Наукові праці. Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 143
 • Документ
  Вплив цифровізації на формування професійної компетентності фахівця
  (Сумський інститут післядипломної педагогічної освіти, 2024-06-03) Семеновська, Лариса Аполлінаріївна; Рамусь, Михайло Олександрович
  У статті студіюється проблема впливу цифровізації на формування професійної компетентності фахівця. Феномен цифровізації розглядається як ключовий фактор для підготовки студентів до викликів сучасного суспільства та ринку праці, а також для підвищення якості та ефективності освітнього процесу. Авторами також досліджуються процесуальні аспекти цифровізації вищої освіти, визначаються провідні тенденції її розвитку.
 • Документ
  Індивідуалізація навчання: сучасний дидактичний вимір
  (Полтавський інститут економіки і права, 2023-12-06) Семеновська, Лариса; Рамусь, Михайло Олександрович
  Сфера вищої освіти в епоху глобалізації та цифровізації визначається як системотвірний і стратегічно важливий ресурс розвитку держави та її громадян. Особистість виступає головним об’єктом інвестування й носієм економічних прибутків. Галузь вищої освіти перетинається з іншими суспільними сферами, трансформуючись у новий інтегрований простір, який стає показником наукового, культурного, освітнього та інноваційного рівня розвитку країни. Якість освіти та життя конкретної особистості детермінується як критерій розвитку, а соціальна політика має індивідуально-стимулюючу та інвестиційну спрямованість. Активність особистості в умовах глобалізаційних процесів є соціальним базисом національної безпеки та реформ, створення суспільних цінностей, усвідомлення трансформаційних вимог часу та впровадження нових стандартів розвитку України. У цьому контексті розвиток вищої освіти пов’язаний із реалізацією таких принципів, як гуманізація, індивідуалізація та адаптивність, про що й зазначено в провідних документах (Закон України про вищу освіту, 2014; Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки, 2020 тощо).
 • Документ
  Електроміографія як метод оцінки ефективності ортопедичного лікування патологічного стирання твердих тканин та зубів
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-03) Баля, Геннадій Миколайович; Ткаченко, Ірина Михайлівна; Король, Дмитро Михайлович; Дворник, Валентин Миколайович; Balia, G. M.; Tkachenko, I. M.; Korol, D. M.; Dvornyk, V. M.
  Поєднання патологічного стирання зубів із дефектами зубних рядів спричиняє вагомі зміни в зубо-щелепному комплексі, що призводить до значних морфофункціональних порушень і створює труднощі ортопедичної реабілітації таких пацієнтів.Проведено лікування 34 осіб віком від 35 до 60 років із генералізованою формою патологічного стирання I-II ступенів у поєднанні з дефектами зубних рядів I, II і III класів за Кеннеді. Обстеження складалося зі з’ясування анамнезу, загальноклінічного обстеження, визначення міжальвеолярної ви-соти, вивчення діагностичних моделей, рентгенологічного обстеження, ЕМГ жувальних м’язів.Результати. Дані ЕМГ дослідних груп до лікування показали різні ступені ритму жувальних рухів, чітке чергування фаз активності та спокою, нерівномірне включення рухових одиниць у процес скоро-чення порівняно зі здоровими пацієнтами; визначався звичний бік жування, унаслідок чого тривалішим ставав час жування, знижувалися його ритм і жувальна ефективність.Через 30 днів після відповідного лікування електроміографічне дослідження показало морфологічні та функціональні зміни в щелепно-лицевому апараті пацієнтів дослідних груп, що відобразилися на кі-лькісних показниках ЕМГ жувальних м’язів. У I групі показники ЕМГ значно наблизилися до таких у групі контролю, а в II групі визначалася тенденція наближення до норми.Відповідне ортопедичне лікування патологічного стирання, ускладненого наявними дефектами зу-бних рядів, різноманітними конструкціями сприяло появі нових міотатичних рефлексів, створенню но-вого стереотипу жування.Позитивна зміна показників ЕМГ, особливо коефіцієнта «К», і наближення їх до показників групи контролю вказує на відповідний вибір методу протезування, що сприятиме процесу адаптації до орто-педичної конструкції та покращить психосоматичний стан пацієнтів загалом.Висновки. Визначення різниці біопотенціалів жувальних м’язів дозволяє оцінити ступінь і характер наявних порушень у пацієнтів із патологічним стиранням.Позитивна динаміка показників електроміографії при лікуванні пацієнтів із генералізованою фор-мою патологічного стирання, ускладненою дефектами зубних рядів, указує на якість проведеного ліку-вання, доцільність вибору ортопедичної конструкції та плинність процесу адаптації до неї.Перспектива досліджень полягає в подальшому спостереженні за віддаленими результатами лі-кування з можливістю визначення термінів повної адаптації до ортопедичної конструкції.
