Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8778
Title: Peculiarities of the clinical course of influenza-associated pneumonia
Other Titles: Особливості клінічного перебігу грип-асоційованих пневмоній
Особенности клинического течения грипп- ассоциированных пневмоний
Authors: Bodnar, V. A.
Prymenko, N. O.
Dubynska, G. M.
Kotelevska, T. M.
Bodnar, L. A.
Боднар, Вадим Анатолійович
Прийменко, Наталія Олегівна
Дубинська, Галина Михайлівна
Котелевська, Тетяна Михайлівна
Боднар, Леся Анатоліївна
Боднар, Вадим Анатольевич
Прийменко, Наталья Олеговна
Дубинская, Галина Михайловна
Котелевская, Татьяна Михайловна
Боднар, Леся Анатольевна
Issue Date: 2018
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Peculiarities of the clinical course of influenza-associated pneumonia / V. A. Bodnar, N. O. Prymenko, G. M. Dubynska [et al.] // World of medicine and biology. – 2018. − № 3 (65). – Р. 13−17.
Abstract: It was found that in 2017, compared to 2016, in the Poltava region there were 6 times fewer cases of influenza, as indirectly indicated by the number of hospitalized patients due to this pathology in PRCIH. But despite this, the incidence of pneumonia, which complicated the course of influenza according to the data of PRCIH, remained at a consistently high level (20.84% in 2016 and 20.19% in 2017). It was demonstrated that the clinical course of pneumonia as a complication of influenza had some peculiarities.These peculiarities were observed as early as in the initial period of the disease with a predominance of the symptoms of toxic syndrome. This can mask the symptoms of early development of pneumonia and cause hospitalization of patients at a later date. Substantially half of patients had a bilateral inflammatory process, wherein physical changes (auscultatory pattern of pneumonia and a decrease in pulse oxygen saturation) preceded the radiological changes. The course of pneumonia in a significant number of patients was severe with the need for oxygen therapy. Sputum culture in patients with a pneumonia as a complication of influenza more often demonstrated the pathogens such as Stretococcus pneumonia and Staphylococcus aureus; Встановлено, що в 2017 році в порівнянні з 2016 роком в Полтавській області зареєстровано в 6 разів менше випадків грипу, про що опосередковано свідчила і кількість госпіталізованих хворих з цією патологією в ПОКІЛ. Але незважаючи на це, частота розвитку пневмоній, якіускладнювали перебіг грипу за даними ПОКІЛ, залишалася на стабільно високому рівні (20,84% в 2016 році і 20,19% у 2017 році). Продемонстровано, що клінічний перебіг пневмонії, яка ускладнює грип, мало особливості, які проявляються вже в початковому періоді захворювання, з переважанням проявів загальноінтоксикаційного синдрому. Це могло маскувати симптоми раннього розвитку пневмонії і обумовлювати госпіталізацію хворих у більш пізні терміни. Практично у половини пацієнтів реєстрували двосторонній запальний процес, при цьому фізикальні зміни (аускультативна картина пневмонії і зниження пульсової сатурації кисню) передували рентгенологічним змінам. Перебіг пневмонії у значної кількості хворих був важким з необхідністю в кисневій терапії. При бактеріологічному дослідженні мокротиння у пацієнтів з пневмонією при грипі частіше ідентифікували такі патогени, як Stretococcus pneumonia і Staphylocосcus aureus; Установлено, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом в Полтавской области зарегистрировано в 6 раз менше случав гриппа, о чем косвенно свидетельствовало и количество госпитализированных больных с этой патологией в ПОКИБ. Нонесмотря на это, частота развития пневмоний, которыеосложняли течение гриппа по данным ПОКИБ, оставалась на стабильно высоком уровне (20,84% в 2016 году и 20,19% в 2017 году). Продемонстрировано, что клиническое течение пневмонии, осложняющей грипп, имело особенности, проявляющиеся уже в начальном периоде заболевания, с преобладанием проявлений общеинтоксикационного синдрома. Это могло маскировать симптомы раннего развития пневмонии и обуславливать госпитализацию больных в болем позднее сроки. Практически у половины пациентов регистрировали двухсторонний воспалительный процесс, при этом физикальные изменения (аускультативная картина пневмонии и снижение пульсовой сатурации кислорода) предшествовали рентгенологическим изменениям. Течение пневмонии у значительного количества больных было тяжелым с необходимостью в кислородной терапии. При бактериологическом исследовании мокроты у пациентов с пневмонией при гриппе чаще идентифицировали такие патогены, как Stretococcus рneumonia и Staphylocосcus aureus.
Keywords: influenza-associated pneumonia
prevalence
risk factors
clinical features
грип-асоційована пневмонія
поширеністьфактори ризику
фактори ризику
клінічні особливості
грипп-ассоциированная пневмония,
распространенность
факторы риска
клинические особенности
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8778
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Peculiarities.pdf146,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.