Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в Україні

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 133
 • Документ
  Підвищення рівня знань і вмінь майбутніх лікарів при опануванні клінічної дисципліни «Отоларингологія»
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Гасюк, Юрій Анатолійович; Лобурець, Валерій Васильович; Соннік, Наталія Богданівна; Подовжній, Олександр Григорович
 • Документ
  Проблеми викладання фтизіатрії в медичних ЗВО
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Ярешко, Анатолій Григорович; Куліш, Марина Володимирівна; Вородюхіна, Алла Кирилівна; Філатова, Олена Вікторівна
  Висвітлено сучасні проблеми викладання фтизіатрії в медичних ЗВО в умовах реформування фтизіатричної служби; The article covers modern problems of teaching phthysiology in medical institutions of higher education in the context of the reform of the phthisiatrician service.
 • Документ
  Перспективи комп’ютерного тестування як методу оцінювання знань і визначення якості засвоєння навчального матеріалу студентами медичного ЗВО
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Шепітько, Володимир Іванович; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Донець, Ілона Миколаївна; Данилів, Оксана Дмитрівна; Григоренко, Альона Сергіївна; Штепа, Катерина Вікторівна
  Підвищення якості освіти важливе для будь-якої країни світу, в тому числі й України. Ця актуальна проблема знайшла своє відображення в національній доктрині розвитку освіти. Серед основних елементів оцінювання якості освіти – контроль знань. Погана організація контролю знань може стати однією з причин зниження якості освіти в цілому. Медичні фахівці мають відповідально і творчо виконувати професійні обов’язки на рівні сучасних досягнень науки і техніки, а це можливо лише за умови підготовки закладами вищої освіти висококваліфікованих, конкурентоспроможних медичних кадрів; The mission of improving the education quality is important for any countries of the world, including Ukraine. This an actual problem has been reflected in the national doctrine of development of education. Control of knowledge is the main element of education quality. The peer control organization may be one of the reasons for the decline in the quality of education. Medical professionals must perform their professionals' duties in good faith and creatively. But this is possible only with the training of future highly skilled competitive medical personnel.
 • Документ
  Відкрите заняття – головний аспект формування професійних навичок викладача закладу вищої освіти України
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Шепітько, Володимир Іванович; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Борута, Наталія Володимирівна; Стецук, Євген Валерійович; Лічман, Діана Володимирівна; Скотаренко, Тетяна Анатоліївна
  Необхідність досягнення методичної мети відкритого заняття накладає відбиток на його структуру, склад і поєднання методичних прийомів із засобами навчання. Викладач, який проводить відкрите заняття, має забезпечити досягнення методичної мети через виконання цілей заняття – засвоєння студентами знань, умінь і практичних навичок, запланованих робочою програмою з дисципліни; The need to achieve the methodological aim of a demonstration lesson imposes an imprint on its structure, the composition and combination of methodological techniques with learning tools. A teacher, which conducts a demonstration class (lesson), must ensure the achievement of the methodological aim through the pursuit of the objectives of the lesson – the assimilation of knowledge, abilities and practical skills by students, the study of which is planned by the working program of discipline.
 • Документ
  Актуальні проблеми й основні аспекти викладання судової медицини студентам вищих медичних закладів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Черняк, Валентина Володимирівна; Дев'яткін, Олександр Євгенійович; Нікіфоров, Артем Геннадійович; Мустафіна, Галія Міркатівна
  Актуальність вивчення предмета і засвоєння ґрунтовних знань із судової медицини зумовлена не лише навчальними програмами і планами, а й необхідністю усвідомлення експертного значення і необхідних знань із теорії та практики для участі в експертних дослідженнях і залучення лікаря будь-якої спеціальності для вирішення експертних завдань згідно з чинним законодавством України; The relevance of studying the subject and obtaining thorough knowledge of forensic medicine is due not only to the curricula and plans, but also to the necessity for understanding of expert judgment and the acquisition of the necessary knowledge in theory and practice to participate in expert research, the involvement of the doctor of any specialty for solving expert tasks in accordance with the current legislation of Ukraine.
