Наукові праці. Кафедра біологічної та біоорганічної хімії

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 173
 • Документ
  Розвиток пародонтального синдрому в щурів за умов поєднаного впливу ожиріння і стресу
  (ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського, 2023-05-30) Цебенко, Марина Олександрівна; Білець, Марина Володимирівна; Омельченко, Олександр Євгенійович; Криворучко, Тетяна Дмитрівна; Непорада, Каріне Степанівна; Tsebenko, M. O.; Krivoruchko, T. D.; Bilets, M. V.; Omelchenko, O. E.; Neporada, K. S.
  Вступ. Неінфекційні захворювання (“хвороби цивілізації”) спричиняють більше 71 % усіх смертей у світі. Понад 1,9 мільярда дорослих мають надлишкову масу тіла, з них 650 мільйонів страждають від ожиріння. Одним із найважливіших факторів є те, що ожиріння викликає стрес, а стрес ̶ ожиріння, так зване порочне коло. З огляду на сучасні літературні дані, механізми виникнення уражень органів порожни-ни рота за умов ожиріння і загального адаптаційного синдрому досліджено недостатньо, що потребує детального вивчення механізмів їх розвитку для правильної тактики превенції та лікування.Мета дослідження – з’ясувати біохімічні механізми розвитку пародонтального синдрому у тварин за умов виникнення ізольованого та поєднаного впливу ожиріння, індукованого неонатальним введенням глутамату натрію, і хронічного стресу. Методи дослідження. Експериментальні дослідження виконано на 51 білому щуру обох статей, яким моделювали глутаматіндуковане ожиріння шляхом неонатального підшкірного введення новонародженим щурятам глутамату натрію та хронічний стрес за Г. Сельє шляхом іммобілізації тварин на спині протя-гом 5 год упродовж останнього тижня перед забоєм, який проводили через 2 год після іммобілізаційного стресу під тіопенталовим наркозом шляхом кровопускання. Протягом 4 місяців тварини перебували на звичайному раціоні віварію. Впродовж усього експерименту проводили моніторинг маси тіла, індексу маси тіла та індексу Лі. Об’єктами дослідження були м’які тканини пародонта щурів, у гомогенаті яких визна-чали загальну протеолітичну активність, загальну антитриптичну активність, каталазну активність, вміст ТБК-реактантів, окисномодифікованих протеїнів, вільної фукози та глікозаміногліканів. Результати й обговорення. Встановлено вірогідне зростання вмісту вільної фукози та глікозамі-ногліканів у тканинах пародонта щурів з поєднаними ожирінням і хронічним стресом порівняно з конт-рольними тваринами та щурами, яким моделювали ізольовані впливи. Розвиток карбонільно-оксидатив-ного стресу був максимально вираженим у тканинах пародонта тварин за умов моделювання стрес-синд-рому на тлі ожиріння порівняно зі щурами з ізольованими ожирінням і хронічним стресом. Висновки. Поєднана дія ожиріння та хронічного стресу сприяє більш вираженій деструкції опорних тканин зуба, про що свідчить вірогідне зростання вмісту вільної фукози і глікозаміногліканів у тканинах пародонта тварин цієї групи порівняно з контролем та ізольованими впливами. Карбонільно-оксидативний стрес та пероксидне окиснення ліпідів максимально виражені у тканинах пародонта щурів, яким моделю-вали хронічний стрес на тлі ожиріння, порівняно з ізольованими впливами
 • Документ
  Особливості викладання медико-біологічних дисциплін в умовах дистанційного навчання для здобувачів освіти вищих навчальних закладів медичного профілю
  (ГО "Південна фундація медицини", 2022-03-31) Омельченко, Олександр Євгенійович; Микитенко, Андрій Олегович; Білець, Марина Володимирівна; Omelchenko, А. Е.; Bilets, М. V.; Mykytenko, A. O.
  Анотація: В умовах несприятливої епідеміологічної ситуації та триваючої пандемії повстає питання вдосконалення дистанційних форм навчання. В статті розглянуті переваги та недоліки впровадження он-лайн навчання в закладах вищої медичної освіти та окреслені шляхи покращення надання освітніх послуг в дистанційному режимі у системі охорони здоров’я. Обговорені підходи до оптимізації оцінювання практичних навиків здобувачів освіти медичного профілю в умовах дистанційного навчання та з урахуванням принципів академічної доброчесності.
