Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8916
Title: The special features of comprehensive treatment оf patients with generalized parodontitis in the background of coronary heart disease
Other Titles: Особливості комплексного лікування пацієнтів з генералізованим пародонтитом на тлі ішемічної хвороби серця
Особенности комплексного лечения пациентов с генерализованным пародонтитом на фоне ишемической болезни сердца
Authors: Petrushanko, T. O.
Popovich, I. Yu.
Boychenko, O. M.
Петрушанко, Тетяна Олексіївна
Попович, Іван Юрійович
Бойченко, Ольга Миколаївна
Петрушанко, Татьяна Алексеевна
Попович, Иван Юрьевич
Бойченко, Ольга Николаевна
Issue Date: 2018
Publisher: Czasopismo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
Citation: Petrushanko T. O. The special features of comprehensive treatment оf patients with generalized parodontitis in the background of coronary heart disease / T. O. Petrushanko, I. Y. Popovych, O. M. Bojchenko // Wiadomosci Lekarskie. – 2018. ‒ T. LXXІ, Nr 5. – P. 954‒959.
Abstract: Introduction: According to official statistics, the incidence of coronary artery disease in the working-age population in 2015 is registered in 9.7 per 100 thousand of the population; a significant number of the patients with IHD are the elderly, although there is also a “rejuvenation” of this pathology. Ischemic heart disease tends to occupy a top position amongst the causes of temporary and permanent disability, leading to the complete disability of the population. Numerous clinical and laboratory studies revealed a direct interconnection between the severity of the course of generalized periodontitis and the functional class of stable angina pectoris. The aim of my study was to determine effective comprehensive treatment for the patient with chronical generalized paradontitis, associated with ischemic heart disease. Materials and methods: The examination and treatment of 42 subjects with chronic generalized periodontitis I-II grade at the age from 45 to 60 years, who suffered from coronary heart disease, with a mean duration of 1.5 to 5 years, was performed.Clinical studies have revealed that in the patients, suffering from coronary artery disease, during the period of in-patient treatment, predominantly generalized periodontitis takes place at the stage of exacerbation (89.5%). Results and conclusions: Exacerbation of HGP I and II in the patients, suffering from stable angina pectoris, is accompanied by significant disorders of metabolic processes; changes of the condition of regional hemodynamics and microcirculation in periodontal tissues, which is proven by alteration in reopardotography rates. It is confirmed that while the administration of antihypoxic therapy in the comprehensive treatment of patients with CGP, suffering from coronary heart disease, it is advisable to take into account the sequence of violations of bioenergetic processes that begin on the substrate region of the respiratory chain with a violation of the ICFA I and extend with the increase of oxygen insufficiency to the terminal cytochrome oxidase site. On the basis of this, the protection of the body from oxygen deficiency with the help of antihypoxic drugs provides, as a mandatory condition, the restoration of the energy-absorbing function. The administration, as part of integrated therapy, of local antihypoxic and coenzyme Q10 in patients with coronary heart disease is accompanied by a significant improvement in the clinical manifestation of subjective and objective characteristics; positive dynamics of periodontal indicators; correction of antioxidant and nitroxydergic systems, which manifested in increasing of the antioxidant potential in the oral liquid as well as optimization of processes of regional hemodynamics and microcirculation ; За офіційною статистикою поширеність ішемічної хвороби серця (ІХС) серед осіб працездатного віку у 2015 році зареєстрована на рівні 9,7 на 100 тисяч населення, значну кількість хворих на ІХС складають особи похилого віку, хоча також має місце «омолодження» даної патології. Ішемічна хвороба серця продовжує займати провідне місце і серед причин тимчасової та стійкої втрати працездатності, інвалідизації населення. Виконані клініко-лабораторні спостереження виявили прямий зв’язок тяжкості перебігу генералізованого пародонтиту з функціональним класом стабільної стенокардії напруги. Клінічними доведено, що у хворих на ІХС в період стаціонарного лікування