 • Документ
  Компетенції та компетентності у вищій медичній школі на сучасному етапі розвитку освіти
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Цвіренко, Світлана Миколаївна; Похилько, Валерій Іванович; Артьомова, Наталія Сергіївна; Зюзіна, Лариса Степанівна; Соловйова, Галина Олексіївна
  Розглянуто принцип компетентнісного підходу у вищій медичній освіті, орієнтований на практичну спрямованість навчання. Показано, що компетентнісний підхід у вищій освіті не тільки змінює зміст навчання, а й вимагає перегляду позиції здобувача освіти в процесі його професійного становлення; The article discusses the principle of a competent approach in higher medical education, which focuses on the practical orientation of learning. It is shown that the competence approach in higher education not only changes the content of teaching but also requires a review of the position of the learner in the process of his professional development.
 • Документ
  Удосконалення методів науково-дослідницької роботи студентів у сучасних умовах
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Хміль, Олена Всеволодівна; Каськова, Людмила Федорівна; Хміль, Дмитро Олександрович; Новікова, Світлана Чеславна; Хмиль, Елена Всеволодовна; Каськова, Людмила Фёдоровна; Хмиль, Дмитрий Александрович; Новикова, Светлана Чеславна
  Автори доводять, що пошук і розробка додаткових педагогічних концепцій, у межах яких можливі нові форми організації самостійної роботи майбутніх лікарів, що розвиватимуть наукову самостійність студентів під час вивчення дисципліни і в аудиторний, і в позааудиторний час, є надзвичайно актуальною проблемою сучасної медичної освіти; The search and development of additional pedagogical concepts, within the framework of which new forms of organization of independent work of future doctors that will develop the students' scientific independence during the study of the discipline, both in the auditorium and non-auditorium time, are extremely relevant to the problem of modern medical education.
 • Документ
  Галузь охорони здоров’я в сучасних умовах
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Харченко, Наталія Вікторівна
  Доведено, що здоров’я людини й економічний розвиток суспільства тісно взаємопов’язані та взаємозалежні. Обґрунтовано, що вітчизняна система охорони здоров’я нині перебуває в пошуку шляхів виходу з кризової ситуації та побудови нової моделі, наближеної до європейських стандартів; It is proved that human health and economic development of society are closely interrelated and interdependent. It is substantiated that the domestic health care system is currently in search of ways out of a crisis situation and constructing a new model close to European standards.
 • Документ
  Базові складові формування сучасного фахівця в аспекті викладання предмета «Ортодонтія»
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Трофименко, Марина Вікторівна; Ляховська, Анастасія Віталіївна
  В аспекті викладання предмета «Ортодонтія» необхідною складовою формування високопрофесійного лікаря-стоматолога є засвоєння інформації у форматі «активний компетентнісний блок», що ґрунтується на всебічності базових знань та вмінь і включає здатність виконувати різні за спрямованістю та рівнем складності професійні маніпуляції; In the aspect of teaching the subject "Orthodontics" the necessary component of the formation of a highly professional dentist is the mastering of the information in a format "active competency unit", based on the whole base of knowledge and skills and includes the ability to perform different professional manipulation.
 • Документ
  Санітарно-просвітницька робота в практиці лікаря-стоматолога
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Хавалкіна, Людмила Михайлівна; Скрипнікова, Таїса Петрівна
  Санітарно-просвітницька робота – важлива складова формування знань про причини захворювання, запобіжні методи і підтримання здорового способу життя. Викладачами кафедри розроблено пам`ятки для пацієнтів, де визначено алгоритм дій у різних ситуаціях, що можуть виникнути в порожнині рота; Sanitary and educational work is an important part in the formation of a healthy lifestyle based on knowledge about the disease causes, prevention methods, and healthy lifestyle maintaining. Teachers of department developed a number of dental reminders with the algorithm of action in various situations in the oral cavity.
