Український стоматологічний альманах, 2016, № 2

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Стоматологічний статус дітей зі злоякісними солідними новоутворами
  (Полтавський державний медичний університет, 2016) Попело, Юлія Вікторівна; Popelo, Yu. V.
  Низка наукових досліджень, присвячених вивченню структури стоматологічної патології в пацієнтів онкологічного профілю, які отримують хіміотерапію, вказують на те, що вони обов’язково потребують стоматологічної допомоги. Актуальність цього питання зумовлена тенденцією до зростання поширеності небажаних наслідків цитостатичного лікування з проявами в порожнині рота. Аналіз отриманих результатів дозволив установити, що на час госпіталізації інтенсивність карієсу у хворих дітей за критеріями ВООЗ оцінювалася як «низька». Індекс гігієни Green-Vermillion був у межах «задовільного», а значення індексів РМА і РВІ вказували на наявність початкових ознак запалення маргінального краю ясен. Індексна оцінка отриманих даних у динаміці лікування зафіксувала зростання показників із максимальними значеннями на період закінчення ІІ курсу хіміотерапії, що об’єктивно узгоджувалося з погіршанням гігієнічного стану порожнини рота і поширенням запальних явищ у тканинах пародонта. Водночас значення КПВ+кп і КПВ залишалися майже стабільними. Визначені зміни складових стоматологічного статусу, асоційовані з перебігом онкологічної патології, які поглиблюються за рахунок токсичного впливу протипухлинних препаратів, потребують відповідної корекції за рахунок поліпшення санітарно-просвітницької роботи і раціонального запровадження методів індивідуальної гігієни.
 • Документ
  Зміни активності А-амілази ротової рідини в процесі комплексного лікування хворих на ішемічну хворобу серця з дефектами зубних рядів
  (Полтавський державний медичний університет, 2016) Рябушко, Наталія Олексіївна; Дворник, Валентин Миколайович; Баранова, Алла Федорівна; Баля, Геннадій Миколайович; Riabushko, N.; Dvornik, V.; Baranova, A.; Balia, G.
  У роботі представлені результати дослідження активності а-мілазив нестимульованій ротовій рідині хворих на ІХС із дефектами зубних рядів до і після комплексного лікування. За результатами дослідження було виявлено, що амілолітична активність вірогідно знижується на 87,4% у хворих на ІХС долікування. Та в наслідок комплексного лікування активність а-амілази у ротовій рідині підвищилася на 15,53% у порівнянні з основною групою до лікування.
 • Документ
  Стан гігієни порожнини рота і водневого показника в дітей із гіпертрофією аденоїдів
  (2016) Каськова, Людмила Федорівна; Уласевич, Лариса Павлівна; Каськова, Людмила Фёдоровна; Уласевич, Лариса Павловна; Kaskova, L. F.; Ulasevych, L. P.
  Сучасна концепція етіології карієсу зубів вказує на багатофакторність. Виникнення карієсу зубів пов'язують зі зміною pH на поверхні зуба під зубним нальотом. Метою дослідження було визначення стану гігієни порожнини рота і водневого показника ротової рідини в дітей 3-5 років з урахуванням наявності гіпертрофії аденоїдів. Основну групу, обстежені з аденоїдами, склали 92 особи, групу контролю – без аденоїдів – 162 особи. У всіх обстежених визначали водневий показник ротової рідини (рН), індекс гігієни Ю.А. Федорова-В.В. Володкіної (1971). Результати обстеження: в дітей із гіпертрофією аденоїдів достовірно гірші показники стану гігієни порожнини рота і достовірно нижчі значення рН ротової рідини в порівнянні з практично здоровими обстеженими. Між ними виявлена зворотна середня кореляційна залежність, що стає підґрунтям для подальшої розробки і вивчення ефективності профілактичної схеми, спрямованої на подолання даної ситуації; Современная концепция этиологии кариеса зубов указывает на многофакторность. Возникновение кариеса зубов связывают с изменением pH на поверхности зуба под зубным налетом. Целью исследования было определение состояния гигиены полости рта и водородного показателя ротовой жидкости у детей 3-5 лет с учетом наличия гипертрофии аденоидов. Основную группу, обследованные с аденоидами, составили 92 человека, группу контроля - без аденоидов - 162 человека. Во всех обследованных определяли водородный показатель ротовой жидкости (рН), индекс гигиены Ю.А. Федорова-В.В. Володкиной (1971). Результаты обследования: у детей с гипертрофией аденоидов показатели состояния гигиены полости рта достоверно хуже и достоверно более низкие значения рН ротовой жидкости по сравнению с практически здоровыми обследованными. Между ними выявлена обратная средняя корреляционная зависимость, что является основой для дальнейшей разработки и изучения эффективности профилактической схемы, направленной на преодоление данной ситуации; The modern concept of the dental caries etiology indicates its multifactor, including the impact of both local and general factors. According to the results of scientific work in the pathogenesis of this disease a priority role gives for plaque. Colonization of bacteria on the tooth surface is the leading factor in determining the origin and development of dental caries. The occurrence of dental caries is associated with a local change in pH on tooth plaque surface by a result of fermentation of carbohydrates, carried out by microorganisms, and the formation of organic acids. Objective: To determine the state of oral health and pH value of oral fluid, as the risk factors for caries of temporary teeth in children 3-5 years, taking into account the presence of adenoid hypertrophy, for planning the most effective prevention schemes. Study of children 3-5 years old was carried out to solve the problem. The main group, were examined, with adenoids, made up of 92 people (36,22%), control group - without the adenoids – are 162 (63,78%). All surveyed were divided into 3 age groups: 3-year, 4-year, 5-year-olds. Inspected the children are 1-3 and health groups reside in Poltava city, in the same social conditions. Selecting this age group was due to the presence of children of temporary stabilization period of tooth development. All examinees were determined: pH value of the oral liquid (pH), the hygienic condition of the oral cavity was evaluated by the index YU. Fedorova, VV.Volodkina (1971). According to the results, the state of oral health in children with adenoid vegetation is poor, and the examinees without somatic diseases - satisfactory. In all age groups showed worse state of oral health in children with somatic pathology in relation to children without (p ≤ 0,05), but no significant difference between age indicators were observed. Analysis of the pH value in mixed saliva of children in examined and control group showed that the average value is at normal levels or within the lower box. The study revealed significantly lower the pH of oral fluid in children with adenoid vegetations than in healthy. Analysis of the results revealed the existence of the inverse correlation between the indicators of the state of oral health in children with adenoid hypertrophy and pH value in unstimulated oral fluid, aged 3 and 4 years showed average, and in 5 years - a strong indicator. The finding, in turn, is the basis for the further development and study of the effectiveness of prevention schemes aimed at overcoming this situation.
