Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8252
Title: Удосконалення знань і практичних навичок сімейними лікарями на циклі тематичного вдосконалення «Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІДом сімейними лікарями»
Other Titles: Совершенствование знаний и практических навыков семейных врачей на цикле тематического усовершенствования «Ведения пациента с ВИЧ-инфекцией / СПИДом семейными врачами»
Improvement of knowledge and practical skills in family doctors at the thematic improvement course «Management of patients with HIV/AIDs by family doctors»
Authors: Ждан, Вячеслав Миколайович
Шилкіна, Людмила Миколаївна
Бабаніна, Марина Юріївна
Ждан, Вячеслав Николаевич
Шилкина, Людмила Николаевна
Бабанина, Марина Юрьевна
Zhdan, V. M.
Shilkina, L. M.
Babanina, M. Yu.
Issue Date: 2018
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Ждан В. М. Удосконалення знань і практичних навичок сімейними лікарями на циклі тематичного вдосконалення «Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІДом сімейними лікарями» / В. М. Ждан, Л. М. Шилкіна, М. Ю. Бабаніна // Світ медицини та біології. – 2018. – № 1 (63). – С. 204–206.
Abstract: Метою циклу тематичного удосконалення «Ведення пацієнтів з ВІЛ-інфекцією / СНІДом сімейним лікарем» є покращення знань, підвищення рівня формування умінь і навичок при роботі з ВІЛ-інфікованими хворими, а також зниження стигми та дискримінації, пов'язаних з ВІЛ-інфекцією. Підготовка сімейних лікарів з питань клінічних проявів, консультування та тестування на ВІЛ. Ознайомити з переліком правових документів, що регламентують роботу в сфері надання медико-соціальної допомоги ВІЛ-інфікованим пацієнтам: лікарі повинні проводити тестування швидкими тестами на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги та організувати маршрут пацієнта, а також установа первинної медико-санітарної допомоги та /або сімейний лікар повинен буде призначати і видавати антиретровірусну терапію, проводити моніторинг побічної дії лікарських засобів, диспансеризацію, надавати паліативну допомогу; Целью цикла тематического усовершенствования «Ведения пациентов с ВИЧ-инфекцией/СПИДом семейным врачом» является улучшение знаний, повышение уровня формирования умений и навыков при работе с ВИЧ-инфицированными больными, а также снижение стигмы и дискриминации, связанных с ВИЧ-инфекцией. Подготовка семейных врачей по вопросам клинических проявлений, консультирование и тестирование на ВИЧ. Ознакомить с перечнем правовых документов, регламентирующих работу в сфере оказания медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным пациентам: врачи должны проводить тестирование быстрыми тестами на базе центров первичной медико-санитарной помощи и организовать маршрут пациента, а также учреждение первичной медико-санитарной помощи и/или семейный врач должен будет назначать и выдавать антиретровирусную терапию, проводить мониторинг побочного действия лекарственных средств, диспансеризацию, предоставлять паллиативную помощь; The object of the thematic improvement course «Management of patients with HIV/AIDS by family doctors» is to improve the knowledge, to upgrade the level of formed abilities and skills while working with HIV patients and to reduce the stigma and discrimination connected with HIV. Family doctors training on HIV clinical manifestations, counseling services and testing have been described. To offer insights into a number of legal documents regulating the work of family physicians in the field of providing medical and social assistance to HIV infected patients: doctors should perform rapid tests on the basis of primary health care centers and organize the route of the patient; institution of primary health care and/or a family doctor will prescribe antiretroviral therapy, monitor the side effects of drugs, perform prophylactic medical examination and provide palliative care.
Keywords: ВІЛ-інфекції/СНІД
сімейні лікарі
дистанційне навчання
інтерактивні методи навчання
ВИЧ-инфекции/СПИД
семейные врачи
дистанционное обучение
интерактивные методы обучения
HIV-infection/AIDS
family doctors
distance learning
interactive training methods
ISSN: 2079-8334
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8252
Appears in Collections:Наукові праціItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.