Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8096
Title: Контроль якості знань студентів шляхом компꞌютерного тестування: деякі позитивні і негативні аспекти
Authors: Казаков, Юрій Михайлович
Петров, Євген Євгенович
Бурмак, Юрій Григорович
Треумова, Світлана Іванівна
Борисова, Зінаїда Олексіївна
Issue Date: 22-Mar-2018
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Контроль якості знань студентів шляхом компꞌютерного тестування: деякі позитивні і негативні аспекти /Ю. М. Казаков, Є. Є. Петров, Ю. Г. Бурмак [та ін.] // Актуальні питання контролю якості освіти у вищих навчальних закладах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Полтава, 22 березня 2018 р. – Полтава, 2018. – С. 108–109.
Abstract: Складання тестів, адекватних поставленій меті, - процес складний, багаторівневий, що випливає з багатьох принципів [1]: відповідність змісту тесту меті тестування, визначення значущості знань, що перевіряються, взаємозв'язок змісту і форми, змістовна правильність тестових завдань, репрезентативність змісту навчальної дисципліни в змісті тесту, комплексність і збалансованість змісту тесту, системність змісту, варіативність змісту. Слід наголосити, що в навчальному процесі вищої школи має застосовуватися принцип доцільності використання різних методів і форм навчання. Звернення до комп'ютерних програм можливе лише в ситуаціях, що забезпечують отримання знань, які неможливо або досить складно отримати за допомогою інших технологій. Якість підготовки майбутнього спеціаліста маєх перевірятися за ступенем готовності до вирішення завдань щодо конкретних тем і розділів програми. І саме тестування є одним із ефективних інструментів контролю результатів навчання. Водночас слід ураховувати, що тестування - неоднозначний і складний процес. Досягнення уніфікованої оцінки знань студентів дуже складно здійснити, оскільки рівень підготовки студентів істотно різниться. На нашу думку, передчасно (особливо в медичних вищих навчальних закладах) робити тестування основним елементом педагогічного контролю -доцільніше поєднувати класичну методику з різними видами комп'ютерного тестування. Більше того, ми глибоко переконані, що в процесі підготовки студентів-медиків особливе місце треба відвести методам, що дозволяють розвивати і діагностувати рівень професійного мислення, вмінь і навичок майбутніх фахівців. Важко уявити справжнього майбутнього клініциста без засвоєння основних алгоритмів дій безпосередньо біля ліжка хворого. А можливості засобів програмованого контролю в цій сфері досить обмежені.
Keywords: тести
тестування
якість знань
контроль
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8096
Appears in Collections:Наукові праці
Актуальні питання контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kontrol_yakosti_znan_stydentiv.pdf46,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.