Наукові праці. Кафедра анатомії людини

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 853
 • Документ
  Життєстійкість як внутрішній ключовий ресурс особистості
  (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г.Короленка, 2024) Каценко, Андрій Любославович; Свінцицька, Наталія Леонідівна; Шерстюк, Олег Олексійович; Гринь, Володимир Григорович; Устенко, Роман Леонідович; Литовка, Вололимир Григорович; Білаш, Валентина Павлівна; Тихонова, Олеся Олександрівна; Тарасенко, Яна Альбертівна
  Життєстійкість особистості, це сукупність ціннісних установок та диспозицій, що дозволяє сформулювати позитивний життєвий проєкт, раціонально оцінити існуючі та потенційні ресурси, актуалізувати раціональні потреби та позитивно адаптуватись у заданих умовах. Життєстійкість характеризується як міра здатності особистості витримувати стресову ситуацію, зберігаючи внутрішню збалансованість і підвищуючи успішність діяльності. Вона виявляється ключовою особистісною змінною, що опосередковує вплив стресогенних факторів на соматичне та душевне здоров'я, а також на результативність діяльності. Важливість життєстійкості не можна переоцінити, вона пов’язана з можливістю людини подолання різних стресів, підтримкою високого рівня фізичного та психічного здоров'я, а також з оптимізмом, самоефективністю та задоволеністю власним життям.
 • Документ
  Соціально-психологічні чинники формування емоційного вигорання у працівників медичного профілю
  (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2024) Литовка, Володимир Вікторович; Біланов, Олег Сергійович; Свінцицька, Наталія Леонідівна; Білаш, Валентина Павлівна; Гринь, Володимир Григорович; Білаш, Сергій Михайлович; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Каценко, Андрій Любославович; Біланова, Лариса Павлівна; Сербін, Сергій Ігорович
  Основним висновком являється формування необхідності проведення моніторингу психологічного стану фахівців медичного профілю для своєчасного проведення профілактичних заходів розвитку синдрому емоційного вигорання. Потрібно зосереджувати увагу на тому, що запобігти вигоранню можна шляхом підвищення стресостійкості, гарного самопочуття та здоров’я, а також через рефлексію особистісних труднощів і проблем. З метою профілактики та корекції синдрому емоційного вигорання слід запровадити спеціальну програму, яка б охоплювала кілька напрямів роботи (психодіагностику, тренінгову, просвітницьку) з таких питань: формування найважливіших професійних якостей медичного працівника, усвідомлення енергетичного ресурсу в професійній діяльності медичного фахівця, створення сприятливого психологічного клімату в колективі, вміннями релаксації та саморегуляції (аутотренінгу). Перспективами подальших досліджень означеної проблематики може бути встановлення особливостей емоційного та професійного вигорання фахівців медичного профілю у залежності від статі, а також від стажу професійної діяльності.
 • Документ
  Моніторинг та постмоніторинг педагогічного досвіду викладання анатомії людини здобувачам вищої освіти – майбутнім лікарям
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Білаш, Валентина Павлівна; Шерстюк, Олег Олексійович; Гринь, Володимир Григорович; Свінцицька, Наталія Леонідівна; Сербін, Сергій Ігорович; Каценко, Андрій Любославович; Федорченко, Ігор Леонідович; Литовка, Володимир Вікторович
  Анатомія людини є однією з фундаментальних дисциплін, яка забезпечує формування у здобувачів освіти підґрунтя для подальшого вивчення інших фундаментальних теоретичних та клінічних дисциплін, тому її вивчення відіграє важливу роль у підготовці майбутніх лікарів. Проаналізувавши власний досвід викладання, було встановлено, що цілеспрямоване використання в освітньому процесі як традиційних (підручники, атласи, анатомічні препарати тощо) так і нових засобів навчання (мультимедійні технології, відеоматеріали, інтерактивний анатомічний стіл) при викладанні дисципліни «Анатомія людини» робить його різноманітним, багатовимірним та ефективним. Human anatomy is one of the fundamental disciplines that provides students with the basis for further study of other fundamental theoretical and clinical disciplines, so its study plays an essential role in the training of future doctors. After analysing our own teaching experience, we found that the purposeful use of both traditional (textbooks, atlases, anatomical specimens, etc.) and new teaching aids (multimedia technologies, video materials, interactive anatomical table) in the teaching of the discipline "Human Anatomy" makes it diverse, multidimensional, and effective.
