Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8325
Title: The hermeneutic approach in considering the idea of the university as a socio-cultural phenomenon in the history of philosophy
Other Titles: Герменевтичний підхід до розгляду ідеї університету як соціально-культурного феномена в історії філософії
Герменевтический подход в рассмотрении идеи университета как социально-культурного феномена в истории философии
Authors: Дубініна, Віра Олександрівна
Дубинина, Вера Александровна
Dubinina, V. A.
Issue Date: 2018
Publisher: Донбаський державний педагогічний університет
Citation: Dubinina V. The hermeneutic approach in considering the idea of the university as a socio-cultural phenomenon in the history of phiosophy / V. Dubinina // Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства : зб. наук. пр. / [заснов. Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Л. І. Мозговий (голов. ред.) та ін.]. – 2018. – Вип. 1 (8). – Слов’янськ : ДДПУ, 2018. – С. 120–160.
Abstract: The phenomenon of education as the institutional basis of humanitarian knowledge is one of the main features of modernity. It is in this capacity philosophical thought reveals its own heuristics and offers alternative approaches to solving problems caused by the development of world civilization, which professional scientific thinking sees only as a set of separate, "special" aspects, devoid of integrity. The generalization of the historical destiny of philosophizing aimed at the conceptualization of human education and educational activities is a priority task of modern science, the solution of which will allow to form a quality new basis for identifying and evaluating the concepts of institutionalization and reforming the education system, to widen its semantic horizon, to discover the philosophical prerequisites of actual educational practices and to design the possibility of forming a new educational community. This article considers the idea of university as the most pronounced phenomenon within the conceptualization of education. We can say that it is the European university is the practical embodiment of the concept of education, the quintessence of which is academic and civil freedom and a pure, impartial search for truth. The purpose of the research is to reveal the historical and philosophical laws of the formation of the concept of learning in higher education. The findings of the research can be assimilated by the modern pedagogical thought which will help looking for optimal ways of constructing educational practices in the higher medical school. ; В новом тысячелетии меняются функции человека, а значит выдвигаются и новые требования к профессиональной и личностной подготовке будущего специалиста, его нравственному облику. Современному обществу нужна личность-целостная, компетентная, способная к самостоятельным решениям, готовая осуществлять осмысленные, понимающие действия в избранной сфере деятельности, используя не только профессиональные, но и личностные качества. Конституирование феномена образования в качестве институциональной основы гуманитарного знания является характерным признаком современности. Именно в таком качестве философская мысль обнаруживает собственную эвристичность и предлагает альтернативные подходы к решению проблем, вызванных развитием мировой цивилизации, которые профессиональное научное мышление видит лишь как совокупность отдельных, «специальных» аспектов, лишенных целостности. В данной статье рассматривается идея университета как наиболее ярко выраженного феномена в рамках концептуализации образования. Можно сказать, что именно европейский университет явился практическим воплощением концепта образования, квинтэссенцией которого явились академическая и гражданская свобода и чистый, беспристрастный поиск истины. Проанализированы результаты теоретических поисков тех мыслителей, которые на современном уровне разрабатывали идею университетского образования. ; Феномен освіти як інституційна основа гуманітарного знання є характерною ознакою сучасності. Саме в такій якості філософська думка виявляє власну еврістичність і пропонує альтернативні підходи до вирішення проблем, викликаних розвитком світової цивілізації, які професійне наукове мислення бачить лише як сукупність окремих, «спеціальних» аспектів, позбавлених цілісності. Для сучасної суспільства потрібна особистість-цілісна, компетентна, здатна до самостійних рішень, готова виконати розумні, розуміючі дії у вибраній сфері діяльності, використовуючи не тільки професійні, але й особисті якості. Однак використання філософських категорій в аналітиці реалій освітнього процесу залежить від рівня парадигмальності сучасного філософування, характер якого визначається глибиною історико-філософського обґрунтування концепту вищої освіти. Узагальнення історичного випадку філософування, спрямованого на концептуалізацію навчальної та виховної діяльності людини, є пріоритетним завданням сучасної науки, рішення якого дозволить утворити якісно нову основу для ідентифікації та оцінки концепцій інституціоналізації і реформування системи вищої освіти, розширити її семантичний горизонт, виявити філософські передумови актуальних освітніх практик, спроектувати можливість формування нової освітянської спільноти. У статті розглядається ідея університету, як найбільш яскраво вираженого феномену в рамках концептуалізації освіти.
Keywords: education
knowledge
universal knowledge
conceptualization of education, university
philosophy of education
образование
знание
универсальное знание
концептуализация образования
университет
философия образования
освіта
знання
універсальне знання
концептуалізація освіти
університет
філософія освіти
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8325
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dubinina_ The hermeneutic_appoach.pdf400,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.