Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/7662
Title: Результати визначення пародонтопатогенної інфекції у кореневих каналах тимчасових зубів при періодонтитах
Other Titles: Результаты определения пародонтопатогенной инфекции в корневых каналах временных зубов пори периодонтитах
Results of definition of periodontopathogenens root canal of temporary teeth with periodontitis
Authors: Шешукова, Ольга Вікторівна
Шешукова, Ольга Викторовна
Sheshukova, O. V.
Issue Date: 2005
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Шешукова О. В. Результати визначення пародонтопатогенної інфекції у кореневих каналах тимчасових зубів при періодонтитах./ О. В. Шешукова // Вісник стоматології. – 2005. – № 2. – С. 113–115.
Abstract: Досить часто при постановці діагнозу лікарі ба- зуються на застарілих традиційних критеріях оцінки клінічної аарішш хвороб періодонту. При цьому не враховується характер мікробного агента, що є осно- вною складовою розвитку і результату запального процесу. Для здійснення мікробіологічної діагностики і оцінки ролі окремих видів бактерій в розвитку не- специфічних запальних захворювань щелепно- лицьової області застосовують метод анаеробного культивуванні. Однак, облігатні анаероби ростуть поволі і в спеціальних умовах, що не дозволяє визна- чити всі види бактерій, які беруть участь в розвитку запального захворювання. В результаті дезорієнтація в еткшаїїленсіичцмх механізмах розвитку запального процесу призводить до помилок в діагностиці і мето- дах йо т ліхгання. Дані досліджень вітчизняних і зарубіжних авто- рів показують, що при запальних захворюваннях ще- лепно-лицьової області більш ніж в 60% випадків ви- сівається резидента мікрофлора, представлена пере- важно облігатними анаеробами. Різні автори до числа найважливіших періодонтопатогенних збудників, по- в'язаних із розвитком хронічного періодонтиту, від- носять представників групи Bacteroides (B.melanninogenicus) та інших грамнегативних облігатних анаеро- бів: Fusobacterium nucleatum, Peptostreptococcus micros, Peptostreptococcus anaerobius, Eubacterium galactolyticum, Eubacterium lentium, Wolinella recta, Campylobacter sputorum [1,2]. При цьому важливо, що при асоціації мікрофлори пошкоджувальна дія на пе- риапікальні тканини посилюється [3]. В останнє деся- тиріччя повідомляється, що верхівковий періодонтит частіше асоційований з анаеробною резидентною мі- крофлорою; виявлені також деякі види факультатив- них і облігатно- анаеробних мікроорганізмів Streptococcus sanguis, Streptococcus milleri, Fusobacterium spp., Prevotella spp., Actinomyces spp. [4, 5]. Деякі ав- тори відмічають, що не слід переоцінювати роль мік- роорганізмів у розвитку і перебігу верхівкового пері- одонтиту, і наводять результати, що свідчать про від- сутність в самому вогнищі запалення в навколоверхі- вкових тканинах мікроорганізмів [6]. Метою нашого дослідження стало якісно визна- чити наявність пародонтопатогенних мікроорганізмів у кореневих каналах тимчасових молярів при загост- ренні хронічного періодонтиту. Матеріали і методи дослідженим. Проведено визначення п'яти основних пародонтопатогенних мік- роорганізмів: Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Bacteroides fbrsythus, Treponema denticola, Actinomyces actmomycetemcomäan^ у вмісті кореневих каналів тимчасових молярів у 35 пацієнтів віком рід 2 до 10 років (з діагнозом загопреаня хронічного гранулюю- чого періодонтиту) методом ПЛР за допомогою наберу реагипів для якісного визначення ДНК (ООО НПФ ТЕ- НТЕХ^застаіщартіююметодиіюю[9]. Висновок Отже, при загостренні хронічного пе- ріодонтиту тимчасових молярів, у більшості випадків установлена наявність одного або асоціації пародон- топатогенних мікроорганізмів у кореневому каналі. Отримані дані щодо присутності пародонтопатоген- них мікроорганізмів у кореневих каналах як етіологі- чного чинника загострення хронічного періодонтиту тимчасових зубів розширюють уявлення про ланки патогенезу та спонукають до подальшого досліджен- ня стану локального імунного захисту.Изучена микробная флора при обострении хронического периодонтита временных зубов методом паяимеразной цепной реакции. Пожученные данные свидетельствуют, что в большинстве случаев установлено наличие одного или ассоциации пародонтопатоеенных микроорганизмов в кор- невом канале временных зубов. Ключевые слова: временные зубы, периодонтиты, пшиме- разная цепная реакция, пародонтопатогены. A microbian flora at intensification of chronic periodontitis temporary teeth is studied by the method cf polymerase chain reaction. In most cases finding testify the presence of one or associations of periodontal infection microorganisms in root canal of temporary teeth.
Keywords: пародонтопатогенна інфекція
кореневі канали
діти
тимчасові зуби
постановка діагноза
періодонт
мікробіологічна діагностика
запальні процеси
данні
дослідження
мікробний агент
мікрофлора
Bacteroides
Fusobacterium nucleatum
A microbian flor
chronic periodon
temporary teet
periodontis
periodontal infectio
polymerase chain reaction
временные зубы
периодонты
полтмеразная цепная реакция
пародонтопатогены
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/7662
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра дитячої стоматологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.