Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/7847
Title: Особенности проведения полного устранения морщин лица у женщин в молодом возрасте
Authors: Соколов, Виктор Николаевич
Аветиков, Давид Соломонович
Соколов, Віктор Миколайович
Аветіков, Давид Соломонович
Sokolov, V.
Avetikov, D.
Issue Date: 1996
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Соколов В. Н. Особенности проведения полного устранения морщин лица у женщин в молодом возрасте / В. Н. Соколов, Д. С. Аветиков // Основні стоматологічні захворювання, їх профілактика та лікування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. лікарів-стоматологів, Полтава, 26-27 вересня 1996 р. – Полтава, 1996. – С. 184.
Abstract: На опыте выполнения данных операций у 18 пациенток, возраст которых колебался от 25 до 35 лет, на основании которого представлены некоторые выводы. 1. Как правило, молодые пациентки находятся в состоянии эмоционального возбуждения, проявляют беспокойство по поводу исхода операции и поэтому предоперационная подготовка должна включать в себя коррекцию психо¬эмоционального статуса. 2. При проведении операции необходим контроль в динамике и своевременная коррекция работы всех органов и систем. 3. Физиологические показатели кожи (эластичность, тургор, интенсивность кровоснабжения) у молодых женщин позволяют мобилизовать ткани в более широких пределах и расширяют диапазон действия хирурга. 4. Послеоперационный период протекает более благоприятно (быстро протекает восстановление общего статуса, сращение тканей происходит в более короткие сроки и с косметически благоприятным рубцом). 5. Косметические операции по типу фейс-лифтинга у молодых пациенток рационально проводить не только с целью устранения складок и морщин, но и с целью предупреждения их образования; The experience of these operations in 18 patients, whose age fluctuated from 25 to 35 years, on the basis of which some conclusions are presented. 1. Typically, young patients are in a state of emotional arousal, are concerned about the outcome of the operation and therefore preoperative preparation should include a correction of the psycho-emotional status. 2. During the operation, control in the dynamics and timely correction of the work of all organs and systems are necessary. 3. Physiological parameters of the skin (elasticity, turgor, intensity of blood supply) in young women can mobilize tissues within a wider range and expand the range of the surgeon's action. 4. The postoperative period proceeds more favorably (restoration of the general status proceeds quickly, tissue fusion occurs in shorter terms and with a cosmetically favorable scar). 5. Cosmetic operations by the type of face-lifting in young patients are rational not only to eliminate wrinkles and wrinkles, but also to prevent their formation; На досвіді виконання даних операцій у 18 пацієнток, вік яких коливався від 25 до 35 років, на підставі якого представлені деякі висновки. 1. Як правило, молоді пацієнтки знаходяться в стані емоційного збудження, виявляють занепокоєння з приводу результату операції і тому передопераційна підготовка повинна включати в себе корекцію псіхо¬емоціонального статусу. 2. При проведенні операції необхідний контроль в динаміці і своєчасна корекція роботи всіх органів і систем. 3. Фізіологічні показники шкіри (еластичність, тургор, інтенсивність кровопостачання) у молодих жінок дозволяють мобілізувати тканини в більш широких межах і розширюють діапазон дії хірурга. 4. Післяопераційний період протікає більш сприятливо (швидко протікає відновлення загального статусу, зрощення тканин відбувається в більш короткі терміни і з косметично сприятливим рубцем). 5. Косметичні операції за типом фейс-ліфтингу у молодих пацієнток раціонально проводити не тільки з метою усунення складок і зморшок, але і з метою попередження їх утворення.
Keywords: устранение морщин лица
женщины молодого возраста
усунення зморшок обличчя
жінки молодого віку
a young woman's
elimination of wrinkles of face
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/7847
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SokolovAv.pdf478,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.