 • Документ
  Morphological characteristics of the pineal gland of newborn rats under conditions of chronic prenatal hypoxia
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Pshychenko V. V; Cherno V. S.; Chebotar L. D.; Larycheva O. M.; Petrova O. I.; Пшиченко, Вікторія Вікторівна; Черно, Валерій Степанович; Чеботар, Л. Д.; Ларичева, О. М.; Петрова О. І.
  Prenatal ontogeny is a period of high sensitivity to the influence of stress factors. Prenatal hypoxia is one of the most common and clinically significant stress factors that cause mortality and disability among newborns. Prenatal hypoxia during critical periods of brain formation leads to pathomorphological changes in brain structures, accompanied by behavioral disorders and learning abilities, neurological disorders, and disruption of adaptation processes. Since the pineal gland is actively involved in adaptation processes in response to stress factors, the aim of our study was to study the morphological and functional changes in the pineal gland of newborn rats after exposure to chronic prenatal hypoxia. Experimental studies were conducted on the offspring of female Wistar rats of both sexes. Experimental animals were divided into 2 groups: control and experimental. The first (control) group was formed by 6 newborn animals from females that were in normal vivarium conditions without the influence of additional factors. The second group was formed by 6 newborn animals from female rats, which were injected subcutaneously with a sodium nitrite solution at a dose of 50 mg/kg every day from the 16th to the 21st day of pregnancy. Prenatal hypoxia is accompanied by morphological changes in the parenchyma and vascular bed of the pineal gland. It was established that in the peripheral regions of the parenchyma, stromal components, light cells with vacuolated cytoplasm, and glial cells were identified. The central zone of the parenchyma is formed by a mass of undifferentiated immature pinealocytes. n the central zones of the pineal gland, we also found areas with signs of focal and complete lysis of pinealocytes, manifested by discoloration of the nuclear substance and nucleolus and the formation of nuclear "shadows" with their subsequent dissolution. Microscopic examination of the blood bed of the pineal gland revealed marked signs of extra-organ blood circulation disorder in the form of venous hyperemia, plasmatization, and spasm of arterial vessels. The detected pathomorphological changes indicate a decrease in the functional activity of the pineal gland, which leads to a violation of adaptation mechanisms. Вплив пренатальної гіпоксії на ембріон у критичні періоди формування органів центральної нервової системи призводить до значних патологічних змін у розвитку когнітивних функцій, неврологічних розладів, порушення поведінки та здібностей до навчання, що проявляються на різних етапах постнатального життя і є найпоширенішою причиною смертності та інвалідності. Пренатальна гіпоксія призводить і до патологій нейроендокринної системи, що супроводжуються порушенням процесів синтезу та секреції нейрогормонів, дисфункцією епіфіза та зниженням адаптаційного потенціалу. Оскільки епіфіз активно залучається до адаптаційних процесів і забезпечує підтримання гомеостазу, метою дослідження було вивчення морфо функціональних змін епіфізу новонароджених щурів після впливу хронічної пренатальної гіпоксії. Експериментальні дослідження проводили на потомстві самиць щурів лінії Вістар обох статей. Для проведення досліджень використовувалася модель хронічної гемічної нітрит-індукованої пренатальної гіпоксії. Піддослідні тварини були розподілені на 2 групи: контрольну і дослідну. Перша (контрольна) група сформована 6 новонародженими тваринами від самок, які перебували у звичайних умовах віварію без впливу додаткових факторів. Друга (дослідна) група сформована 6 новонародженими тваринами від самок щурів яким щодня підшкірно вводився розчин нітриту натрію з 16 до 21 доби вагітності, що відповідає третьому триместру вагітності людини. Розчин нітриту натрію вводили у дозі 50 мг/кг, що спричиняє гіпоксію середнього ступеню важкості. Пренатальна гіпоксія супроводжується морфологічними змінами паренхіми та екстраорганного судинного русла епіфізу. Встановлено, що у периферичних регіонах паренхіми визначалися стромальні компоненти, світлі клітини з вакуолізованою цитоплазмою та гліальні клітини. Центральна зона паренхіми утворена масою недиференційованих незрілих пінеалоцитів. У центральних зонах епіфізу нами були виявлені ділянки з ознаками вогнищевого та повного лізису пінеалоцитів, що проявлялися знебарвленням ядерної субстанції і ядерця та утворенням «тіней» ядер з послідуючим їхнім розчиненням. При мікроскопічному дослідженні кровоносного русла епіфізу виявлені виражені ознаки розладу екстраорганного кровообігу у вигляді венозної гіперемії, плазматизації та спазму артеріальних судин. У судинах артеріолярного типу відзначалися явища лізису еритроцитів. Виявлені морфологічні зміни свідчать про дисбаланс процесів синтезу і секреції метаболітів епіфізу, зниження функціональної активності епіфізу, що призводить до порушення механізмів адаптації у новонароджених тварин.