 • Документ
  Вплив алкогольної нейропатії та Кокарніту на слинні залози тварин
  (Полтавський державний медичний університет, 2022-12-02) Тихонович, Ксенія Володимирівна; Криворучко, Тетяна Дмитрівна; Непорада, Каріне Степанівна; Tykhonovych, Kseniia; Kryvoruchko, Tetyana; Neporada, Karine
  Mетою дослідження було вивчити вплив алкогольної нейропатії на розвиток патологічних змін у слинних залозах щурів, а також з'ясувати можливість корекції Кокарнітом виявлених змін. Алкогольну нейропатію моделювали шляхом алкоголізації тварин зростаючою концентрацією етанолу. Розвиток нейропатії реєстрували за допомогою аналгезиметру за методом Randall-Selitto. Для корекції виявлених змін щурам внутрішньом’язово вводили Кокарніт. У гомогенаті слиних залоз визначали активність α-амілази, каталази, вміст молекул середньої маси, ТБК-активних продуктів й окисно-модифікованих білків, загальну протеолітичну та загальну антитриптичну активність. Встановлено, що алкоголізація щурів спричиняла зростання у слинних залозах тварин вмісту ТБК-активних продуктів, окисно-модифікованих білків на тлі статистично не зміненої активності каталази, що свідчить про розвиток оксидативного стресу. За цих умов у слинних залозах щурів вірогідно зменшувалась амілолітична активність та не змінювався протеїназно-інгібіторний баланс. Кокарніт запобігає розвитку нейротоксичності та пригнічує карбонільно-оксидативний стрес у піднижньощелепних слинних залозах і відновлює білоксинтетичну функцію.
 • Документ
  Correction of metabolic disorders in parodontal tissues of rats caused by streptozocin-indused diabetic neuropathy
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Kotvytska, A. A.; Kryvoruchko, T. D.; Neporada, K. S.; Berehovyi, S. M.; Котвицька, Аліна Анатоліївна; Криворучко, Тетяна Дмитрівна; Непорада, Каріне Степанівна; Береговий, Сергій Михайлович
  The prevalence of diabetes has increased significantly in recent years. The latest Diabetes Atlas IDF data shows that 0.5 billion adults worldwide live with diabetes. The most common complication of diabetes is peripheral diabetic neuropathy, which leads to the development of pathological changes in the nervous system and blood vessels and significantly reduces the quality of life of patients. An urgent problem today is the search for effective drugs to correct polyneuropathy and other complications of diabetes. Our attention was drawn to the metabolic drug Cocarnit, which contains 20 mg of nicotinamide, 50 mg of cocarboxylase, 500 mcg of cyanocobalamin, 10 mg of disodium adenosine triphosphate trihydrate. The aim of our study was to investigate the effectiveness of Cocarnit in the correction of periodontal syndrome in rats with diabetic polyneuropathy.
 • Документ
  Корекція Кокарнітом патологічних змін у слинних залозах щурів за умов діабетичної нейропатії
  (Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, МОЗ України, 2022-06) Тихонович, Ксенія Володимирівна; Криворучко, Тетяна Дмитрівна; Непорада, Каріне Степанівна; Береговий, Сергій Михайлович; Tykhonovych, Kseniia; Kryvoruchko, Tetyana; Neporada, Karine; Berehovyi, Serhii
  Одним з найпоширеніших ускладнень цукрового діабету є розвиток діабетичної полінейропатії, вплив якої на слинні залози не достатньо вивчені. Пошук фармакологічної корекції на підставі з’ясування патогенезу розвитку патологічних змін у слинних залозах за умов діабетичної нейропатії залишається актуальним. Мета дослідження - вивчити вплив стрептозоцин-індукованої діабетичної нейропатії на розвиток патологічних змін в слинних залозах щурів, а також обґрунтувати доцільність використання за цих умов препарату Кокарніт. Діабетичну полінейропатію у щурів моделювали шляхом введення одноразової ін'єкції срептозоцину (Streptozocin, "Sigma", США) у дозі 65 мг/кг. Розвиток нейропатії реєстрували за допомогою аналгезиметру за методом Randall-Selitto. Для корекції виявлених змін щурам внутрішньом’язово вводили Кокарніт (World Medicine) (1 мг/кг) протягом 9 діб. У гомогенаті піднижньощелепних слиних залоз визначали активність α-амілази, каталази, вміст молекул середньої маси, ТБК-активних продуктів й