Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/957
Title: Перспективи органзберігаючого лікування місцевопоширеного раку гортані
Other Titles: Перспективы органсохраняющего лечения местнораспространенного рака гортани
Authors: Жукова, Тетяна Олександрівна
Чорнобай, Анатолій Валентинович
Жукова, Татьяна Александровна
Чорнобай, Анатолий Валентинович
Zhukova, T. A.
Chornobai, A.
Issue Date: 2006
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Жукова Т. О. Перспективи органзберігаючого лікування місцевопоширеного раку гортані / Т. О. Жукова, А. В. Чорнобай // Медична наука – 2006 : Всеукр. наук.- практ. конф. – Полтава, 2006. – С. 165–170.
Abstract: Рак гортані належить до групи пухлин, яка за останні роки демонструє стабільність та зростає. Захворюваність у світі сягає 500 000 випадків на 100 000 населення. В Україні за останні 5 років (2001 – 2005рр.) відбувається стабільне зростання числа захворівши, яке складає 8% від усієї онкопатології. Разом з цим зростає і соціальне значення цієї патології. Тому зараз особливо актуально стає проблема органзберігаючого лікування, що можливо тільки за умов комплексного підходу. Так на сьогоднішній день є перспективним поєднання хіміотерапії з опроміненням, як в неоад’ювантному режимі так і в режимі хіміопроменевої терапії, що дає змогу досягти збереження гортані у 60% хворих. Рак гортани принадлежит к группе опухолей, которая за последние годы демонстрирует стабильность и растет. Заболеваемость в мире достигает 500 000 случаев на 100 000 населения. В Украине за последние 5 лет (2001 – 2005рр.) происходит стабильный рост числа заболеваний, что составляет 8% от всей онкопатологии. Вместе с этим растет и социальное значение этой патологии. Потому сейчас особенно актуально становится проблема органсохраняющего лечения, что возможно только при условии комплексного подхода. Так на сегодняшний день является перспективным сочетание химиотерапии с облучением, как в неоадъювантном режиме, так и в режиме химиолучевой терапии, что дает возможность достичь сохранения гортани у 60% больных.
Keywords: рак
гортань
органсохраняющее лечение
химиолучевая терапия
рак
гортань
органзберігаюче лікування
хіміопроменева терапія
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/957
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра онкології та радіології з радіаційною медициною

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Perspektivi_organzber.pdf284,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.