Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/7723
Title: Виховання культури взаємодії викладачів і студентів в університетському освітньо-виховному просторі
Other Titles: Воспитание культуры взаимодействия преподавателей и студентов в университетском образовательно-воспитательном пространстве
Education of culture of co-operation of teachers and students in an university educationally-educate space
Authors: Пісоцька, Олена Олександрівна
Песоцкая, Елена Александровна
Pisotska, O. O.
Issue Date: 2010
Citation: Пісоцька О. О. Виховання культури взаємодії викладачів і студентів в університетському освітньо-виховному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 – теорія та методика виховання / О. О. Пісоцька. – Луганськ, 2010. – 22 с.
Abstract: У дисертації представлено теоретичне узагальнення та практичне розв’язання проблеми виховання культури взаємодії викладачів і студентів в університетському освітньо-виховному просторі. На основі аналізу наукової літератури розкриваються історико-генетичний аспект, обґрунтовується категорії "культура", "взаємодія", дається сутнісна характеристика культури взаємодії викладачів і студентів. Обґрунтовано, що в основі культури взаємодії знаходиться діалог. Дається характеристика діалогу, його трактування у філософії, педагогіці, психології. Підкреслюється значущість діалогу в освітньо-виховному процесі університету як необхідної передумови професійного і особистісного розвитку студентської молоді. Наголошується, що під впливом діалогічної форми спілкування викладачів і студентів змінюється їх система цінностей, смислів, потреб та інтересів, створюється атмосфера емоційної комфортності, взаємоповаги, взаємодовіри, співтворчості у педагогічному процесі. Утверджується дух партнерства у вирішенні спільних завдань, пов’язаних з пізнавальною активністю, з науково-дослідною роботою, активною участю в сумісній творчій діяльності. У дослідженні розкриваються орієнтири взаємодії суб’єктів педагогічного процесу, які сприяють виникненню конструктивного діалогу. Доведена ефективність застосування інтеракціональної технології діалогічної взаємодії викладачів і студентів в університетському освітньо-виховному просторі; В диссертации представлено теоретическое обобщение и практическое решение проблемы воспитания культуры взаимодействия преподавателей и студентов в университетском образовательно-воспитательном пространстве. На основе анализа научной литературы раскрывается историко-генетический аспект проблемы, обосновываются категории "культура", "взаимодействие", дается сущностная характеристика культуры взаимодействия преподавателей и студентов, дается определение культуры взаимодействия. В исследовании разработана структурно-функциональная модель культуры взаимодействия преподавателей и студентов, которая представляет собой инновационную форму диалогического сотрудничества субъектов педагогического процесса. Модель включает мотивационный, когнитивный, эмоционально чувственный, ценностно-смысловой, коммуникативный, поведенческий компоненты. Каждый из этих компонентов является обязательно-необходимым для осуществления процесса воспитания культуры взаимодействия преподавателей и студентов в университетском образовательно-воспитательном пространстве. Определены критерии сформированности культуры взаимодействия преподавателей и студентов: познавательная активность студентов на основе совпадения цели, познавательных интересов, взаимопонимания, поддержки и ожидания позитивных результатов с преподавателями; эмоционально-эстетичная комфортность и эстетическое наслаждение результатами многоаспектной совместной деятельности; ценностное отношение к образовательной деятельности, которая обусловливает гармонизацию обоюдных изменений ценностно-смысловых ориентаций в процессе диалогического взаимодействия; поведенческо-волевой критерий, в котором оказывается духовно-моральный образ преподавателей и студентов. В диссертации отмечено, что показателем развитой культуры взаимодействия субъектов педагогического процесса является разносторонняя творческая активность. Представлена характеристика преподавателей современного ВУЗа, студенческой молодежи, выявлены их потребности, интересы, ценностные ориентации. Анализируются факторы, которые негативно влияют на воспитание культуры взаимодействия преподавателей и студентов и способствуют возникновению конфликтов между субъектами педагогического процесса. Обосновано, что в основе культуры взаимодействия находится диалог. Дается характеристика диалога, его трактовки в философии, педагогике, психологии. Подчеркивается значимость диалога в образовательно-воспитательном процессе университета как необходимой предпосылки профессионального и личностного развития студенческой молодежи. Отмечается, что под воздействием диалогической формы общения преподавателей и студентов изменяется их система ценностей, смыслов, потребностей и интересов, создается атмосфера эмоциональной комфортности, взаимоуважения, взаимодоверия, сотворчества в педагогическом процессе. Утверждается дух партнерства в решении общих заданий, связанных с познавательной активностью, с научно-исследовательской работой, активным участием в совместимой творческой деятельности. В исследовании раскрываются ориентиры взаимодействия субъектов педагогического процесса, которые способствуют возникновению конструктивного диалога. Педагогические технологии диалогического взаимодействия базируются на гуманистических принципах взаимоотношений преподавателей и студентов университета. К ним относятся: принцип взаимного уважения, доверия, любви, веры; принцип индивидуально-личностного подхода; принцип эмпатического слушания и безусловного восприятия собеседника; принцип устремления к духовному "Я". Преподаватель высшего учебного заведения – гуманист, человеколюб. Доказана эффективность применения интеракциональной технологии диалогического взаимодействия преподавателей и студентов в университетском образовательно-воспитательном пространстве; The thesis examines theoretical generalization and practical decision of the problem of education of teachers' and students' culture of interaction in the educational space of the university. On the basis of analysis of the scientific literature, historic and genetic aspects are revealed, the categories of "culture", "interaction" are grounded, and the essential characteristic of the culture of teachers' and students’ interaction is given. It is proved that the culture of interaction is based on the dialogue. The thesis gives characteristics to the dialogue, its treatment in philosophy, pedagogics and psychology. Importance of the dialogue in the educational process of the university as its necessary precondition of professional and personal development of student youth is accentuated. It is pointed out that their system of values, senses, requirements and interests changes under the influence of the dialogical form of communication of teachers and students, the atmosphere of emotional comfort, mutual respect, mutual trust, and joint work in the pedagogical process is created. The spirit of partnership becomes firmly established in the decision of general tasks connected with informative activity, research work, and active participation in the collective creative activity. The research reveals reference points of subjects of the pedagogical process interaction which contribute to carrying on of the meaningful dialogue. Efficiency of the technology of dialogical interaction of teachers and students application in the educational space of the university is proved.
Keywords: культура
взаємодія
культура взаємодії
діалог
діалог культур
діалогічна взаємодія
партнерство
діалогічні технології
виховання
студентство
освітньо-виховний простір університету
культура
взаимодействие
культура взаимодействия
диалог
диалог культур
диалогическое взаимодействие
партнерство
диалогические технологии
воспитание
студенчество
образовательно-воспитательное пространство университета
culture
interaction
culture of interaction
dialogue
dialogue of cultures
dialogical interaction
partnership
dialogical technologies
education
students
educational space of the university
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/7723
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vykhovannia_kultury_vzaiemodii.pdf485,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.