Авторефетати та дисертації. Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Структурна організація трійчастого вузла людини у внутрішньоутробному періоді розвитку
  (Сумський державний університет, 2017) Вітко, Юлія Миколаївна; Vitko, Yu. M.
  У дисертації вперше на підставі комплексного макро - мікроскопічного, гістологічного і імуногістохімічного досліджень описано топографію й особливості зовнішньої та внутрішньої будови трійчастого вузла людини на 12-23 тижнях внутрішньоутробного періоду розвитку. Доповнені чинні уявлення про взаємовідношення трійчастого вузла з прилеглими до нього анатомічними утворами. Суттєво розширені уявлення про будову капсули трійчастого вузла, джерела його кровопостачання і будову внутрішньовузлового кровоносного мікроциркуляторного русла. Виявлені зміни кількісного і якісного складу клітинних елементів трійчастого вузла людини на дослідженому етапі внутрішньоутробного періоду розвитку.
 • Документ
  Особенности долипидных изменений в интиме венечных артерий при ишемической болезни сердца
  (Харьковский медицинский институт, 1988) Николенко, Лариса Григорьевна; Ніколенко, Лариса Григорівна
  Заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистнх болезней все еще находится на высоком уровне и занимает первенство среди других страданий человека. Широкое распространение получила ишемическая болезнь сердца, обусловленная абсолютной или относительной недостаточностью венечного кровообращения. Долипидные изменения являются стереотипной; реакцией интимы венечных артерий больных ИБС на воздействие таких патогенетических факторов как: повышение артериального давлення, уровня триглицеридов и бета-липопротеидов, при одновременном снижении уровня альфа-липопротеидов, а также повышения кортизола и инсулина в сыворотке крови. Визуально долипидные изменения выявляются в виде изолированных очагов в левой и правой венечных артериях сердца. Планиметрически при ИБС в интиме артерий отмечается увеличение процента площади липидоза и долипидных изменений по сравнению с практически здоровими лицами. Морфологически долипидные изменения характеризуются отеком интимы венечных артерий сердца, дезорганизацией волокнистых структур, дистрофическими и некробиотическими процессами в эндотелии, пролиферацией малодифференцированних клеточных элементов мышечно-зластической гиперплазией. В участках сочетания долипидных изменений и липидоза наблюдается снижение антиагрегационной активности сосудистой стенки, колебание которой обусловлен степенью дифференцировки клеток.
 • Документ
  Патоморфологічні зміни судинного русла внутрішньочерепного відділу зорового нерва у віковому аспекті, при гіпертонічній хворобі та цукровому діабеті
  (Харківський національний медичний університет, 2013) Пера-Васильченко, Анна Володимирівна; Пера-Васильченко, Анна Владимировна; Рега-Vasilchenko, A. V.
  Дисертація присвячена вивченню деструктивних і адаптаційних процесів у мікроциркуляторному руслі та тканині внутрішньочерепної частини зорового нерва. Матеріал представлений серійними зрізами мікропрепаратів 73 випадків аутопсійного матеріалу шматочків тканини внутрішньочерепної частини зорового нерва; використані гістологічні, гістохімічні, імуногістохімічні та морфо метричні методи дослідження. У дисертаційній роботі представлене нове теоретичне обґрунтування морфологічних змін внутрішньочерепного відділу зорового нерва при гіпертонічній хворобі та цукровому діабеті, а також у віковому аспекті. Завдяки запропонованому методу забарвлення ШИК + амідочорний установлено взаємовідношення астро- й олігодендроцитів до мікроциркуляторного русла зорового нерва. Морфометричним методом визначено ступінь редукції кровонаповнення в різних ділянках зорового нерва за доброякісного і злоякісного перебігу гіпертонічної хвороби, також у віковому аспекті.
 • Документ
  Внутрішньопротоковий рак молочної залози: особливості морфогенезу
  (ФОП Петренко І.М., 2011) Ніколенко, Дмитро Євгенійович; Николенко, Дмитрий Евгеньевич; Nikolenko, D. Ye.
