Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8251
Title: Сучасні методологічні підходи до вивчення циклу «Внутрішні хвороби» при підготовці сімейного лікаря
Other Titles: Современные методологические подходы к изучению цикла «Внутренние болезни» при подготовке семейного врача
Modern methodological approaches to the study of Internal Diseases during the preparation of a family doctor
Authors: Ждан, Вячеслав Миколайович
Бабаніна, Марина Юріївна
Кітура, Євдокія Михайлівна
Ткаченко, Максим Васильович
Ждан, Вячеслав Николаевич
Бабанина, Марина Юрьевна
Китура, Евдокия Михайловна
Ткаченко, Максим Васильевич
Zhdan, V.
Babanina, M.
Kitura, Ye.
Tkachenko, M.
Issue Date: 20-Mar-2018
Publisher: Державна установа «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України»
Citation: Сучасні методологічні підходи до вивчення циклу «Внутрішні хвороби» при підготовці сімейного лікаря / В. М. Ждан, М. Ю. Бабаніна, Є. М.Кітура, М. В. Ткаченко // Україна. Здоров’я нації. – 2018. – № 2 (49). – С. 25–28.
Abstract: Мета - оцінка впливу сучасних методологічних підходів до вивчення циклу «Внутрішні хвороби» на підготовку компетентнісної моделі лікаря загальної практики - сімейної медицини. Матеріали та методи. Під час проведення передатестаційного циклу з фаху «Загальна практика - сімейна медицина» за навчальним планом вивчався вплив сучасних методологічних підходів (форм дистанційного навчання і відпрацювання практичних навичок з розділу «Внутрішні хвороби» у обласному навчально-практичному центрі кафедри) на підготовку сімейного лікаря. Результати. За даними проведеного комп’ютерного тестування та перевірки опанування практичними навичками наприкінці циклу використання сучасних методологічних підходів до вивчення циклу «Внутрішні хвороби» при підготовці сімейного лікаря дозволило підвищити ефективність навчального процесу та досягло поставленої мети. Висновки. На даному етапі розвитку охорони здоров’я і медичної освіти використання різноманітних дистанційних навчальних технологій є дуже сучасним та затребуваним, дає можливість досягти якісно нового рівня післядипломної освіти; Цель - оценка влияния современных методологических подходов к изучению цикла «Внутренние болезни» на подготовку компетентностной модели врача общей практики - семейной медицины. Материалы и методы. Во время проведения предатестационного цикла по специальности «Общая практика - семейная медицина» согласно учебного плана изучалось влияние современных методологических подходов (форм дистанционного обучения и отработки практических навыков по разделу «Внутренние болезни» в областном учебно-практическом центре кафедры) для подготовки семейного врача. Результаты. По данным проведенного компьютерного тестирования и проверки освоения практическими навыками в конце цикла использование современных методологических подходов к изучению цикла «Внутренние болезни» при подготовке семейного врача позволило повысить эффективность учебного процесса и достигло поставленной цели. Выводы. На данном этапе развития здравоохранения и медицинского образования использование различных дистанционных обучающих технологий является очень современным и востребованным, дает возможность достичь качественно нового уровня последипломного образования; The purpose is to assess the impact of modern methodological approaches on the study of the "Internal Diseases" cycle on the preparation of a competency model of a general practitioner - family medicine. Materials and methods. During the pre-certification cycle on "General Practice - Family Medicine", the curriculum examined the impact of modern methodological approaches (forms of distance learning and practical skills development from the section "Internal Diseases" in the regional educational and practical center of the department) on the preparation of a family doctor. Results. According to data from computer testing and testing of practical skills at the end of the cycle, the use of modern methodological approaches to studying the "Internal Diseases" cycle during the preparation of a family doctor allowed improving the effectiveness of the educational process and achieving the goal. Conclusions. At this stage of the development of health care and medical education. The using of various distance learning technologies is very modern and in demand. It provides an opportunity to achieve a qualitatively new level of postgraduate education.
Keywords: внутрішні хвороби
дистанційне навчання
практичні навички
внутренние болезни
дистанционное обучение
практические навыки
internal illnesses
distance learning
practical skills
ISSN: 2077-6594
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8251
Appears in Collections:Наукові праціItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.