 • Документ
  Досвід використання інтерактивного столу SECTRA (SECTRA Table) на кафедрі анатомії людини, фізіології та патологічної фізіології ДНМУ
  (Донецька обласна державна адміністрація, Рада молодих вчених при Донецькій облдержадміністрації, 2023) Дубина, Сергій Олександрович; Сербін, Сергій Ігорович; Калюжна, Вікторія Вікторівна
  Інтерактивний стіл SECTRA (SECTRA Table) являє собою великий інтерактивний екран із системою індикації зображень, яка забезпечує взаємодію з зображеннями людського тіла, отриманими комп'ютерною (КТ) або магнітно-резонансною томографією (МРТ). Детальні дослідження змодельованого організму дозволяють студентам-медикам краще зрозуміти анатомічні функції та індивідуальні відмінності людей.
 • Документ
  Дуга Ріолана
  (Донецький національний медичний університет, 2023) Козинець, А. Р.; Сербін, Сергій Ігорович
  Мета. Вивчити анатомічні особливості формування дуги Ріолана та її роль у відновлені кровопостачання при порушеннях кровообігу.
 • Документ
  Морфологічні аспекти структурної організації шкіри волосистої частини голови людини у нормі та при втраті волосся
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Тихонова, Олеся Олександрівна; Костиленко, Юрій Петрович; Тарасенко, Яна Альбертівна; Сербін, Сергій Ігорович
  У монографії приведені нові дані, які розширюють і поглиблюють сучасні уявлення про будову шкіри волосистої частини голови людини й характер її перебудови при втраті волосся. Уперше показано, що у процесі андрогенної алопеції впливу деградації зазнають у першу чергу інтрадермальні волосяні фолікули. Цей процес супроводжується утворенням агрегатних волосяних фолікулів. Повна втрата волосся при андрогенній алопеції призводить до компенсаторно-пристосувальної перебудови шкіри волосистого відділу голови, що виражається заміщенням у гіподермі пухкої сполучної тканини жировою тканиною, розростанням у всіх шарах шкіри кровоносних судин, серед яких превалюють венозні, а також у збільшенні концентрації сальних залоз у сітчастому шарі дерми. Доведено, що незважаючи на повну втрату волосся при андрогенній алопеції у шкірі волосистого відділу голови мають місце гермінативні епітеліальні елементи, які є джерелом утворення тонкого (абортивного) волосся, матричні структури яких сховані у товщі сальних залоз. Призначено для здобувачів освіти медичних факультетів № 1, 2, стоматологічного факультету, міжнародного факультету, лікарів-інтернів та курсантів Навчально-наукового інституту післядипломної освіти, аспірантів, лікарів терапевтичного та хірургічного профілів, лікарів стоматологів, морфологів, патоморфологів.
 • Документ
  Особливості експериментального моделювання асептичного та септичного запалення очеревини у білих щурів
  (2024) Максименко, Олександр Сергійович; Гринь, Володимир Григорович; Костиленко, Юрій Петрович
  Відомо, що великий чепець виконує низку функцій під час епізодів перитоніту. В теперішній час у літературі накопичені переконливі дані, згідно з якими великий чепець людини та білих щурів є поліфункціональним органом, який загалом виправдовує, дану йому образну назву «поліцейського очеревинної порожнини». Розробка експериментальних моделей гострого запального процесу очеревини досі залишається актуальною.