окисно-модифікованих білків, загальну протеолітичну та загальну антитриптичну активність. В результаті проведених досліджень встановлено, що введення тваринам стрептозоцину призводило до зростання порогу больової чутливості (ПБЧ) у всі дні вимірювання порівняно з початковим значенням. У щурів, яким вводили Кокарніт упродовж 9 днів ПБЧ був меншим у порівнянні з групою щурів з діабетичною полінейропатією без корекції та не відрізнявся від рівня ПБЧ у контролі. За умов розвитку діабетичної нейропатії в підщелепних слинних залозах щурів зменшувалась амілалітична активність, зростала антитриптична активність без змін активності протеїназ, а також збільшувався вміст ТБК-активних продуктів порівняно з цими показниками у контрольних тварин. Введення Кокарніту протягом 9 днів за умов діабетичної нейропатії призводило до зростання активності амілази, нормалізації загальної антитриптичної активності та пригнічення перекисного окиснення ліпідів у слинних залозах щурів порівняно з групою тварин, яким моделювали нейропатію без корекції. Введення Кокарніту відновлювало больову чутливість до контрольних значень. Кокарніт нормалізував пригнічену білок-синтетичну функцію слинних залоз щурів за умов діабетичної нейропатії та пригнічував розвиток оксидативного стресу.
 • Документ
  Вплив стрептозоцин-індукованої діабетичної нейропатії на слинні залози щурів
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Тихонович, Ксенія Володимирівна; Криворучко, Тетяна Дмитрівна; Непорада, Каріне Степанівна; Береговий, Сергій Михайлович; Тихонович, Ксения Владимировна; Криворучко, Татьяна Дмитриевна; Непорада, Каринэ Степановна; Береговой, Сергей Михайлович; Tykhonovych, K. V.; Kryvoruchko, T. D; Neporada, K. S.; Berehovyi, S. M.
  Протягом останнього десятиліття в усьому світі відзначається неухильне зростання захворюваності на цукровий діабет (ЦД). За останніми оцінками Міжнародної діабетичної федерації, станом на 2021 р. число дорослих, хворих на ЦД сягнуло 537 мільйонів. Діабетична нейропатія є найпоширенішим ускладненням цукрового діабету з високими показниками захворюваності та смертності й відноситься до нейродегенеративних розладів периферичної нервової системи. Слинні залози вважаються головними екзокринними залозами ротової порожнини й фізіологічно сприяють підтримці гомеостазу ротової порожнини. Літературні дані підтверджують кореляцію між ЦД та ускладненнями в слинних залозах, зокрема змінами ключових білків у пацієнтів з цукровим діабетом, які значно послаблюють функцію слинних залоз.
 • Документ
  Influence of behavioral phenotyping on the development of pathological changes in the salival glands of rats against the background of obesity and stress
  (Полтавський державний медичний університет, 2021-12) Chyzhanska, Y. O.; Slobodinyk, N. M.; Omelchenko, A. Ye.; Neporada, K. S.; Чижанська, Юлія Олександрівна; Слободяник, Наталія Миколаївна; Омельченко, Олександр Євгенійович; Непорада, Каріне Степанівна; Чижанская, Юлия Александровна; Слободяник, Наталия Николаевна; Омельченко, Александр Евгеньевич; Непорада, Каринэ Степановна
  На моделі глутамат-індукованого ожиріння та поєднаної дії ожиріння і стресу проаналізовані патологічні зміни у слинних залозах щурів в залежності від поведінкового фенотипування. Дослідження виявило, що за умов моделювання іммобілізаційного стресу та сполученої дії ожиріння і стресу були виявлені вірогідні зміни концентрацій реактантів тіобарбітурової кислоти, окисно-модифікованих білків та каталази у слинних залозах щурів стресостійкого та стресонестійкого типу порівняно з контролем. Вірогідна різниця між досліджуваними показниками у слинних залозах спостерігається між різними за стресостійкістю щурами лише за вмістом реактантів тіобарбітурової кислоти. Таким чином, за умов глутамат-індукованого ожиріння та хронічного стресу у слинних залозах щурів з різним поведінковим фенотипуванням визначено достовірне зростання кількості реактантів тіобарбітурової кислоти, підвищення вмісту окисно-модифікованих білків і зниження активності каталази, що свідчить про зниження активності антиоксидантної системи та розвиток оксидативного стресу.