зустрічається переважно генералізований пародонтит в стадії загострення (у 89,5%). В роботі висвітлені особливості обстеження та лікування пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом у хворих на ІХС. Загострення хронічного генералізованого пародонтиту (ХГП) І – ІІ ст. тяжкості у хворих, які страждають на стабільну стенокардію напруги, супроводжується значними розладами метаболічних процесів, змін стану реґіонарної гемодинаміки та мікроціркуляції в тканинах пародонта, що підтверджується зміною показників реопародонтографії. Доведено, що при призначенні засобів антигіпоксичної терапії у комплексному лікуванні хворих на ХГП на фоні ішемічної хвороби серця, доцільно враховувати послідовність порушень біоенергетичних процесів, які починаються на субстратній ділянці дихального ланцюга з порушенням мітохондріальних ферментних комплексів (МХФК I) та поширюються, в міру збільшення кисневої недостатності, до термінальної (цитохромоксидазної) ділянки. На підставі цього захист організму від кисневої недостатності за допомогою антигіпоксичних засобів передбачає, як обов'язкову умову, відновлення енергосинтезуючої функції. Застосування у складі комплексної терапії у пацієнтів з ІХС локальної антигіпоксичної та коензиму Q10 супроводжується суттєвим покращенням клінічної картини за суб’єктивними та об’єктивними характеристиками, позитивною динамікою пародонтальних індексів, корекцією показників антиоксидантної та нітроксидергічної систем, що виявляється у збільшенні у ротовій рідині антиоксидантного потенціалу а також оптимізацією процесів реґіонарної гемодинаміки та мікроциркуляції ; По официальной статистике распространенность ишемической болезни сердца (ИБС) среди лиц трудоспособного возраста в 2015 году зарегистрирована на уровне 9,7 на 100 000 населения, значительное количество больных ИБС составляют лица пожилого возраста, хотя также имеет место «омоложение» данной патологии. Ишемическая болезнь сердца продолжает занимать ведущее место и среди причин временной и стойкой утраты трудоспособности, инвалидизации населения. Выполнены клинико-лабораторные наблюдения выявили прямую связь тяжести течения генерализованного пародонтита с функциональным классом стабильной стенокардии напряжения. Клинически доказано, что у больных ИБС в период стационарного лечения встречается преимущественно генерализованный пародонтит в стадии обострения (в 89,5%). В работе освещены особенности обследования и лечения пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом у больных ИБС. Обострение хронического генерализованного пародонтита (ХГП) I-II ст. тяжести у больных, страдающих стабильной стенокардией напряжения, сопровождается значительными нарушениями метаболических процессов, изменений состояния регионарной гемодинамики и микроциркуляции в тканях пародонта, что подтверждается изменением показателей реопародонтографии. Доказано, что при назначении средств антигипоксического терапии в комплексном лечении больных ХГП на фоне ишемической болезни сердца, целесообразно учитывать последовательность нарушений биоэнергетических процессов, которые начинаются на субстратно участке дыхательной цепи с нарушением митохондриальных ферментных комплексов (МХФК I) и распространяются, по мере увеличения кислородной недостаточности, в терминального (цитохромоксидазного) участка. На основании этого защита организма от кислородной недостаточности с помощью антигипоксический средств предполагает, как обязательное условие, восстановление энергосинтезирующие функции. Применение в составе комплексной терапии у пациентов с ИБС локальной антигипоксического и коэнзима Q10 сопровождается существенным улучшением клинической картины по субъективным и объективным характеристикам, положительной динамикой пародонтальных индексов, коррекцией показателей антиоксидантной и нитроксидергичнои систем, что проявляется в увеличении в ротовой жидкости антиоксидантного потенциала а также оптимизацией процессов регионарной гемодинамики и микроциркуляции.
Keywords: generalized parodontitis
CoQ10
ischemic heart disease
antihypoxic drugs
генералізований пародонтит
ішемічна хвороба серця
антигіпоксичні препаратит
генерализованный пародонтит
ишемическая болезнь сердца
антигипоксические препараты
ISSN: 0043-5147
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8916
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The_special_features_of_comprehensive_treatment_оf_patients_with.pdf180,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.