 • Документ
  Використання навчального наочного посібника в забезпеченні навчального процесу під час вивчення анатомії людини
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Гринь, Володимир Григорович; Свінцицька, Наталія Леонідівна; Білаш, Валентина Павлівна; Устенко, Роман Леонідович; Пілюгін, Андрій Валентинович; Федорченко, Ігор Леонідович; Каценко, Андрій Любославович; Литовка, Володимир Вікторович
  Використання навчального посібника є цілком сучасним способом проведення навчального процесу. Впровадження інноваційних моделей та технологій у навчальний процес з метою підготовки кадрів сфери охорони здоров'я значно доповнює традиційне вивчення анатомії людини.
 • Документ
  Особливості взаємовідносин внутрішньо пазушних утворень верхньої стрілової пазухи людини
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Черно, Валерій Степанович; Гринь, Володимир Григорович; Тихонова, Олеся Олександрівна; Тарасенко, Яна Альбертівна
  При вивченні внутрішньої поверхні верхніх стрілових пазух (ВСП) твердої оболони головного мозку (ТОГМ) дорослої людини спостерігається комплекс внутрішньопазушних утворень (ВПУ), серед яких повздовжні ендотеліальні складки, пахіонові грануляції, різноманітні перетинки, хорди та гирла вен. Серед такої чисельної групи анатомічних утворень ми намагались визначити закономірності топографо-анатомічних взаємовідносин визначених структур.
 • Документ
  Особливості печеристої пазухи собаки
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Зюзін, Д. В.; Черно, Валерій Степанович
  Аналіз літератури свідчить про брак наукових даних, що до морфології пазух ТОГМ основи черепу собаки серед яких центральне місце займає печериста пазуха. Дискутується питання наявності ростральної міжпечеристої пазухи, або її відсутність.
 • Документ
  Організація роботи студентської наукової групи на кафедрі анатомії людини Полтавського державного медичного університету
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Гринь, Володимир Григорович; Шерстюк, Олег Олексійович; Костиленко, Юрій Петрович; Черно, Валерій Степанович
  Студентська наукова група кафедри анатомії людини ПДМУ формує у здобувачів вищої медичної освіти професійно значущі особистісні якості, розвиток здатності до систематичної самостійної роботи, оволодіння методикою наукового дослідження та виконання власних досліджень.
 • Документ
  Макро -та мікроскопія структури сльозових залоз лабораторного щура
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Каценко, Андрій Любославович; Шерстюк, Олег Олексійович; Свінцицька, Наталія Леонідівна; Білаш, Валентина Павлівна; Устенко, Роман Леонідович; Бустанжі, Ая Сауд
  Залучення сльозових залоз в патологічні процеси, як у тварин, так і у людей вимагає більш детальних сучасних знань їх морфології, особливо при їх нормальному функціонуванні, що є важливим при уточненні патоморфологiчного діагнозу. Отримання таких даних, на основі доступних на сьогодні методів дослідження та їх аналіз, залишається нагальним завданням сучасної морфології.
 • Документ
  Сучасні технології у викладанні морфологічних дисциплін
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Каценко, Андрій Любославович; Шерстюк, Олег Олексійович; Свінцицька, Наталія Леонідівна; Білаш, Валентина Павлівна; Гринь, Володимир Григорович; Устенко, Роман Леонідович; Пілюгін, Андрій Валентинович; Шрамко, Марія Миколаївна
  В статті висвітлено, що сучасна освіта в медичних закладах України змушує застосовувати нові дієві методи навчання, що відповідають вимогам часу. Доведено, що серед багатьох проблем вищої школи, які нині існують, найбільш важливою є підготовка лікаря.
 • Документ
  Форма і метричні параметри великого чепця у чоловіків середнього віку при різних типах статури тіла
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Федорченко, Ігор Леонідович; Сербін, Сергій Ігорович; Дубина, Сергій Олександрович; Калюжна, Вікторія Вікторівна; Заказникова, Ілона Володимирівна
  Метою нашого дослідження було визначення форми і метричних параметрів великого чепця у чоловіків середнього віку при різних типах статури тіла.
 • Документ
  Морфологічні особливості васкуляризації піднижньощелепного вегетативного вузла у осіб похилого та старечого віку
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Рожнов, Валерій Георгійович; Тихонова, Олеся Олександрівна; Сербін, Сергій Ігорович; Дубина, Сергій Олександрович; Бондаренко, Станіслав Володимирович
  У даній роботі висвітлена характеристика поверхневих мікросудин та гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепного вегетативного вузла у осіб похилого та старечого віку шляхом макро-мікроскопічного дослідження.