 • Документ
  Розвиток пародонтального синдрому в щурів за умов стрептозоциніндукованої діабетичної нейропатії
  (Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, 2021) Котвицька, Аліна Анатоліївна; Криворучко, Тетяна Дмитрівна; Непорада, Каріне Степанівна; Береговий, Сергій Михайлович; Котвицкая, Алина Анатольевна; Криворучко, Татьяна Дмитриевна; Непорада, Каринэ Степановна; Береговой, Сергей Михайлович; Kotvytska, А. А.; Kryvoruchko, Т. D.; Neporada, K. S.; Berehovyi, S. M.
  Відповідно до оцінки ВООЗ, у 2019 р. цукровий діабет став безпосередньою причиною 1,5 мільйона випадків смерті. За даними Міжнародної федерації діабету 2011 р., кількість хворих на цукро- вий діабет у світі досягла рекордної цифри – 366 мільйонів, а у 2030 р. становитиме 552 мільйони. Діабе- тична периферична нейропатія є найпоширенішим ускладненням цукрового діабету і причиною низької якості життя, порушення працездатності у великої кількості хворих. Відомо, що ускладненням цукрово- го діабету, який призводить до розвитку діабетичної нейропатії, є пародонтальний синдром, механізми якого ще недостатньо вивчено.
 • Документ
  Зміни активності про- та антиоксидантної системи в органах порожнини рота щурів за умов токсичної нейропатії
  (Національний фармацевтичний університет, 2020-10-29) Котвицька, Аліна Анатоліївна; Тихонович, Ксенія Володимирівна; Криворучко, Тетяна Дмитрівна; Берегова, Тетяна Володимирівна; Непорада, Каріне Степанівна; Береговий, Сергій Михайлович; Котвицкая, Алина Анатольевна; Тихонович, Ксения Владимировна; Криворучко, Татьяна Дмитриевна; Береговая, Татьяна Владимировна; Непорада, Каринэ Степановна; Береговой, Сергей Михайлович; Kotvytska, A. A.; Tykhonovych, K. V.; Kryvoruchko, T. D; Berehova, T. V.; Neporada, K. S.; Berehov, S. M.
  Метою нашого дослідження було вивчити вплив токсичної нейропатії на стан про- та антиоксидантної системи тканин пародонта та слинних залоз щурів. В тканинах пародонта та слинних залозах щурів за умов розвитку токсичної нейропатії вірогідно зростає вміст молекул середньої маси, окисно-модифікованих білків та ТБК-реактантів у порівнянні з контрольною групою, що свідчить про розвиток оксидативного стресу та ендотоксикозу. За цих умов, у тканинах пародонта тварин зростає активність антиоксидантної системи, про що свідчить достовірне збільшення активності каталази, а у слинних залозах - вірогідне зниження у порівнянні з контрольною групою. Таким чином, про- та антиоксидантний потенціал у тканинах пародонта та слинних залоз має різноспрямований характер: у тканинах пародонта він має компенсаторний характер, а у слинних залозах щурів – декомпенсаторний за умов інтраперітонеального введення паклітакселу.
 • Документ
  Особливості викладання біологічної хімії студентам вищих медичних закладів в умовах карантину
  (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2020-10-22) Непорада, Каріне Степанівна; Нетюхайло, Лілія Григорівна; Білець, Марина Володимирівна; Омельченко, Олександр Євгенійович; Микитенко, Андрій Олегович; Слободяник, Наталія Миколаївна; Хміль, Дмитро Олександрович; Криворучко, Тетяна Дмитрівна; Котвицька, Аліна Анатоліївна; Тихонович, Ксенія Володимирівна; Цебенко, Марина Олександрівна; Чижанська, Юлія Олександрівна; Непорада, Каринэ Степановна; Нетюхайло, Лилия Григорьевна; Билец, Марина Владимировна; Омельченко, Александр Евгеньевич; Микитенко, Андрей Олегович; Слободяник, Наталия Николаевна; Хмиль, Дмитрий Александрович; Криворучко, Татьяна Дмитриевна; Котвицкая, Алина Анатольевна; Тихонович, Ксения Владимировна; Цебенко, Марина Александровна; Чижанская, Юлия Александровна; Neporada, K. S.; Netukhaylo, L. G.; Bilets, М. V.; Omelchenko, А. Е.; Mykytenko, A. O.; Slobodyanyk, N. M.; Khmil, D. O.; Kryvoruchko, T. D.; Kotvytska, A. A.; Tykhonovych, K. V.; Tsebenko, M. O.; Chyzhanska, Y. O.
