Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/7678
Title: Клінічний метод прогнозування карієсу в дітей із флюорозом
Other Titles: Клинический метод прогнозирования кариеса у детей с флюорозом
Caries Management (Preventive) by Clinical Method for Children with a Fluorosis
Authors: Труфанова, Валентина Петрівна
Шешукова, Ольга Вікторівна
Труфанова, Валентина Петровна
Шешукова, Ольга Викторовна
Sheshukova, O. V.
Trufanova, V. P.
Issue Date: 2015
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Труфанова В. П. Клінічний метод прогнозування карієсу в дітей із флюорозом. / В. П. Труфанова, О. В. Шешукова // Вісник проблем біології та медицини. – 2015. – Вип. 2, т. 2 [119]. – С. 243–245.
Abstract: В умовах глобальної негативної зміни природного середовища проблема збереження здоров’я набуває особливої актуальності по відно шенню до найменш захищеної частини населення - дітей та підлітків. В останні роки спостерігається тенденція до зростання частоти і тяжкості захво рювань пародонту, твердих тканин зуба - карієсу та його ускладнень, некаріозних уражень, в тому числі флюорозу [2-5]. Флюороз емалі проявляється зонами підповерх- невої гіпомінералізації, які чередуються із шарами нормального визрівання емалі. Саме така будова емалі за умов надлишкового надходження фто ридів та їх токсичного впливу сприяє її каріозному ураженню. Дані літератури вказують на те, що в дітей-жи- телів регіонів із високим та оптимальним умістом фтору в питній воді виявлений флюороз зубів різно го ступеня тяжкості та значна поширеність карієсу. Карієс на фоні флюорозу емалі характеризується більшою глибиною ураження, що пов’язане із ниж чим вихідним рівнем мінералізації емалі зубів, що прорізуються (Кисельникова Л. П., 2010) [1]. Запропонована певна кількість методик лікуван ня та профілактики карієсу, але вони не надають можливості виявляти дітей із високим ризиком роз витку карієсу, що є гострою проблемою, яка потре бує розв’язання. Такі передумови обґрунтували вибір напрямку проведеного нами дослідження, метою якого стало вивчення деяких патогенетичних особливостей роз витку карієсу в дітей на фоні флюорозу для розробки клінічного методу прогнозування карієсу в дітей,У дітей, що народилися і постійно проживають у місцевості із вмістом фтору в питній воді від 1,7 до 2,9 мг/л на фоні вираженого флюоро зу нами визначений високий і дуже високий рівень інтенсивності карієсу, що є предиктором каріозного ураження. Також у цих дітей нами встановлений ви сокий ризик подальшого розвитку каріозного про цесу, що підтверджується незадовільним показни ком ТЕР-тест, низькими рівнями гігієни порожнини рота та мінералізуючого потенціалу ротової рідини. За рівнями вираженості основних предикторів карі єсу в дітей із флюорозом рекомендуємо оцінювати очікуваний ризик розвитку процесу для призначення заходів із його попередження. У детей, родившихся и постоянно проживающих в местности с содержанием фтора в питьевой воде от 1,7 до 2,9 мг/л, на фоне выраженного флюороза нами определен высокий и очень высокий уровень интенсивности кариеса, что является предиктором кариозного поражения. Также у этих детей нами установ лен высокий риск дальнейшего развития кариозного процесса, что подтверждается неудовлетворительным показателем ТЭР-теста, низким уровнем гигиены полости рта и минерализирующего потенциала ротовой жидкости. По уровням выраженности основных предикторов кариеса у детей с флюорозом рекомендуем оценивать ожидаемый риск развития процесса для назначения мер по его предупреждению. Детям, име ющим низкий уровень риска развития кариеса, профилактические мероприятия рекомендуем назначать один раз в год, со средним уровнем - два раза в год, а с высоким - трижды в течение года.A caries on a background of the enamel fluorosis is characterized by bigger depth of lesions, that is related to increased initial level of erupted teeth enamel mineralization. For realization of preventive measures for children with a fluorosis it is necessary to have a method of children exposure with the high caries risk. We studied the pathological influence of decreased level of fluorides on teeth structures by the inspection of 7-16 years old children of Mashivka (fluoride concentrations in a drinking-water from 1,7 to 2,9 mg/l). For children determined the indexes of caries and complicated caries, the extant of fluorosis damage, level of oral hygien, saliva mineralizing potential (SMP), structural-functional enamel resistance (TER-test). For determination of caries development for 7-8-years-old schoolchildren with the different fluorosis damage extant, we calculated the index of individual caries risk level (on results of 4 years supervision). A statistical analysis was conducted by means of the program «STATISTICA of 6. 0 for Windows» («StatSoftInc», USA). Among all examined children 7,23 - hadn’t any teeth staggered by afluorosis, 20 % - had 1-2 degrees of fluorosis damage; 42 % - 3-4 degrees of fluorosis damage; 30,2 %- 5 degree off luorosis damage. The index of tooth decay prevalence of permanent dentition teeth for the 12-years old children of v. Mashivka - 72,4 % (the middle level of prevalence by WHO datа). Intensity of permanent dentition teeth caries for the 12-years old children presents 4,1 ± 0,51, (the high level of staggered on the WHO criteria). These children have high indexes of the complicated caries, that arrive at a 0,24 ± 0,08 tooth for 12-years old children. The level of oral hygiene is unsatisfactory, the middle index of MPS is satisfactory and makes 2,37 ± 0,10 points ith predominance of II and III type of crystal formation, that means to demineralization propensity and accompanied increased structural-functional acid-resistance of enamel. We find out that as other caries risk factors, as the fluorosis lead to more intensive caries activity. From our data strengthening the extent of fluorosis damage for children during 4 years of investigation. So, amount of children that had1-2 degrees of fluorosis damage grew shorter from18,75 % to 2,08 %, and amount of children that had 5 degrees of fluorosis damage grew longer from 16,7 % to 54,16 % (р < 0,05). Find out greater prevalence of caries intensity and increase of caries intensity for children with a 5 degree of fluorosis damage at an inspection in 4 years from the beginning of supervision.
Keywords: флюороз
кариес
прогнозирование
тимчасові зуби
зуби
fluorosis
caries
forecasting
прогнозування
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7678
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KlInIchniy_metod_prognozuvannya_karIEsu_v_dItey_Iz_flyuorozom.pdf96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.