю. В. Попело, С. О. Білоконь // Світ медицини та біології. – 2017. – № 1 (59) – С. 83–86.
Abstract: У роботі представлені результати обстеження 21 дитини віком від 7 до 16 років із солідними пухлинами черевної порожнини, які проходили два курси поліхіміотерапії. Вивчення секреторної активності привушних залоз дозволило виявити зменшення продукції паротидного секрету та появу в цитограмах як зруйнованих так і збережених форм клітин периферичної крові з превалюванням серед них лейкоцитів з ознаками гідропічної дистрофії. В мазках-перевідбитках, отриманих із слизової оболонки щоки, визначалася велика кількість десквамованих клітин букального епітелію з ознаками деструкції ядер, клітинних мембран і підвищеної контамінації їх мікроорганізмами, ступінь вираженості яких залежала від тривалості проведення поліхіміотерапії. Ці маркери можуть слугувати об’єктивними критеріями для оцінки стану тканин і органів порожнини рота та визначення ефективності лікувально-профілактичних заходів у дітей, які отримують поліхіміотерапію. В работе представлены результаты обследования 21 ребенка в возрасте от 7 до 16 лет с солидными опухолями брюшной полости, которые проходили два курса полихимиотерапии. Изучение секреторной активности околоушных желез позволило выявить уменьшение продукции паротидного секрета, появление в цитограммах клеток периферической крови, как деструированных так и сохраненных форм с превалированием среди них лейкоцитов с признаками гидропической дистрофии. В мазках-переотпечатках, полученных со слизистой оболочки щек, определялось большое количество десквамированных клеток буккального эпителия с признаками деструкции ядер, клеточных мембран и повышенной контаминацией микроорганизмами, степень выраженности которых зависела от длительности проведения полихимиотерапии. Эти маркеры могут служить объективными критериями для оценки состояния тканей и органов полости рта, определения эффективности лечебно-профилактических мероприятий у детей, которые получают полихимиотерапию. The paper presents the results of a survey of 21 children aged 7 to 16 years with solid tumors of the abdomen, which took two courses of chemotherapy. The study of the secretory activity of the parotid glands revealed a decrease in the production parotitno secret, and the appearance in zithromax as destroyed, and the preserved forms of peripheral blood cells with a predominance among them of white blood cells with signs of dystrophy gtopo. In smears-perevod obtained from buccal mucosa was determined in a large number of desquamating of buccal epithelium cells with signs of destruction of the nuclei, cell membranes and increased their contamination with microorganisms, the severity of which depended on the duration of carrying out of chemotherapy. These markers can serve as objective criteria for the assessment of tissues and organs of the oral cavity and to determine the effectiveness of preventive measures in children receiving chemotherapy.
Keywords: діти
злоякісні пухлини
привушні залози
букальний епітелій
хіміотерапія
цитограма
дети
злокачественные опухоли
околоушные железы
буккальный эпителий
химиотерапия
цитограмма
children
malignant tumor of the parotid gland
buccal cells
chemotherapy
citogramma
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/707
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ткаченко_П_І.pdf251,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.