 • Документ
  Значення соціально-психологічної підготовки для сімейного лікаря
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Трибрат, Тетяна Анатоліївна; Шуть, Світлана Володимирівна; Борисова, Зінаїда Олексіївна; Гончарова, Олена Олегівна
  Головне завдання соціально-психологічної підготовки сімейного лікаря – здатність бачити і розв’язувати проблеми, пов’язані зі здоров’ям людей, у контексті конкретних ситуацій їхнього життя, з урахуванням особливостей міжособистісних стосунків, на основі розуміння всієї складності цих ситуацій і взаємин, розуміння індивідуальних особливостей пацієнтів і членів їхніх родин; спроможність визначати зміст тих чи інших подій і ситуацій і відповідним чином впливати на їхній перебіг; The main task of social and psychological training of family doctor is ability to find and solve problems that are connected with peoples health in the context of concrete situations in their life, taking into account feature of the interpersonal relations, on the basis of understanding of all situations and relationships, understanding individual features of patients and their family members, abilities to define sense of these or those events and situations and to influence correspondingly in such a way on their course.
 • Документ
  Мистецтво лікування в сучасних умовах
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Третяк, Наталія Григорівна; Дудченко, Максим Андрійович; Сорокіна, Світлана Іванівна; Шевченко, Тетяна Іванівна; Дудченко, М. О.
  Наголошено на тому, що лікування – це не тільки наука, а й мистецтво зцілення. Доведено, що для передачі мистецтва лікування необхідно навчити студентів мислити, обґрунтовувати власну точку зору, усвідомлювати, що лікування – це не тільки професійне, а й моральне поняття; Treatment is not only science but also the art of healing. The main task of the teacher-mentor is the assignment to the students the art of treatment, it is necessary to teach them to think clinically, to justify their own point of view, to understand that treatment is not only a professional but also a moral concept.
 • Документ
  Міжнародні стандарти управління якістю сучасної вищої медичної освіти в Україні
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Торонченко, Ольга Миколаївна; М'якінькова, Людмила Олександрівна
  Наведено результати дослідження процесу і можливості впровадження сучасних міжнародних стандартів управління якістю серії ДСТУ ISO 9000 у медичні ЗВО України. Автори доводять, що це дозволить створити якісний освітній простір, оптимізувати контроль якості роботи вишу і підвищить мотивування науково-педагогічних працівників на результативну і якісну роботу; The results of the study of the process and the possibility of introducing modern international quality management standards of the DSTU series ISO 9000 in the higher medical educational institutions of Ukraine have resulted in the article. This will create high-quality educational space, optimize the quality control of higher education and increase the motivation of scientific and pedagogical workers for productive and qualitative work.
 • Документ
  Щодо питання про індивідуалізацію навчання і деякі проблеми іноземних студентів УМСА
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Ткаченко, Олена Вікторівна; Федотенкова, Наталія Миколаївна; Шарлай, Наталія Миколаївна
  Висвітлено питання етнопедагогіки і компенсаторної педагогіки як наук та індивідуалізації навчання. Підкреслено важливість урахування деяких типологічних аспектів особистості в навчальному процесі, розкрито актуальні проблеми студентів факультету підготовки іноземних студентів УМСА; The article is devoted to ethnic pedagogy and compensatory pedagogy questions as sciences, individualization of study. The importance of taking into account some typological aspects of the personality in the educational process is emphasized, some problems of students of the Faculty of Foreign Students Training UMSA are revealed.
 • Документ
  Методи змішаного навчання студентів закладів вищої медичної освіти на прикладі методики перевернутого класу
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Тесленко, Юрій Віталійович; Циганенко, Ірина Володимирівна; Овчаренко, Людмила Костянтинівна
  Висвітлено актуальне питання сучасної системи освіти в медичних ЗВО: змішане навчання на прикладі методики перевернутого класу як один із сучасних і перспективних методів навчання. Охарактеризовано основні принципи цього методу, його складові, переваги і недоліки в порівнянні з традиційними методами навчання. Проаналізовано сучасні вимоги до студентів і викладачів на прикладі стандартів Міжнародної спілки сприяння технологіям у освіті (International Society for Technology in Education); The article deals with the current issue of the modern system of education in higher medical schools, namely, mixed learning, on the example of the method of the inverted class, as one of the modern and perspective methods of teaching. The main principles of this method, its components, advantages and disadvantages in comparison with traditional methods of training are highlighted. The modern requirements for students and teachers are considered and analyzed on the example of the International Society for Technology in Education (International Society for Technology Education).