 • Документ
  Розвиток критичного мислення майбутніх лікарів
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Тарасенко, Яна Альбертівна; Тихонова, Олеся Олександрівна; Черно, Валерій Степанович; Сербін, Сергій Ігорович; Дубина, Сергій Олександрович; Калюжна, Вікторія Вікторівна
  На сучасному етапі підготовка конкурентоспроможних фахівців медичного профілю потребує розвитку інформаційно-пізнавальної самостійності здобувачів за допомогою інноваційних технологій, а саме – технології розвитку критичного мислення.
 • Документ
  Роль медико-біологічних дисциплін в професійній підготовці майбутніх медиків
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Єрошенко, Галина Анатоліївна; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Свінцицька, Наталія Леонідівна; Білаш, Валентина Павлівна; Шевченко, Костянтин Васильович; Григоренко, Альона Сергіївна; Донець, Ілона Миколаївна; Кінаш, Оксана В'ячеславівна
  Отримані на морфологічних кафедрах знання мікро- та макроструктур організму людини необхідні здобувачам освіти для подальшого їх навчання на кафедрах клінічного профілю.
 • Документ
  Малий чепець білих щурів: структурно-функціональна характеристика
  (ВГО «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України», Дніпровський державний медичний університет, 2024) Максименко, Олександр Сергійович; Ступак, Дмитро Сергійович; Гринь, Володимир Григорович; Maksymenko, O. S.; Stupak, D. S.; Hryn, V. H.
  Актуальність. Згідно даних літератури, у всіх ссавців, наявні два чепці, один з яких це великий чепець а інший – малий чепець, але у білих щурів, наявні ще два додаткові похідні вісцеральної очеревини, гомологічні за будовою великому чепцю, так звані епідидимальні чепці. На сьогодні великий чепець всебічно досліджується та викликає неабиякий інтерес у дослідників, у свою чергу, малий чепець не користується популярністю серед науковців, внаслідок чого багато деталей його анатомічної та гістологічної будови залишаються нерозкритими. Мета. Вивчити морфо-функціональні особливості будови малого чепця білих щурів шляхом бібліографічного аналізу літератури. Методи. Цей бібліографічний аналіз базується на опублікованих статтях, книгах, навчальних посібниках, монографіях. Пошук яких здійснювався у всесвітній мережі «Інтернет» у науково-метричних базах Google Scholar, Web of Science і PubMed, закордонних джерелах літератури та Національній медичній бібліотеці. Результати. Малий чепець утворюється в результаті послідовного переходу дуплікатури очеревини, з нижньої поверхні печінки на малу кривизну шлунку та дванадцятипалу кишку. На малій кривизні шлунку листки, з яких утворений малий чепець, розходяться і вкривають передньо-верхню та задньо-нижню стінки шлунку. Малий чепець складається з печінково-шлункової зв’язки, що представляє собою вкрай тонку й прозору мембрану, та більш товстої, прозорої мембрани – печінково-дванадцятипалої зв’язки, яка прикріплюється до дванадцятипалої кишки. Мікроскопічно він складається з двох основних структурних елементів: тонких фенестрованих напівпрозорих мембран і багатих жировою тканиною ділянок, де містяться молочні плями, які можуть відігравати роль в імунному захисті очеревинної порожнини. Підсумок. Отже, згідно проведеного аналізу малий чепець виконує переважно сполучну роль і забезпечує підтримання та стабілізацію органів черевної порожнини між якими він знаходиться.
 • Документ
  Морфометричні особливості верхньої стрілової пазухи людини
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Чернявська, Аполлінарія Миколаївна; Глух, Марія Володимирівна
  Актуальність: похідні твердої оболони головного мозку – венозні пазухи, розміщуючись в кісткових борознах, безпосередньо контактують своєю стінкою з внутрішньої поверхнею кісток, як склепіння так і внутрішньої основи мозкового черепа. Тому проникаючі поранення голови супроводжуються ушкодженнями венозних колекторів, серед яких найчастішими є травми верхньої стрілової пазухи. Мета роботи: встановити морфометричні особливості структур верхньої стрілової пазухи.