Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8374
Title: Про достовірність рентгенологічних ознак між хронічним проліферативним (грануляційним) гнійним періодонтитом
Other Titles: О достоверности рентгенологических признаков между хроническим пролиферативным (грануляционным) гнойным периодонтитом
On the reliability of X-ray signs between chronic proliferative (granulation) purulent periodontitis
Authors: Югов, Валерій Костянтинович
Бублій, Тетяна Дмитрівна
Скрипнікова, Таїса Петрівна
Югов, Валерий Константинович
Бублий, Татьяна Дмитриевна
Скрипникова, Таисия Петровна
Yugov, V. K.
Bublii, T. D.
Skripnikova, T. P.
Issue Date: 2006
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Югов В. К. Про достовірність рентгенологічних ознак між хронічним проліферативним (грануляційним) і гнійним періодонтитом / В. К. Югов, Т. Д. Бублій, Т. П. Скрипникова // Український стоматологічний альманах. – 2006. – № 6. – С. 26–29.
Abstract: Серед сучасних схем клініко-рентгенологічної характеристики хронічних верхівкових періодонтитів в Україні користуються схемою І. Г. Лукомського. За І.Г. Лукомського, періодонтити поділяють на: І. Гострий періодонтит - серозний, гнійний; II. Хронічний періодонтит - фіброзний, гранулематозний, гранулюючий; ІІІ. Загострення хронічного періодонтиту. Згідно 10 міжнародної статистичної класифікації хвороб 1998 р, американською класифікацією периодонтитів і класифікації хронічних верхівкових періодонтитів по С.А. Вайндруху (1949) виділяють і гнійні хронічні періодонтити. З клінічної точки зору виділення цих форм доцільно для визначення прогнозу і методу лікування. Вивчено достовірність рентгенологічних ознак, які спостерігаються при хронічному гранулюючому і абсцедуючому гнійному периодонтитах, гранулематозному і відмежованому гнійному периодонтитах. При гнійному періодонтиті в порівнянні з проліферативним достовірно частіше навколо верхівки кореня або у біфуркації визначається ділянку деструкції значною мірою прозорості, склероз навколо ділянки деструкції, зміни з боку кореня у вигляді узур, розробці, зниження його щільності і гіперцементоз; Среди современных схем клинико-рентгенологической характеристики хронических верхушечных периодонтитов в Украине пользуются схемой И. Г. Лукомского. По И.Г. Лукомскому, периодонтиты разделяют на: І. Острый периодонтит – серозный, гнойный; II. Хронический периодонтит – фиброзный, гранулематозний, гранулирующий; ІІІ. Обострение хронического периодонтита. Согласно 10 международной статистической классификации болезней 1998 г, американской классификации периодонтитов и классификации хронических верхушечных периодонтитов по С.А. Вайндруху (1949) выделяют и гнойные хронические периодонтиты. С клинической точки зрения выделения этих форм целесообразно для определения прогноза и метода лечения. Изучена достоверность рентгенологических признаков, которые наблюдаются при хронических гранулирующем и абсцедирующем гнойном периодонтитах, гранулематозном и отграниченном гнойном периодонтитах. При гнойном периодонтите по сравнению с пролиферативным достоверно чаще вокруг верхушки корня или у бифуркации определяется участок деструкции большой степени прозрачности, склероз вокруг участка деструкции, изменения со стороны корня в виде узур, резорбции, снижения его плотности и гиперцементоз; The diagram by I.J. Lukomsky is used in Ukraine among modern diagrams of clinical-radiographical characteristics of chronical apical periodontitis According to I.J. Lukomsky periodontitises are devided into: I. Acute periodontitises – serous purulent; II. Chronic periodontitises – fibrous granulomatose;granuleted; III. Paraacute periodontitis. The defect of this diagram is the absence of the chronical purulent periodontitis in it. Proliferative and purulent periodontitises are distinguished according to the 10 international statistical classification of the diseases 1998, the American classification of the periodontitis and the classification of the chronical apical periodontitis according to S. A. Vandruh 1949. From the clinical point of view the choosing of these forms is expediently for making the forecast of the method of treating The trustworthiness of the radiographical sings that are observed if there are chronical granulated and abscendens purulent periodontitis, granulomatons and limited purulent periodontitis were studied The irregular-shaped section of destruction with the high degree of transparence, the sclerosis around the destruction and changes of the root in the shape of usura, resorpption the lowing its concentration and hypercementosis reliably more often are distinguished when there is granulated penodontitis in comparison with the purulent penodontitis.
Keywords: класифікація
періодонтит
рентгенологічні ознаки
классификация
периодонтит
рентгенологические признаки
classification
periodontitis
radiographical (roentgenlogical) sings
ISSN: 2409-0255
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8374
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
On_the_reliability_of_X_ray_signs_between_chronic_proliferative.pdf180,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.