 • Документ
  Роль викладача в активізації самостійної роботи студента за темою «Курація гінекологічних хворих за кредитно-модульної системи навчання»
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Талаш, Валентин Васильович; Громова, Антоніна Макарівна; Мітюніна, Ніна Іванівна; Талаш, Валентин Васильевич; Митюнина, Нина Ивановна; Громова, Антонина Макаровна; Talash, V. V.; Gromova, A. M.; Mitunina, N. I.
  Визначено роль викладача в активізації самостійної роботи студентів при підготовці до курації гінекологічних хворих за кредитно-модульної системи навчання. Висвітлено роль викладача і мотивацію студентів до самостійної роботи; The article defines the role of a teacher in activating independent work of students in preparing for the supervision of gynecological patients with a credit-module system of training. The role of the teacher and the motivation to work independently in the students are highlighted.
 • Документ
  Роль викладача в організації роботи з лікарями-інтернами на кафедрі післядипломної освіти лікарів-ортодонтів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Стасюк, Олексій Анатолійович; Виженко, Євгеній Євгенович; Сокологорська-Никіна, Юлія Костянтинівна
  Серед актуальних проблем сучасної медичної освіти – формування і розвиток клінічного мислення майбутніх лікарів-стоматологів і ортодонтів-стоматологів зокрема. Оптимальному вирішенню цього питання сприяє відповідна побудова навчального процесу; The most urgent problem of modern medical education is the formation and development of clinical thinking in future dentists and orthodontists-dentists in particular. The optimal solution to this issue is contributing to the proper construction of the learning process.
 • Документ
  Формування професійної компетентності майбутніх лікарів під час вивчення фізіології
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Соколенко, Валентина Миколаївна; Весніна, Людмила Едуардівна; Федотенкова, Наталія Миколаївна
  Автори доводять, що вивчення дисципліни «Фізіологія» забезпечує системний підхід у дослідженні суті фізіологічних процесів, функцій окремих органів, систем і цілого організму; сприяє формуванню в майбутніх лікарів професійних компетенцій;The study of the discipline "Physiology" provides a systematic approach in the study of the essence of physiological processes, functions of individual organs, systems and the whole organism and promotes the formation of future professionals professional competences.
 • Документ
  Проблемні аспекти використання макро- і мікропрепаратів для викладання дисципліни «Патоморфологія»
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Совгиря, Світлана Миколаївна; Винник, Наталія Іванівна; Проскурня, Сергій Анатолійович; Гасюк, Анатолій Петрович; Бабенко, Вікторія Ігорівна
  Сучасна вища медична освіта в Україні останніми роками проходить складний реформаторський шлях, який має тенденцію до активного впровадження новітніх засобів навчання і певні труднощі збереження та примноження класичних методів викладання морфологічних дисциплін із використанням макро- і мікроскопічних препаратів; Modern high medical education is going through the difficult way of reformation, which has a trend of the active introduction of new teaching routes and some difficulties of saving and multiplicating of classical teaching methods of morphological subjects with using of macro- and microscopic preparations.
 • Документ
  Інтерактивні методи навчання на кафедрі ортодонтії УМСА
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Смаглюк, Любов Вікентіївна; Білоус, Алевтина Миколаївна
  Проаналізовано інтерактивні методи навчання на кафедрі ортодонтії Української медичної стоматологічної академії. Велику увагу приділено ситуаційним і клінічним завданням. Автори доводять, що ці методи найбільше відповідають особистісно-орієнтованій моделі навчання; The article includes an analysis of interactive methods of teaching at the Department of Orthodontics of the Ukrainian Medical Stomatological Academy. Much attention is paid to situational and clinical tasks. These methods are most in line with the person-oriented model of teaching.