Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/7742
Title: Дещо з інноваційних технологій при вивченні фізіології
Other Titles: Некоторые из инновационных технологий при изучении физиологии
Some of the innovative technologies in the study of physiology
Authors: Соколенко, Валентина Миколаївна
Міщенко, Ігор Віталійович
Жукова, Марина Юріївна
Павленко, Ганна Петрівна
Коковська, Оксана Валеріївна
Федотенкова, Наталія Миколаївна
Соколенко, Валентина Николаевна
Мищенко, Игорь Витальевич
Жукова, Марина Юрьевна
Павленко, Анна Петровна
Коковская, Оксана Валерьевна
Федотенкова, Наталья Николаевна
Sokolenko, V. N.
Mishchenko, I. V.
Zhukova, M. Y.
Pavlenko, G. P.
Kokovskaya, O. V.
Fedotenkova, N. N.
Issue Date: 2013
Publisher: ТДМУ " Укрмедкнига"
Citation: Дещо з інноваційних технологій при вивченні фізіології / В. М.Соколенко, І. В. Міщенко, М. Ю. Жукова [та ін.] // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі : матеріали Х ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, (Тернопіль, 18-19 квіт. 2013 р.) : у 2 ч. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – Ч. 1. – С. 487–481.
Abstract: Одним із пріоритетних векторів розвитку освіти, згідно національної доктрини є впровадження інновацій, інформаційних технологій до навчально-виховного процесу, зокрема медичних закладів, при вивченні фізіології. Найсучаснішим комп'ютерним засобом навчання, що використовується, є мультимедійні презентації, які складені відповідно до чинної програми для студентів лікувального та стоматологічного факультетів. Обов'язковим компонентом процесу навчання з фізіології у медичному вузі є також практичні заняття, що призначені для поглибленого вивчення даної дисципліни. Вони є своєрідною формою здійснення зв'язку теорії з практикою. Враховуючи це, дуже важливо організувати заняття так, щоб студенти постійно відчували зростання складності виконуваних завдань, що веде до переживання власного успіху в навчанні і позитивно мотивує студента. One of the priority vectors of the development of education, according to the national doctrine is the introduction of innovations, information technologies in educational process, in particular medical institutions, with the study of physiology. The most modern computer means of training, which is used, there is a multimedia presentations, which are compiled in accordinge to the current program for the students of medical and dental faculties. Compulsory component of educational process in physiology at the medical school is also practical lessons, which are designed for deep studing of this discipline. They are a form of making the connection of theory with practice. With this in mind, it is important to organize the classes so that students constantly felt the rising complexity of the tasks performed, which leads to the experiences of their own success in training and positively motivate the student. Одним из приоритетных векторов развития образования, согласно национальной доктрины является внедрение инноваций, информационных технологий в учебно-воспитательного процесса, в частности медицинских учреждений, при изучении физиологии. Современным компьютерным средством обучения, используется, есть мультимедийные презентации, составленные в соответствии с действующей программой для студентов лечебного и стоматологического факультетов. Обязательным компонентом процесса обучения по физиологии в медицинском вузе также практические занятия, предназначенные для углубленного изучения данной дисциплины. Они являются своеобразной формой осуществления связи теории с практикой. Учитывая это, очень важно организовать занятия так, чтобы студенты постоянно ощущали рост сложности выполняемых задач, ведет к переживанию собственного успеха в обучении и положительно мотивирует студента.
Keywords: фізіологія людини
інновації
мультимедійні презентації
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/7742
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KMS_2013_.pdf756,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.