Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/7663
Title: Показники лікування ускладненого карієсу тимчасових зубів у дітей Полтавської області
Other Titles: Показатели качества лечения осложнений кариеса временных зубов у детей полтавской области
Indexes of quality of medical. Treatment of complications of temporal tooth decay of children of poltava region
Authors: Шешукова, Ольга Вікторівна
Шешукова, Ольга Викторовна
Sheshukova, O. V.
Issue Date: 2003
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Шешукова О. В. Показники лікування ускладненого карієсу тимчасових зубів у дітей Полтавської області / О. В. Шешукова // Вопросы экспериментальной и клинической стоматологи. – 2003. – Вып. 6. – С 83–84.
Abstract: Ускладнення карієсу зайнаклъ чільне місце се- ред стоматологічних захворювань у дітей. Фінансу- вання медицини за залишковим принципом, а, особ- ливо, дитячої стоматології, призвело до значного збі- льшення розповсюдженосгі ускладнень карієсу тим- часових зубів у дітей не лише на Україні, а і в інших державах СНД [1-4]. Висока поширеність періодонти- тів свідчить про недостатньо ефективну профілактику в цілому та недосконалі методи лікування карієсу і пульпітів [5, б].Матеріали і метод* дослідження. Нами прове- дено аналіз ситуації щодо ускладненого карієсу тим- часових зубів за лантан річних звітів (форма № 039- у) дитячих стоматологів, які працюють у районах Полтавської області. Для порівняння представлених даних нами були вирахувано відносні показники, що дають уявлення про деякі особливості надання стоматологічної допо- моги дітям. Так, нами запропоновані: і) показник пи- томої ваги ускладненого карієсу тимчасових зубів, який представляє відношення кількості вилікуваних та видалених з приводу ускладненого карієсу до вилі- куваних із приводу карієсу тимчасових зубів; 2) пока- зник якості лікування ускладеного карієсу тимчасо- вих зубів - відношення кількості видалених із приво- ду ускладненого карієсу тимчасових зубів до кількос- ті запломбованих з цього ж приводу. Показники роз- раховували по кожному з районів області та в серед- ньому по області. Результати дослідження та їх обговорення. Відносний показник питомої ваги ускладненого карі- єсу складає в середньому по області 26,5%. Таким чином, більш ніж одна чверть дітей в області лікує тимчасові зуби із приводу ускладнень карієсу Виходячи із середнього показника, всі райони були розділені на 3 групи: 6 районів з показниками менше середнього (Великобагачанський, Карлівський, Козельщинський, Котелевський, Хорольський, Чутів- ський); 7 районів із показниками, що значно перебі- льшують середній (Глобинський, Кобеляцький, Лох- вицький, Машівський, Миргородський, Пирятинсь- кий, Шишацький) та 12 районів із показниками бли- зькими до середнього (мал. 1,2).Предложенные показатели качества лечения осложнений кариеса временных зубов. По результатам анализа годовых отчетов детских стоматологов Полтавской области, вы- явлены районы с высоким уровнем осложненного кариеса, которые нуждаются в усилении как первичной профилак- тике, так и усовершенствовании санационной работы.The offered indexes of quality of medical treatment of complications of temporal tooth decay. As a result cf analysis of annual reports cf child's stomatologies cf Poltava region the exposed districts with the high level of the complicated caries, which need strengthening as primary prophylaxis so improvement of sanatsiynoi work.
Keywords: показники
лікування
ускладнений
карієсу
зуби
полтавська область
діти
карієс
осложнения кариеса
показатели качества лечения
временные зубы
complications of caries
temporal teeht
indexes of quality of medical treatment
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7663
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pokazniki_kuvannya_uskladnenogo_karsu_timchasovih_zubIvudItey_poltavsk_oblastI.pdf412,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.