Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/7508
Title: Види розрізів у соскоподібній ділянці при проведенні нижньої ретидектомії
Authors: Аветіков, Давид Соломонович
Стебловський, Дмитро Валерійович
Аветиков, Давид Соломонович
Стебловский, Дмитрий Валерьевич
Avetikov, D.
Steblovskiy, D.
Issue Date: 2015
Publisher: Журнал «Клінічна стоматологія» ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Citation: Аветіков Д. С. Види розрізів у соскоподібній ділянці при проведенні нижньої ретидектомії / Д. С. Аветіков, Д. В. Стебловський // Клінічна стоматологія. – 2015. – № 3–4 (12-13). – С. 83.
Abstract: Гістотопографічні аспекти передчасного старіння шкіри та наступного інволюційного птозу вивчені недостатньо, що обмежує ефективне лікування цієї групи пацієнтів. Метою дослідження була оптимізація методики проведення розрізів при виконанні нижньої ретидектомії. Морфологічні дослідження проводилися на 34 свіжих трупах людей віком від 15 до 65 років. Об’єктом дослідження було 30 пацієнтів з інволюційним птозом шкіри нижньої третини обличчя. Від дерми чітко прослідковуються тяжі, що йдуть у товщу підшкірно-жирової клітковини і далі до поверхневої фасції. Між тяжами розміщені жирові часточки. Ці тяжи можна використовувати як перемички системи, що ковзає, а жирові частки - для сили протидії, бо вони перекочуються при бічних деформаціях шкіри. Чинниками зсуву та ковзання шкіри в соскоподібній ділянці є сполучнотканинні перемички від дерми до поверхневої фасції, і обидва листки власної фасції; Гистотопографични аспекты преждевременного старения кожи и последующего инволюционного птоза изучены недостаточно, что ограничивает эффективное лечение этой группы пациентов. Целью исследования была оптимизация методики проведения разрезов при выполнении нижней ретидектомии. Морфологические исследования проводились на 34 свежих трупах людей в возрасте от 15 до 65 лет. Объектом исследования было 30 пациентов с инволюционным птозом кожи нижней трети лица. От дермы четко прослеживаются тяжи, идущие в толщу подкожно-жировой клетчатки и дальше к поверхностной фасции. Между тяжами размещены жировые дольки. Эти тяжи можно использовать как перемычки системы, скользит, а жировые частицы - для силы противодействия, потому что они перекатываются при боковых деформациях кожи. Факторами сдвига и скольжения кожи в Сосцевидный участке есть соединительнотканные перемычки от дермы к поверхностной фасции, и оба листья собственной фасции; Histopathological aspects of premature skin aging and subsequent involutional ptosis are insufficiently studied, which limits the effective treatment of this group of patients. The aim of the study was to optimize methods of conducting cuts while performing lower retidectomy. Morphological studies were conducted on 34 fresh corpses of people aged 15 to 65 years. The object of the study was 30 patients with involutional ptosis of the skin of the lower third of the face. From the dermis there are clearly traces of the traction that goes into the thickness of the subcutaneous fat and further to the surface fascia. Between the trains are placed fat slices. These tracks can be used as jumper sliding system, and fat particles - for the force of counteraction, because they roll over with lateral deformations of the skin. The factors of shear and slipping of the skin in the mucous membrane are connective tissue dermis from the dermis to the surface fascia, and both leaves of their own fascia;
Keywords: хірургічні розрізи
соскоподібна ділянка
нижня рітідектомія
хирургические разрезы
сосцевидная область
нижняя ритидэктомия
surgical incisions
mastoid region
lower rhytidectomy
Sponsorship: Види розрізів у соскоподібній ділянці при проведенні нижньої ретидектомії
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/7508
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vstavka 7-083-2.pdf74,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.