Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/791
Title: Проведення контролю знань студентів з дисципліни «Офтальмологія».
Other Titles: Knowledge of control of students discipline "Ophthalmology".
Authors: Ряднова, Вікторія Вікторівна
Воскресенська, Людмила Костянтинівна
Ryadnova, V.
Voskresenskaya, L.
Issue Date: 2016
Publisher: Тернопіль ТДМУ "Укрмедкнига"
Citation: Ряднова В. В. Проведення контролю знань студентів з дисципліни «Офтальмологія» / В. В. Ряднова, Л. К. Воскресенська // Актуальні питання якості медичної освіти : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю. – Тернопіль, 2016. – Т. 1 – С. 260–262.
Abstract: Метою контролю і оцінювання знань студентів є перевірка низки параметрів знань та умінь, серед яких важливими є такі, як повнота, структурність, інтегрованість, рівень засвоєння. Ці параметри перевіряються на різних етапах навчання, їм відповідають різні види контролю: попередній, поточний, тематичний та підсумковий. Виходячи з цього, застосовуються засоби діагностики рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, трактування та оцінка їх результатів, аналіз і оцінка результатів інструментальних досліджень і параметрів, що характеризують функції органа зору, контроль практичних навичок. Засвоєння вивчення дисципліни контролюється також обов’язковою підготовкою студентами історії хвороби, яка відображає послідовну роботу лікаря. Окремими ланками цієї роботи є відтворення клінічної картини захворювання, що визначає діагноз; перелік необхідних та додаткових обстежень хворого, призначення лікування з використанням новітніх технологій; The purpose of monitoring and evaluation of student learning is to check the number of parameters of knowledge and skills, among which are important such as obesity, structure, integration, assimilation level. These parameters are checked at various stages of training, they correspond to different types of control: the previous, current, topical and final. Accordingly, the applied diagnostic tools of training students: computer tests, solving situation tasks, interpretation and evaluation of results, analysis and evaluation of instrumental studies and the parameters that characterize the function of body control skills. The acquisition of the discipline is controlled as a compulsory training students of history, which reflects the consistent work of a doctor. Certain links in this work is a reproduction of clinical disease, determining a diagnosis; list of required inspections and additional patient appointment of treatment using the latest technology
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/791
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
provedennya_controlu`.pdf270,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.