  Вивчення біoлогічної хімії є необхідним для фoрмування творчoго мислення майбутнього лікаря, неoбхідного для успішного освоєння професійно-oрієнтованих медичних дисциплін . Для фoрмування світoгляду майбутнього лікаря, підгoтовки кваліфікованих фахівців, розуміння молекулярних оснoв метабoлічних процесів у здoровому та хворому організмі необхідні знання біохімічних закономірностей як у нормі, так і при патологічних процеса. Інтегрована оцінка знань та вмінь повинна включати в себе три рівні. Перший рівень –це вміння вирішувати тести ліцензійного іспиту «Крок-1». Другий рівень –відповіді на теоретичні питання, і третій рівень – уміння проаналізувати біохімічний аналіз біологічних рідин людини.
 • Документ
  Реакція гемомікроциркуляторного русла печінки на алкогольну інтоксикацію
  (Cognum Publishing House, 2020-10) Микитенко, Андрій Олегович; Дубінін, Дмитро Сергійович; Микитенко, Андрей Олегович; Дубинин, Дмитрий Сергеевич; Mykytenko, A. O.; Dubinin, D. S.
  В статті встановлено зміни гемомікроциркуляторного русла печінки щурів на 5 добу моделювання алкогольного гепатиту та роль NO-ергічної системи в їх розвитку.Експерименти виконані на 18 статевозрілих щурах-самцях лінії Вістар вагою 180-220 г. Отримані дані свідчать, що на 5 добу експерименту в печінці щурів виникає венозна гіперемія, яка супроводжується статистично значущим підвищенням концентрації пероксинітритів, нітритів та нітрозотіолів. Загальна активність NO-синтаз на рівні контрольної групи, що свідчить про порушення впливу оксиду азоту на регуляцію резистентної ланки гемомікроциркуляторного русла печінки і подальшу його трансформацію в цитотоксичні форми. В статье установлены изменения гемомикроциркуляторного русла печени крыс на 5 сутки моделирования алкогольного гепатита и роль NO-эргической системы в их развитие. Эксперименты выполнены на 18 половозрелых крысах-самцах линии Вистар весом 180-220 г. Полученные данные свидетельствуют, что на 5 сутки эксперимента в печени крыс возникает венозная гиперемия, которая сопровождается статистически значимым повышением концентрации пероксинитрита, нитритов и нитрозотиолов. Общая активность NO-синтазы на уровне контрольной группы, что свидетельствует о нарушении влияния оксида азота на регуляцию резистентного звена гемомикроциркуляторного русла печени и последующую его трансформацию в цитотоксические формы. The article establishes changes in the hemomicrocirculatory bed of rat liver on the 5th day of modeling of alcoholic hepatitis and the role of the NO-ergic system in their development. The experiments were carried out on 18 sexually mature male Wistar rats weighing 180-220 g. The obtained data indicate that on the 5th day of the experiment, venous hyperemia occurs in the rat liver, which is accompanied by a statistically significant increase in the concentration of peroxynitrite, nitrites and nitrosothiols. The total activity of NO-synthase is at the level of the control group, which indicates a violation of the effect of nitric oxide on the regulation of the resistant link of the hemomicrocirculatory bed of the liver and its subsequent transformation into cytotoxic forms.
 • Документ
  Role of phagocytes in oxidative damage of liver proteins during short-term alcoholization
  (Cognum Publishing House, 2020-09) Mykytenko, A. O.; Микитенко, Андрій Олегович; Микитенко, Андрей Олегович
  Article reveals the role of liver tissue phagocytes in development of oxidative damage to proteins during short-term alcoholization. The experiment was carried out on 18 sexually mature male rats weighing 180-220 g. Given the fact that superoxide anion radical production does not increase on the 3rd day of experiment, when oxidatively modified proteins are increased, we reached a conclusion that Liver phagocytes are not a source of reactive oxygen species that damage liver proteins in the early stages of modeling alcoholic hepatitis.