  Дисертація присвячена вивченню морфологічних та імуногістохімічних особливостей типів росту неінвазивного внутрішньопротокового раку молочної залози і визначенню його морфогенезу при порівнянні з онтогенезом протокової системи залози. Матеріал представлений серійними зрізами мікропрепаратів 68 випадків операційного, біопсійного, аутопсійного матеріалу ембріонів, шматочків тканини залози і ракової пухлини; використані гістологічні, гістохімічні, імуногістохімічні, каріометричний методи дослідження. В дисертаційній роботі представлене нове теоретичне обгрунтування і рішення актуального питання гістогенезу окремих типів неінвазивної форми внутрішньопротокового раку молочної залози на підставі даних про розвиток епітелію протоків молочної залози в онтогенезі. Завдячуючи комплексним морфологічним та імуногістохімічним дослідженням встановлений гістогенез папілярного типу внутрішньопротокового раку молочної залози - з .багатошарового плоского незроговілого епітелію молочних синусів і збірних проток зрілої залози; сосочкового типу - з епітелію міжчасточкових проток; криброзного типу - з внутрішньочасточкових проток та солідного типу - з вставного (термінального) відділу молочного ходу. Встановлено, що солідний тип неінвазивної форми внутрішньопротокового раку молочної залози за гістохімічними особливостями являє собою крайній ступінь катаплазії і нагадує ранні етапи ембріогенезу зародку проток молочної залози.
 • Документ
  Цитогенегичні та інвазійні особливості різних клініко-морфологічних форм росту плоскоклітинного раку легень
  (2005) Проскурня, Сергій Анатолійович; Проскурня, Сергей Анатольевич; Proskurnya, S. A.
  Результати проведених дослідів фаз ракового каскаду при раку легені показують, що, не дивлячись на стереотипність морфологічних змін, у окремих лімфатичних і кровоносних судинах існують певні особливості, які обумовлені різною їх гістологічною будовою. Безперечно, що особливості інвазивного росту' в різних судинах легені, а також латеральна пухлинна трансформація у його центральному і периферичному відділах можуть визначати різноманітність клініко-морфологічного плину' плоско клітинного бронхогенного раку. Для визначення особливостей апозиційного росту у крупних бронхах нами вивчені латеральні пухлинні трансформації при бляшкоподібйому поліподібному, а в респіраторному відділі при ацинозно-нодозному і раковому альвеоліті при різних клініко-морфологічних формах плоскоклітинного раку. Встановлено, що при бляшкоподібній формі апозиційного росту спостерігається потовщення слизової бронхів з порушенням його м’язово-еластичного шару. При цьому атипові клітини розташовуються за ходом лімфатичних і кровоносних судин в пери бронхіальну тканину. У випадку поліпозйої форми апозиційного росту у головних бронхах поряд з частковою або повною обтурацією отвору серед – пухлинних комплексів виявляються знову створені судини, які забезпечують живлення пухлини Нарешті, кавернозна форма частіше всього спостерігається при переході центральної пухлини на розташовану поряд з бронхом артерію з тромбозом та раковими емболіями в отворі останніх.
 • Документ
  Морфофункціональні зміни тканин ока собаки в умовах експериментальної коарктації аорти
  (Харків, 1996) Ройко, Наталія Віталіївна; Ройко, Наталия Виталиевна; Royko, N. V.
  В работе в условиях артериальной гипертензии, вызванной коарктацией аорты на 1/2 ее диаметра, с использованием гистологических, гистохимических, нейрогисгологических и морфметрических методов исследования изучены изменения в сосудах и нервном аппарате оболочек задней стенки гласного яблока. Установлено, что в зависимости от сроков экспериментальной коарктации аорты (15, 90 и 120 сутки) возникают как деструктивные, так и компенсаторные процессы в микроциркуляторном русле глаза. Поэтапно появляються деструктивные изменения в' артерйЬяах сетчатки в виде мукойдного набухания, плазморрагий, гиалиноза. Компенсаторные процессы проявляются гипер- н миоэласгозом с увеличением индекса Керногана в сосудистой оболочке. С помощью кариометрического исследования показано, что сосудистые поражения задней стенки глазного яблока сопровождаются изменениями объема ядер ганглиозного, внутреннего и наружного ядерных слоев сетчатки. Указанные положения изложены в пяти научных работах с применением адекватних методов математическбго нализа.; In conditions of arterial hypertension aorta caused by coarctation on 1 / 2 of its diameter with the use of histological, histochemical, neurohistological and morphometrical methods of investigation there were studied changes in vessels and nerve apparatus of membrane of back wail of eyeball. It was determined that in dependense of the terms of experimental coarctation of aorta (15, 90 and 120 days) there arise both distructive and compensatorial processes in micro circulatory bed of the eye. Gradually there arise distructive changes in arterioles of retina in a form of mucoid swelling, plasmorrhagia, hyalinosis. Compensatory processes are revealed by hyper - and mioeiastosis with the increase of Kemohan index in vascular membrane. With the help of karyometric investigation it was showed that vascular demages of the eyeball back wall are accompanied by changes of nucleus volume of ganglionic, internal and external nuclear .layers of retina. The above mentioned theses are stated in five publications with the use of methods of mathematical analysis.
