Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/766
Title: Діагностична і оперативна лапароскопія в гінекології
Other Titles: Диагностическая и оперативная лапароскопия в гинекологии
Diagnostic and operative laparoscopy in gynecology
Authors: Громова, Антоніна Макарівна
Мартиненко, Віталій Борисович
Тарасенко, Костянтин Володимирович
Громова, Антонина Макаровна
Мартыненко, Виталий Борисович
Тарасенко, Константин Владимирович
Gromova, A. M.
Martynenko, V. B.
Tarasenko, K. V.
Нестеренко, Леонід Анатолійович
Нестеренко, Леонид Анатольевич
Nesterenko, L. А.
Issue Date: 2017
Publisher: ПП Естеро
Citation: Діагностична та оперативна лапароскопія в гінекології / А. М. Громова, В. Б. Мартиненко, К. В. Тарасенко, Л. А. Нестеренко // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – Рівне : ПП Естеро, 2017. – Вип. 2 (40). – С. 105–108.
Abstract: Оперативна ендоскопічна гінекологія - це самостійний розділ хірургії, що включає операції на органах малого тазу жінки, які проводяться лапароскопічним доступом. Лапароскопія — це малоінвазивна, без пошарового розрізу передньої черевної стінки, операція, що проводиться за допомогою спеціального оптичного (ендоскопічного) обладнання. Мета дослідження – показати переваги лапароскопічного методу хірургічного лікування в гінекології. Матеріали та методи дослідження: проведено ретроспективний аналіз 1000 історій хвороб, протоколів операцій пацієнток після лапароскопій, які були виконані на базі гінекологічного відділення Полтавської центральної районної клінічної лікарні ( ПЦРКЛ ), що є клінічною базою кафедри акушерства та гінекології №1 ВДНЗУ "УМСА". Результати дослідження та їх обговорення:після проведення аналізу медичної документації отримані такі результати:з 1000 лапароскопій проведених, як у плановому так і в ургентному порядку, було виконано 988 ( 98.8% ) – хірургічних та 12 ( 1.2 % ) діагностичних лапароскопій. Середній вік пацієнток: 31.2 років ( з 15 по 70 років). Середня тривалість операцій: 40.8 хв ( з 12 хв до 250 хв). Середня крововтрата: 28.6 мл ( від 0 мл до 700 мл). Середня тривалість ліжко-дня: 4.1 днів (від 1 до 7). Висновки: ендоскопічна хірургія є “золотим стандартом ” у хірургії яєчників та маткових труб. Відсутність ускладнень і швидка реабілітація хворих,сприяють зменшенню крововтрати та болю в післяопераційному періоді, зменшують середній ліжко-день, значно скорочують час непрацездатності, частоту інфікування, а також мають значний косметологічний ефект; Оперативная эндоскопическая гинекология - это самостоятельный раздел хирургии, который включает операции на органах малого таза женщины, проводимых лапароскопическим доступом. Лапароскопия - это малоинвазивная, без послойного разреза передней брюшной стенки, операция, которая проводится с помощью специального оптического (эндоскопического) оборудования. Цель исследования - показать преимущества лапароскопического метода хирургического лечения в гинекологии. Материалы и методы исследования: проведен ретроспективный анализ 1000 историй болезней, протоколов операций пациенток после лапароскопий, которые были выполнены на базе гинекологического отделения Полтавской центральной районной клинической больницы (ПЦРКБ), что является клинической базой кафедры акушерства и гинекологии №1 ВГУЗУ "УМСА". Результаты исследования и их обсуждение: после проведения анализа медицинской документации получены следующие результаты: с 1000 лапароскопий проведенных, как в плановом так и в ургентном порядке, было проведенно 988 (98.8%) - хирургических и 12 (1.2%) диагностических лапароскопий. Средний возраст пациенток: 31.2 лет (с 15 по 70 лет). Средняя продолжительность операций: 40.8 мин (с 12 мин до 250 мин). Средняя кровопотеря: 28.6 мл (от 0 мл до 700 мл). Средняя продолжительность койко-дня: 4.1 день (от 1 до 7). Выводы: эндоскопическая хирургия является "золотым стандартом" в хирургии яичников и маточных труб. Отсутствие осложнений и быстрая реабилитация больных, способствуют уменьшению кровопотери и боли в послеоперационном периоде, снижают средний койко-день, значительно сокращают время нетрудоспособности, частоту инфицирования, а также имеют значительный косметологический и экономический эффект; Operative endoscopic gynecology is an independent section of surgery,which includes operations on the organs of the pelvis of women, which are carried out by laparoscopic access. Laparoscopy is a minimally invasive, non-dimensional incision of the anterior abdominal wall, an operation performed with the help of a special optical (endoscopic) equipment. Research objective is to show the advantages of the laparoscopic method of surgical treatment in gynecology. Materials and methods of research: a retrospective analysis of 1000 cases, protocols of patients' operations after laparoscopy was carried out, which were performed on the basis of the gynecological department of the Poltava Central Regional Clinical Hospital (PCRCH), which is the clinical base of the Department of Obstetrics and Gynecology N°1 of "UMSA". Results of the study and their discussion: after the analysis of the medical documentation, the following results were obtained: 988 (98.8%) - surgical and 12 (1.2%) diagnostic laparoscopy were performed from 1000 laparoscopies performed in both planned and urgent order. Average age of patients: 31.2 years (from 15 to 70 years). Average duration of operations: 40.8 min (from 12 min to 250 min). Average blood loss: 28.6 ml (from 0 ml to 700 ml). Average bed time: 4.1 days (from 1 to 7). Conclusions: endoscopic surgery is a "golden standard" in ovarian and uterine surgical treatment. The lack of complications and rapid rehabilitation of patients, contribute to reducing blood loss and pain in the postoperative period, reduce the average bed day, significantly reduce the time of disability, the incidence of infection, and also have a significant cosmetic and economic effect.
Keywords: лапароскопія
ендоскопія
доброякісні пухлини яєчників
непліддя
ендометріоз
доброякісні пухлини матки
лапароскопия
злуковий процес
эндоскопия
доброкачественные опухоли яичников
доброкачественные опухоли матки
эндометриоз
бесплодие
laparoscopy
спаечный процесс
endoscopy
benign tumors of the ovaries
infertility
conjugate process
endlaparoscopy
conjugate process ometriosis
endoscopy
endometriosis
infertility
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/766
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра акушерства і гінекології № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diagnostic_and_operative_laparoscopy_in_gynecology.pdf463,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.