 • Документ
  Експериментальна корекція змін протеїназно-інгібіторного потенціалу органів порожнини рота щурів за умов токсичної нейропатії
  (Національний фармацевтичний університет, 2020-05) Котвицька, Аліна Анатоліївна; Тихонович, Ксенія Володимирівна; Криворучко, Тетяна Дмитрівна; Берегова, Тетяна Володимирівна; Непорада, Каріне Степанівна; Береговий, Сергій Михайлович; Котвицкая, Алина Анатольевна; Тихонович, Ксения Владимировна; Криворучко, Татьяна Дмитриевна; Береговая, Татьяна Владимировна; Непорада, Каринэ Степановна; Береговой, Сергей Михайлович; Kotvytska, A. A.; Tykhonovych, K. V.; Kryvoruchko, T. D.; Berehova, T. V.; Neporada, K. S.; Berehovuj, S. M.
  Метою нашого дослідження було вивчити вплив кокарніту на розвиток змін протеїназно-інгібіторного потенціалу тканин пародонта та слинних залоз тварин за умов токсичної нейропатії. За умов токсичної нейропатії у тканинах слинних залоз протеїназно-інгібіторний потенціал вірогідно змінювався у 2 рази порівняно з контролем. Введення кокарніту протягом 9 днів призвело до нормалізації протеїназно-інгібіторного потенціалу піднижньощелепних слинних залоз тварин. У м’яких тканинах пародонта щурів протеїназно-інгібіторний потенціал зростав у 1,4 рази, що свідчить про активацію протеолізу. Введення Кокарніту протягом 9 днів призводило до зменшення протеїназно-інгібіторного потенціалу тканин пародонта за умов розвитку токсичної нейропатії.
 • Документ
  Вплив токсичної нейропатії на протеїназно-інгібіторний потенціал в органах порожнини рота щурів
  (Український науково-дослідний інститут медицини транспорту., 2020-05) Котвицька, Аліна Анатоліївна; Тихонович, Ксенія Володимирівна; Криворучко, Тетяна Дмитрівна; Берегова, Тетяна Володимирівна; Непорада, Каріне Степанівна; Береговий, Сергій Михайлович; Котвицкая, Алина Анатольевна; Тихонович, Ксения Владимировна; Криворучко, Татьяна Дмитриевна; Береговая, Татьяна Владимировна; Непорада, Каринэ Степановна; Береговой, Сергей Михайлович; Kotvytska, A. A.; Tykhonovych, K. V.; Kryvoruchko, T. D.; Berehova, T. V.; Neporada, K. S.; Berehovyi, S. M.
  Метою нашого дослідження було вивчити вплив токсичної нейропатії на протеїназно-інгібіторний потенціал тканин пародонта та слинних залоз тварин. Нами встановлено, що за умов введення паклітакселу в органах ротової порожнини змінюється протеїназно-інгібіторний потенціал: в тканинах пародонта – за декомпенсаторним типом, в слинних залозах – за компенсаторним.
 • Документ
  Біохімічні зміни в тканиних легень при гострому емоційно-больовому стресі та їх корекція за допомогою адаптації до коротких стресорних подразнень
  (Академія медичних наук, Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Українська Академія наук національного прогресу, 2000) Нетюхайло, Лілія Григорівна; Нетюхайло, Лилия Григорьевна; Netukhaylo, L. G.
  В експерименті на щурах на моделі гострого емоційно-больового стресу встановлено, що попередня адаптація до коротких стресорних подразнень достовірно знижує рівень ТБК-активних продуктів, гідроперекисів ліпідів, підвищує активність супероксиддисмутази, а також нормалізує підвищену протеолітичну активність у тканинах легень стресованих щурів, порівняно з контрольною групою тварин. В эксперименте на крысах на модели острого эмоционально-болевого стресса установлено, что предварительная адаптация к коротким стрессорным раздражениям достоверно снижает уровень ТБК-активных продуктов, гидроперекисей липидов, повышает активность супероксиддистутазы, а также нормализует возросшую протеолитическую активность в тканях легких стрессированных крыс, по сравнению с группой контрольных животных. In the experiment on rats on the model of acute emotionally painful stress it was determined that preliminary adaptation to short stressor affects reliably lowers the levels of TBA- active products, hydroperoxides of lipids, raises the activity of supeoxidedismutase as well as normalizes the increased proteolytic activity of supeoxidedismutase as well as normalizes the increastd proteolytic activity in the lunq tissues of stress affected rats in comparison with the control qroup.
