Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8979
Title: Порівняльний аналіз результатів ультразвукової допплерографії нирок у хворих на хронічний пієлонефрит
Other Titles: Сравнительный анализ результатов ультразвуковой допплерографии почек у больных хроническим пиелонефритом
Comparative analysis of results obtained by doppler ultrasound scanning of kidneys in patients with chronic pyelonephritis
Authors: Пустовойт, Ганна Леонідівна
Кострікова, Юлія Анатоліївна
Ярмола, Тетяна Іванівна
Костіна, Валентина Миколаївна
Пустовойт, Анна Леонидовна
Кострикова, Юлия Анатольевна
Ярмола, Татьяна Ивановна
Костина, Валентина Николаевна
Pustovoit, A. L.
Kostrikova, Yu. A.
Yarmola, T. I.
Kostina, V. N.
Issue Date: 2010
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
Citation: Порівняльний аналіз результатів ультразвукової допплерографії нирок у хворих на хронічний пієлонефрит / Г. Л. Пустовойт, Ю. А. Кострікова, Т. І. Ярмола, В. М. Костіна // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2010. – Т. 10, № 3. – C. 229–231.
Abstract: Резюме. Проведене дослідження вікових особливостей структурно-функціонального стану нирок у 85 хворих на хронічний ПН в активній фазі запального процесу за допомогою допплерівської ультрасонографїі. З віком спостерігалось зростання частоти функціональних уродинамічних порушень. В осіб похилого та старечого віку, хворих на хронічний ПН, частіше виявлялись сонографічні ознаки нефросклерозу. Допплерометричні показники свідчать про вікове ремоделювання судинного русла. Після 60 років знижується більшість гемодинамічних показників як “здорової”, так і ураженої нирки. У першу чергу це стосується індексу резистентності артерій, хвилинного об’єму та середньої швидкості кровотоку. При цьому, більш виражені зміни ниркової гемо- динаміки відбуваються в ураженій нирці. Резюме. Проведено исследование возрастных особенностей структурно-функционального состояния почек у 85 больных хроническим ПН в активной фазе воспалительного процесса методом допплеровской ультрасонографии. С возрастом наблюдалось увеличение частоты функциональных уродинамических нарушений. У лиц пожилого и старческого возраста, страдающих хроническим ПН, чаще выявлялись сонографические признаки нефросклероза. Допплерометрические показатели свидетельствуют о возрастном ремоделировании сосудистого русла. После 60 лет снижается большинство гемодинамических показателей как «здоровой», так и пораженной почки. В первую очередь это касается индекса резистентности артерий, минутного объема и средней скорости кровотока. При этом более выраженные изменения почечной гемодинамики происходят в пораженной почке. Summary. 85 patients with chronic pyelonephritis in active phase of inflammatory process were examined by Doppler ultrasound scanning to study structural and functional kidney status. It may be assumed the increase in the frequency of functional urodynamic disorders depends on age. In aged and elderly persons with chronic pyelonephritis some sonographic manifestations of nephrosclerosis are more commonly registered. Doppler- ometric indices testify to the age-dependent remodeling of vascular bed. Patients who are elder than 60 have decreased hemodynamic indices in both «healthy» and affected kidney. First of all it allies to the artery resistance index, mean blood stream rate and its capacity per min. At the same time more marked changes of kidney hemodynamics are noticed in the affected kidney.
Keywords: вікові особливості
структурно-функціональний стан нирок
хронічний пієлонефрит
допплерівська ультрасонографія
возрастные особенности
структурно-функциональное состояние почек
хронический пиелонефрит
доплеровская ультрасонография
age-specific characteristics
structural and functional kidney status
chronic pyelonephritis
Doppler ultrasound scanning
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8979
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.