Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8571
Title: Європейський вибір та реформа вищої медичної освіти в Україні
Authors: Ахмеров, В'ячеслав Джаудатович
Ахмеров, Вячеслав Джаудатович
Ahmerov, V.
Issue Date: 2013
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Ахмеров В. Д. Європейський вибір та реформа вищої медичної освіти в Україні / В. Д. Ахмеров // Європейський вибір – невід'ємна складова розвитку вищої медичної освіти України : матеріали навч.-метод. конф. – Полтава, 2013. – С. 9–10.
Abstract: Для нашої методики підготовки лікарів входження в Болонський процес - це єдиний шанс одержати систему освіти і спеціалістів світового рівня. Іншого шляху немає, і спроби ігнорувати його відкинуть нас іще далі від розвинених країн. Увесь світ уже попереду. Позаду лише найбідніші країни. На жаль, Болонський процес в Україні розвивається дуже повільно. Причина полягає насамперед у тому, що досі, через 21 рік проголошення своєї незалежності, Україна ще не визначалась із політикою та стратегією власного розвитку. У цих умовах ніякі реформи в жодній галузі не дадуть очікуваних результатів, оскільки вони залежать від головного - політичного визначення шляху розвитку України Прийняти необхідні рішення і ввійти в Європу на рівних або не зробити цього та залишитись осторонь - від цього безпосередньо залежить успіх реформування вищої медичної освіти в нашій країні; For our methodology for preparing doctors to enter the Bologna process is the only chance to get a system of education and specialists of world-class. There is no other way, and attempts to ignore it will be discarded we are still farther from developed countries. The whole world is already ahead. Behind only the poorest countries. Unfortunately, the Bologna process in Ukraine is developing very slowly. The reason is, first of all, that until now, after 21 years of proclaiming its independence, Ukraine has not yet defined its own development policy and strategy. Under these conditions, no reforms in any field will yield the expected results, since they depend on the main - the political definition of the way of development of Ukraine Make the necessary decisions and enter Europe on an equal footing or not to do so and stay aloof - the success of the reform of higher medical education in our country depends directly on this; Для нашей методики подготовки врачей вхождения в Болонский процесс - это единственный шанс получить систему образования и специалистов мирового уровня. Другого пути нет, и попытки игнорировать его отвергнут нас еще дальше от развитых стран. Весь мир уже впереди. Позади только бедные страны. К сожалению, Болонский процесс в Украине развивается очень медленно. Причина прежде всего в том, что до сих пор через 21 год провозглашения своей независимости, Украина еще не определялась с политикой и стратегией собственного развития. В этих условиях никакие реформы в одной отрасли не дадут ожидаемых результатов, поскольку они зависят от главного - политического определения пути развития Украины. Принять необходимые решения и войти в Европу на равных или не сделать этого и остаться в стороне - от этого напрямую зависит успех реформирования высшего медицинского образования в нашей стране;
Keywords: реформа вищої медичної освіти
reform of higher medical education
реформа высшего медицинского образования
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8571
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ahmerov_2013.pdf412,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.