 • Документ
  Патоморфологічні особливості високодиференційованого плоскоклітинного раку легень
  (Харківський національний медичний університет, 2017) Филенко, Борис Миколайович; Филенко, Борис Николаевич; Filenko, B. M.
  Дисертація присвячена вирішенню проблеми оптимізації патоморфологічної діагностики і обґрунтування прогностичних критеріїв шляхом визначення взаємозв’язку між гістоструктурними особливостями плоскоклітинного раку легені з ороговінням і експресією молекулярно-генетичних маркерів проліферації, апоптозу, диференціації та адгезії. Основу клініко-морфологічних, імуногістохімічних і гістологічних досліджень дисертаційної роботи склали 54 випадки післяопераційного матеріалу. Встановлено, що розмір пухлини, наявність вторинних змін в карциномі (ракова каверна) та запальної інфільтрації в оточуючих тканинах не є достовірними прогностичними критеріями при високодиференційованому плоскоклітинному раку легень. Визначено, що при плоскоклітинному раку легені з ороговінням формуються суданофільні, ШИК- та тіонін-позитивні «ракові перлини», які характеризуються різним ступенем диференціювання. За допомогою імуногістохімічних методів дослідження встановлено особливості експресії молекулярно-біологічних маркерів клітинної проліферації, диференціації, адгезії, апоптозу та їх значення у морфогенезі плоскоклітинного раку легені з ороговінням. Співставлення морфологічних, морфометричних та молекулярно-генетичних особливостей високодиференційованого плоскоклітинного раку легень дозволило уточнити механізми формування різних гістохімічних типів «ракових перлин» та провести обґрунтування морфологічних критеріїв прогнозу. Доповнено наукові дані про прогностичне значення маркерів проліферації (Ki-67 та cyclin D1), цитодиференціювання (Е-кадгерин і CK HMW) та регуляторів апоптозу (р53 і Bcl-2). Встановлено, що несприятливими прогностичними морфологічними критеріями є переважання пухлинних комплексів з ліпід-позитивними раковими перлинами, що асоціюється з високим індексом проліферації, експресією р53 і Bcl-2 та низькою реакцією на Е-кадгерин і CK HMW, переважанням паренхіматозного компоненту над стромальним. Отримані дані розширюють уявлення про морфологічну діагностику та прогноз даного захворювання. The thesis considers the solution for optimization of pathomorphological diagnosis and grounding of the prognostic criteria by defining the relationship between the histostructural features of keratinizing squamous cell lung cancer and the expression of the molecular genetic markers of proliferation, apoptosis, differentiation and adhesion. The clinicomorphological, immunohistochemical and histological studies have been based on the 54 cases of the postoperative material. It has been found that the tumor size, occurrence of the secondary changes in carcinoma (cancer cavern) and inflammatory infiltration in the surrounding tissues are not the reliable prognostic criteria in well differentiated squamous cell lung cancer. It has been determined that sudanophilic, PAS- and thionine-positive keratin pearls, characterized by the different degree of differentiation, are formed in the keratinizing squamous cell lung cancer. The features of expression of molecular biological markers of the cellular proliferation, differentiation, adhesion and apoptosis, as well as their role in the morphogenesis of keratinizing squamous cell lung cancer have been immunohistochemically established. The comparison of the morphological, morphometric and molecular-genetic features of well differentiated squamous cell lung cancer provided with clarification of the mechanisms of formation of various histochemical types of “keratin pearls” and grounding of the morphological prognostic criteria. The scientific data on the prognostic value of the markers of proliferation (Ki-67 and cyclin D1), cytodifferentiation (Е-cadherin and CK HMW) and regulators of apoptosis (р53 and Bcl-2) have been supplemented. It has been established that unfavorable prognostic morphological criteria are the predominance of tumor complexes with lipid-positive keratin pearls that is associated with the high index of proliferation, р53 and Bcl-2 expression and low response to Е-cadherin and CK HMW, predominance of the parenchymatous component over the stromal one. The resulting data contribute to the more profound understanding of morphological diagnosis and prognosis of the disease.