 • Документ
  Опіковий шок
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2008) Нетюхайло, Лілія Григорівна; Нетюхайло, Лилия Григорьевна; Netukhaylo, L. G.; Костенко, Алла Геннадіївна; Костенко, Алла Геннадиевна; Kostenko, A. G.
  На підставі даних літератури вітчизняних і зарубіжних джерел в статті представлені сучасні погляди на патогенез опікового шоку, показані основні патофізіологічні механізми.
 • Документ
  Опікова токсемія (огляд літератури)
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2007) Нетюхайло, Лілія Григорівна; Нетюхайло, Лилия Григорьевна; Netukhaylo, L. G.; Костенко, Алла Геннадіївна; Костенко, Алла Геннадиевна; Kostenko, A. G.
  На підставі даних літератури вітчизняних і зарубіжних джерел в статті представлені сучасні погляди на патогенез опікової токсемії, показані основні патофізіологічні механізми.
 • Документ
  Биохимические изменения в легких при остром эмоционально-болевом стрессе у животных разных типов реагирования
  (Украинская академия наук национального прогресса, 1998) Нетюхайло, Лілія Григорівна; Нетюхайло, Лилия Григорьевна; Netukhaylo, L. G.
  Стрессорные повреждения играют ведущую роль в патогенезе наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной и пищеварительной систем. Целью работы явилось изучение особенностей биохимических изменений в легких при остром эмоционально-болевом стрессе (ЭБС) в зависимости от типологических особенностей нервной системы организма. Эксперименты выполнены на 78 крысах Вистар, массой 100-150г. Типирование животных производили методом "открытое поле". Животные были разделены на три типа: активные, средние и пассивные. Исследования были выполнены на двух крайних типах – животных активного и пассивного типов. Контролем служили интактные крысы соответствующего типа реагирования. Острый ЭБС воспроизводили по О.Disederato et al. Животных забивали через 2 часа после завершения стрессорного воздействия в условиях гексеналового наркоза. О состоянии соединительнотканных структур тканей легких судили по уровню оксипролина и нейраминовых кислот в гомогенате тканей легких. Интенсивность процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценивали по уровню ТБК-реактантов и активности супероксиддсмутазы (СОД) в гомогенате ткани легких. Статистическую обработку материала выполняли с использованием критерия t Стьюдента. Было установлено стрессорные повреждения тканей легких существенно зависят от типологических особенностей нервной системы организма.
 • Документ
  Вивчення біологічних властивостей препарату «Кріохор»
  (НФаУ, 2003-05) Субота, Ніна Павлівна; Субота, Нина Павловна; Subota, N. P.; Нетюхайло, Лілія Григорівна; Нетюхайло, Лилия Григорьевна; Netukhaylo, L. G.; Пашинський, Павло Петрович; Пашинский, Павел Петрович; Pashinskyi, P. P.; Щербак, Ірина Володимирівна; Щербак, Ирина Владимировна; Scherbak, I. V.
  Препарат кріохор не впливає на протікання фізіологічних процесів у здорових тварин, не має канцерогенної, тератогенної та мутагенної дії. При цьому, як було показано в експериментах in vitro, кріохор має імуномодулюючу дію.
 • Документ
  Особенности стрессорной реакции соединительнотканных структур при остром стрессе и их коррекции тимопентином
  (Книжково-журнальне видавництво «Тернопіль», 1997) Нетюхайло, Лілія Григорівна; Нетюхайло, Лилия Григорьевна; Netukhaylo, L. G.; Александрова, Наталія Володимирівна; Александрова, Наталия Владимировна; Alexandrova, N. V.
  Установлено, что острый стресс сопровождается достоверным повышением уровня оксипролина в гомогенате легких. Содержание нейраминовой кислоты в гомогенате легких в условиях стресса не претерпевало существенных изменений. Предварительное введение тимопентина способствовало нормализации состояния соединительной ткани легких. Таким образом, острый стресс вызывает дезорганизацию соединительнотканных структур легких. Тимопентин устраняет метаболические нарушения соединительной ткани легких.