Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8088
Title: Клініко-мікробіологічне обґрунтування значення відновлення мікробіоценозу порожнини рота в лікуванні хворих на кандидозний стоматит на тлі цукрового діабету I типу
Authors: Ковальов, Євген Вікторович
Марченко, Ірина Ярославівна
Назаренко, Зоряна Юріївна
Ковалев, Евгений Викторович
Марченко, Ирина Ярославовна
Назаренко, Зоряна Юрьевна
Kovaliov, Ye. V.
Marchenko, I. Y.
Nazarenko, Z. Y.
Issue Date: 2013
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Ковальов Є. В. Клініко-мікробіологічне обґрунтування значення відновлення мікробіоценозу порожнини рота в лікуванні хворих на кандидозний стоматит на тлі цукрового діабету I типу / Є. В. Ковальов, І. Я. Марченко, З. Ю. Назаренко // Український стоматологічний альманах. – 2013. – № 5. – С. 26–28.
Abstract: Проведено клініко-мікробіологічне порівняння ефективності комплексного лікування двох груп пацієнтів із кандидозним стоматитом на тлі цукрового діабету І типу, що відрізнялося використанням синбіотика «Лактіалє», який складається з комплексу семи найважливіших корисних бактерій - біфідобактерій, лак- тобактерій та ентерокока. Отримані дані свідчать про те, що включення в комплексну терапію хворих на кандидозний стоматит на тлі цукрового дібету синбіотику «Лактіалє» покращує клінічний перебіг захворювання, швидко і стабільно нормалізує еубіоз ротової порожнини та шлунково-кишкового тракту біологічним шляхом. Це дає можливість отримати позитивні як безпосередній, так і віддалений результати; Произведено клинико-микробиологическое сравнение эффективности комплексного лечения двух групп пациентов с кандидозным стоматитом на фоне сахарного диабета I типа, отличающегося применением синбиотика «Лактиале» ПАТ «Фармак», который состоит из комплекса семи важнейших полезных бактерий - бифидобактерий, лактобактерий и энтерококка. Полученные данные свидетельствуют о том, что включение в комплексную терапию больных с кандидозным стоматитом на фоне сахарного диабета синбиотика «Лактиале» улучшает клиническое течение заболевания, быстро и стабильно нормализует эубиоз полости рта и желудочно-кишечного тракта биологическим методом. Это дает возможность получить положительные как непосредственный, так и отдаленный результаты; The clinical-microbiological comparing of complex treatment efficiency two groups of patients with candidosis stomatitis on a background of diabetes mellitus of I type is produced that is differ from application of sinbiotic "Lactiale", which consists of complex of seven major useful bacteria - bifidobacteria, lactobacilli and enterococ- cae. Finding date testify that including in complex therapy of patients with candidosis stomatitis on a background of diabetes mellitus of sinbiotic "Lactiale" improves the clinical disease current, quickly and stably normalizes the eubiosis of mouth cavities and gastrointestinal tract with biological method. It enables to get positive both direct and remote results.
Keywords: кандидозний стоматит
діабет
синбіотики
лікування
кандидозный стоматит
диабет
синбиотики
лечение
candidosis stomatitis
diabete sinbiotic
treatment
ISSN: 2410-1427
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8088
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kmo.pdf78,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.