Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/7992
Title: Електронно-мікроскопічна характеристика підщелепних залоз щурів, стимульованих ацетилхоліном
Other Titles: Электронно-микроскопическая характеристика подчелюстных желез крыс, стимулированных ацетилхолином
Electron microscopic characteristics of the submaxillary glands of rats stimulated with acetylcholine
Authors: Єрошенко, Галина Анатоліївна
Ерошенко, Галина Анатольевна
Yeroshenko, G. A.
Шепітько, Володимир Іванович
Шепитько, Владимир Иванович
Shepit'ko, V. I.
Білаш, Сергій Михайлович
Билаш, Сергей Михайлович
Bilash, S. M.
Кривега, Лідія Григорівна
Кривега, Лидия Григорьевна
Kryvega, L. G.
Єрьоміна, Ніна Федорівна
Еремина, Нина Федоровна
Yeryomina, N. F.
Пелипенко, Лариса Борисівна
Пелипенко, Лариса Борисовна
Pelypenko, L. B.
Стецук, Євген Валерійович
Стецук, Евгений Валерьевич
Stetsuk, E. V.
Issue Date: 2006
Publisher: Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова
Citation: Електронно-мікроскопічна характеристика підщелепних залоз щурів, стимульованих ацетилхоліном / Г. А. Єрошекно, В. І. Шепітько, С. М. Білаш [та ін.] // Вісник морфології. – 2006. – № 12 (2). – С. 217–219.
Abstract: Вивчений вплив введення ацетилхоліну на ультрамікроскопічний стан підщелепних залоз. Визначено, що стимуляція холінорецепторів проявляється змінами з боку синтетичного апарату епітеліоцитів: кількість секреторних гранул збільшувалась, серед них переважали дрібні, їх абсолютні розміри зменшились в три рази і становили 0,36±0,01 мкм. Абсолютні розміри крупних гранул були менше, ніж у контролі і становили 1,5±0,01 мкм. Між сусідніми секреторними клітинами відбувається зникнення міжклітинних щілин; Изучено влияние введения ацетилхолина на ультрамикроскопический состояние подчелюстных желез. Определено, что стимуляция холинорецепторов проявляется изменениями со стороны синтетического аппарата эпителиоцитов: количество секреторных гранул увеличивалось, среди них преобладали мелкие, их абсолютные размеры уменьшились в три раза и составили 0,36 ± 0,01 мкм. Абсолютные размеры крупных гранул были меньше, чем в контроле и составили 1,5 ± 0,01 мкм. Между соседними секреторными клетками происходит исчезновение межклеточных щелей; Influence of acetylcholine on ultramicroscopic status of submandibular glands investigated. Stimulation of cholinoreceptors changes from synthetic apparels of epitheliocytes: amount of secretory granules increased, more small, its absolute sizes was decreased to 3 times, and came to 0,36±0,01 mcm. Absolute sizes of big granules came to the 1,5±0,0I mcm and was smaller that in the control. An intercellular space was not found.
Keywords: підщелепна залоза
ацетилхолін
секреторні гранули
подчелюстная железа
ацетилхолин
секреторные гранулы
ISSN: 1818-1295
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7992
Appears in Collections:Наукові праці
Наукові праціItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.