Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8347
Title: Самостійна робота студентів на кафедрі терапевтичної стоматології як одна із форм освітнього процесу
Other Titles: Самостоятельная работа студентов на кафедре терапевтической стоматологии как одна из форм образовательного процесса
Individual work of students at the department of therapeutic stomatology as one form of the educational process
Authors: Петрушанко, Тетяна Олексіївна
Ніколішина, Елла Вячеславівна
Іленко, Наталія Миколаївна
Литовченко, Ірина Юріївна
Петрушанко, Татьяна Алексеевна
Николишина, Элла Вячеславовна
Иленко, Наталия Николаевна
Литовченко, Ирина Юрьевна
Petrushanko, T.
Nikolishyna, E.
Ilenko, N.
Lytovchenko, I.
Issue Date: 2015
Publisher: ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти» МОЗ України, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Citation: Самостійна робота студентів на кафедрі терапевтичної стоматології як одна із форм освітнього процесу / Т. О. Петрушанко, Е. В. Ніколішина, Н. М. Іленко, І. Ю. Литовченко // Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, присвяченої пам’яті ректора члена- кореспондента НАМН України, проф. Л. Я. Ковальчука, (Тернопіль, 21–22 травня 2015 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, «Укрмедкнига», 2015. – С. 363–364.
Abstract: Самостійна робота студента(СРС) - це суттєва складова частина навчального процесу на кафедрі терапевтичної стоматології ВДНЗУ «УМСА».Самостійна робота вважається основною формою оволодіння навчальним матеріалом. Вона суттєво покращує якість підготовки та сприяє адаптації майбутнього лікаря-стоматолога до самостійної практичної діяльності під час вирішення професійний завдань чи проблемних ситуацій; Самостоятельная работа студента (СРС) - это существенная составная часть учебного процесса на кафедре терапевтической стоматологии ВДНЗУ «УМСА» .Самостийна работа считается основной формой овладения учебным материалом. Она существенно улучшает качество подготовки и способствует адаптации будущего врача-стоматолога к самостоятельной практической деятельности при решении профессиональных задач или проблемных ситуаций; Individual Work - is an essential part of the educational process at the Department of Therapeutic Stomatology HSEEU “UMSA”. Individual work is considered to be the main form of mastery learning material. It significantly improves the quality of training and facilitates future adaptation dentist for independent practice in solving professional problems or problem situations.
Keywords: самостійна робота студентів
кафедра терапевтичної стоматології
форми освітнього процесу
самостоятельная работа студентов
кафедра терапевтической стоматологии
формы образовательного процесса
Individual work of students
department of therapeutic stomatology
form of the educational process
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8347
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Individual_work_of_students_at_the_department_of_therapeutic.pdf133,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.