 • Документ
  Дослідження смакової чутливості в період адаптації пацієнтів до знімних пластинкових протезів
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2016-05) Давиденко, Вадим Юрійович; Davydenko, V.
  Предсталені результати вивчення поширеності змін смакової чутливості в пацієнтів із повною втратою зубів до і після протезування за суб’єктивними даними і дослідження порога смакової чутливості в період адаптації до протезів. Пацієнти з повною втратою зубів після накладання протезів скаржаться на зміни або навіть втрату смаку. Аналіз літературних джерел показав, що поза увагою дослідників залишилася проблема відновлення смакової чутливості в пацієнтів у період адаптації до повних знімних протезів, впливу залишкового мономера на стан смакової чутливості. Дослідженнями встановлено погіршення смакової чутливості в перший місяць користування повними знімними протезами майже в 95% пацієнтів. Достовірне зростання порога смакової чутливості спостерігається з 7 до 21 доби після здачі протезів, у середньому на 50%. Найбільше погіршується в пацієнтів відчуття кислого і солоного смаків. Представлены результаты изучения распространенности изменений вкусовой чувствительности у па¬циентов с полным отсутствием зубов до и после протезирования по субъективным данным, исследования порога вкусовой чувствительности в период адаптации к протезам Пациенты с полной потерей зубов после наложения протезов жалуются на изменение или потерю вкуса. Анализ источников литературы показал, что без внимания исследователей осталась проблема восстановления вкусовой чувствительности в период адаптации к полным съемным протезам, влияния остаточного мономера на состояние вкусовой чувствительности. Исследованиями установлено ухудшение вкусовой чувствительности в первый месяц пользования полными съемными протезами почти у 95% пациентов. Достоверное повышение порога вкусовой чувствительности наблюдается с 7 до 21 суток после наложения протезов, в среднем на 50%. Наиболее ухудшается у пациентов ощущение кислого и соленого вкусов. Introduction. Worsening of gustatory perception and decrease of the ability to identify and distinguish the main tastes deprives the individual of food pleasure and reduces quality of life While growing older many people experience detenoration of gustatory perception, leading to severe consequences, resulted in loss of appetite, malnutrition, causing the exacerbation of chronic diseases, the occurrence of new pathology due to depletion of vitamins, proteins, carbohydrates. A number of factors, such as smoking, harmful production conditions and the effect of toxic substances, as well as drugs, narcotic and psychotropic substances, the presence of fillings or dentures in the oral cavity can significantly affect the gustation threshold. Currently, the main group of materials for removable dentures manufacturing is made up by the polymers, i.e., acrylic resins, the process of polymerization of which is run according to free-radical mechanism with the formation of the Dnmary free radicals from the monomer molecules, which further polymerization The main toxigenic factor of acrylic resins is a monomer, especially its part that is not undergone the reaction of polymerization and is called the “residual monomer” Many studies have been made on negative effect of the monomer on the tissues of prosthetic bed. It has been proved by evidence that the residual monomer, even in small quantities, reduces the activity of the lysozyme in the oral fluid, causing the blastomatous growth of the epithelium The manufacturing technology, the quality of the material itself and the monomer/polymer ratio affect the level of the residual monomer in dentures. The purpose if the study was the analysis of the extension of changes in gustatory perception in edentulous patients before and after dental prosthetics according to subjective evidence and study of gustation threshold during the adaptation to dentures Results and Discussion. The paper presents the results of the study of the extension of changes in gusta- tory perception in edentulous patients before and after dental prosthetics according to subjective evidence and study of gustation threshold during the adaptation to dentures. Many edentulous patients after denture attachment have had complaints as for the deterioration or even loss of taste, they were experiencing in the early period of use of the removable dentures. The analysis of the publi¬cations has showed that the problem of gestation recovery in patients during the period of adaptation to full dentures, the effect of residual monomer on the state of gustatory perception has not been fully elucidated. The analysis of 153 questionnaires of the surveyed patients has found that all patients have experienced de¬terioration of gustatory perception after the complete loss of teeth, while 74,5% of patients have pointed to the worsening of gustation, and 25% have noted the complete loss of taste. 99 (64,6%) of the 153 patients have pointed to the deterioration of the perception of sour and salty; 57 (37,2%) patients have reported about worsening of perception of sweet. Almost all the patients have experienced no change in perception of bitter after tooth loss. The studies have found the worsening of gustatory perception in the first month of using the full dentures in almost of 95% of patients. The significant growth of gustation threshold on the average of 50% has been observed from 7 to 21 days after denture remove. The greatest worsening has been observed in patients’ gustatory perception of sour and salty.