Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/894
Title: Визначення жувальної ефективності в залежності від статі при звичному типі жування
Other Titles: Определение жевательной эффективности в зависимости от пола при обычном типе жевания
The definition of chewing efficiency based on sex in the conventional type chewing
Authors: Тончева, Катерина Дмитрівна
Король, Дмитро Михайлович
Кіндій, Дмитро Данилович
Калашніков, Дмитро Вікторович
Малюченко, Микола Миколайович
Тончева, Екатерина Дмитриевна
Король, Дмитрий Михайлович
Киндий, Дмитрий Данилович
Калашников, Дмитрий Викторович
Малюченко, Николай Николаевич
Toncheva, K. D.
Korol, D. M.
Kindiy, D. D.
Kalashnikov, D. V.
Malyuchenko, M. M.
Issue Date: 2016
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Визначення жувальної ефективності в залежності від статі при звичному типі жування / К. Д. Тончева, Д. М. Король, Д. Д. Кіндій, Д. В. Калашніков, М. М. Малюченко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 3. – С. 255–257.
Abstract: Автори статті вказують на важливість визначення жувальної ефективності, як одного з ознак якості здоров’я та життя в цілому, а визначення ступеня жувальної ефективності дає змогу оцінити виконання відповідної функції. Метою роботи авторів був аналіз ступеня залежності між жувальною ефективність та статтю за допомогою запропонованого вдосконаленого способу проведення жувальної проби. У дослідженні був використаний алгоритм підготовки тестового матеріалу та проведення процедури у здорових осіб молодого віку. Зразками для жувальної проби виступала колоїдна маса агар-агару у вигляді циліндрів з висотою 10 та діаметром 20 міліметрів. Усім піддослідним пропонувалося зробити 10 звичних жувальних рухів для подрібнення зразків. Автори визначили, що збільшення кількості фрагментів та зменшення їх площі свідчить про високу жувальну ефективність, а отже більш якісне пережовування їжі. Таким чином загальна ефективність жування чоловіків виявилася більшою на 15%. Враховуючи отримані числові результати, можна зробити висновок про те, що показники загальної кількості фрагментів у жувальній пробі та середньої площі фрагментів є найбільш важливими маркерами жувальної ефективності. За результатами дослідження, що були підтверджені статистично, доведена залежність між статтю та ефективністю подрібнення їжі.; Авторы статьи указывают на важность определения жевательной эффективности, как одного из признаков качества здоровья и жизни в целом, а опредиление степени жевательной эффективности позволяет оценить выполнение соответствующей функции. Целью работы авторов был анализ степени зависимости между жевательной эффективности и полом с помощью предложенного усовершенствованного способа проведения жевательной пробы. В исследовании был использован алгоритм подготовки тестового материала и проведения процедуры у здоровых лиц молодого возраста. Образцами для жевательной пробы выступала коллоидная масса агар-агара в виде цилиндров с высотой 10 и диаметром 20 миллиметров. Всем испытуемым предлагалось сделать 10 обычных жевательных движений для измельчения образцов. Авторы определили, что увеличение количества фрагментов и уменьшение их площади свидетельствует о высокой жевательной эффективности, а следовательно более качественном пережевывании пищи. Таким образом, общая эффективность жевания мужчин оказалась больше на 15%. Учитывая полученные числовые результаты, можно сделать вывод о том, что показатели общего количества фрагментов в жевательной пробе и средней площади фрагментов являются наиболее важными маркерами жевательной эффективности. По результатам исследования, которые были подтверждены статистически, доказана зависимость между полом и эффективностью измельчения пищи.; The authors point to the importance of the definition of chewing efficiency as one of the signs of health and quality of life in general and determine the degree of chewing efficiency you can estimate a desired function. The goal of the authors was to analyze the relationship between the degree of efficiency and sex with the proposed improved method of chewing test. The study was used to test the algorithm training material and conducting procedures in healthy young people. Samples for tests performed colloid chewing mass agar-agar in a cylinder with a height of 10 and diameter of 20 millimeters. All subjects were asked to do 10 conventional chewing movements for grinding samples. The authors found that increasing the number of pieces and reduce their space demonstrates the high chewing efficiency, and therefore better chewing of food. So, overall efficiency of chewing men was higher by 15%. Considering the obtained numerical results, we can conclude that the performance of the total number of fragments in chewing sample and the average area of the fragments are the most important markers chewing efficiency. According to the study, which were confirmed statistically proven relationship between sex and efficient grinding food.
Keywords: жувальна ефективність
жувальна проба
стать
жевательная эффективность
жевательная проба
пол
chewing efficiency
chewing test
sex
ISSN: 2077-1096
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/894
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyznachennay_guvalnoi effektyvnosti.pdf437,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.