Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/9138
Title: Шляхи формування інформаційних компетентностей у студентів на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології
Authors: Полянська, Валентина Павлівна
Звягольська, Ірина Миколаївна
Гончарова, Олена Олегівна
Яцкевич, Марина Геннадіївна
Issue Date: 2018
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Шляхи формування інформаційних компетентностей у студентів на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології / В. П. Полянська, І. М. Звягольська, О. О. Гончарова, М. Г. Яцкевич // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ( 31 травня–01 червня 2018 р., м. Полтава). – Полтава : Астрая, 2018. – С. 249–253.
Abstract: Стаття присвячена провідним напрямам формування інформаційної компетентності студентів під час вивчення мікробіології, вірусології та імунології. Майбутній фахівець має оволодіти навичками самостійного й усвідомленого засвоєння знань, формування інформаційної зрілості, відбору інформації, її узагальнення та перетворення в знання. Проаналізовані складові навчально-методичного комплексу та вказані провідні напрями інформаційних технологій.; Статья посвящена основным направлениям в формировании информационной компетентности студентов при изучении микробиологии, вирусологии и иммунологии. Будущий специалист должен овладеть навыками самостоятельного и осознанного усвоения знаний, формирования информационной зрелости, отбора информации, ее обобщения и превращения в знания. Проанализированы составляющие учебно-методического комплекса и указаны основные направления информационных технологий.; The article is devoted to the main directions in the formation of information competence among students during the study of microbiology, virology and immunology. The future specialist must master the skills of independent and informed acquisition of knowledge, formation of informational maturity, selection of information, its generalization and transformation into knowledge. The components of the teachingmethodical complex are analyzed and the main directions of information technologies are indicated.
Keywords: компетентність,
компетенція
інформаційна компетентність
інформаційні технології
компетентность
компетенция
информационная компетентность
информационные технологи
сompetence
competence
information competence
information technologies
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/9138
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
58_SFI.pdf117,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.