 • Документ
  Сучасні керамічні матеріали в галузі ортопедичної стоматології як естетичний продукт для потреб населення
  (Полтавський державний агарний університет, 2024-12) Рамусь, Михайло Олександрович
  У даній роботі розглянуті сучасні керамічні матеріали, що використовують в галузі ортопедичної стоматології. Завдяки застосуванню новітніх керамічних матеріалів та передових цифрових технологій, які відповідають міжнародним вимогам щодо їх біосумісності, надійності, безпечності, покращується естетичність протезів, швидкість і точність їх виготовлення, можна уникнути ускладнень і недоліків. Також у роботі проаналізовані сучасні нормативні документи, які регламентують вимоги до стоматологічних керамічних мас та їх систем. Зроблені узагальнення ознак класифікації стоматологічних керамічних мас, їх видів, особливостей та характеристик. Показані напрями удосконалення керамічних систем в стоматологічній практиці. Дана робота виконана в рамках НДР № 0121U113861 «Шляхи практичної реалізації цифрових технологій для діагностики та лікування вторинної адентії» кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології, Полтавського державного медичного університету.
 • Документ
  Динаміка розвитку об’єктивних індексних методів оцінювання гігієнічного стану знімних зубних протезів (огляд літератури)
  (Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л.Шупіка, 2023) Курило, Володимир Олександрович; Король, Дмитро Михайлович; Kurylo, V.; Korol, D.
  Проведено аналітичний огляд щодо застосування індексних методів оцінювання гігієни знімних ортопедичних стоматологічних конструкцій. Робота ґрунтується на вивченні та всебічному аналізі навчально-методичної та наукової літератури, а також патентної практики, присвяченої проблемі індексного оцінювання гігієни знімних зубних ортопедичних стоматологічних конструкцій. Мета роботи – вивчення динаміки розвитку об’єктивних методів оцінювання гігієнічного стану знімних зубних ортопедичних конструкцій. Для досягнення поставленої мети було проведено патентно-інформаційний пошук у цифрових базах даних платформ «Scopus», «Pub Med», Наукової електронної бібліотеки періодичних видань НАН України. У роботі представлено аналітичний огляд літератури. Пошук та основний відбір матеріалів оригінальних літературних джерел здійснювався за ключовими словами. Опрацьовано, виокремлено й проаналізовано 50 наукових праць, що знаходяться у відкритому доступі: 30 – вітчизняних, 20 – іноземних. Глибина пошуку складає 61 рік. У хронологічній послідовності представлені 15 методів індексного оцінювання гігієни знімних ортопедичних стоматологічних конструкцій. Описано їхні переваги та недоліки. Унаслідок проведеного аналізу спеціальної літератури сформульовано відповідний висновок за результатами дослідження. Об’єктивне індексне оцінювання гігієнічного стану ротової порожнини, знімних зубних протезів є актуальним. З метою профілактики патологічних процесів, що виникають після накладання знімних ортопедичних конструкцій на опорні тканини протезного ложа та подальшої їх експлуатації пацієнтом, у динаміці клінічних спостережень важливе швидке й зручне, об’єктивне й точне оцінювання гігієнічного стану порожнини рота в цілому та знімних ортопедичних конструкцій зокрема з використанням різних індексів. Дане дослідження є фрагментом НДР кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології Полтавського державного медичного університету «Шляхи практичної реалізації цифрових технологій для діагностики та лікування вторинної адентії», № державної реєстрації 0121U113861.
 • Документ
  Позитивні та негативні аспекти змішаної форми навчання в закладах вищої освіти медичного профілю
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-03-28) Тончева, Катерина Дмитрівна; Боряк, Христина Радиславівна; Водоріз, Ярослав Юрійович; Король, Дмитро Михайлович
  В умовах сьогодення для підвищення якості освіти в закладах освіти медичного профілю є необхідність використання змішаної форми навчання. Оскільки здобувачі не можуть повноцінно відвідувати аудиторні заняття у зв’язку з дотриманням правил безпеки у воєнний час, а дистанційна освіта не забезпечить якісного засвоєння матеріалу й опанування практичних навичок, необхідних для майбутніх медиків.
 • Документ
  Cone-beam computed tomography in dental practice: Literature review and own observations
  (Journal of International Dental and Medical Research, 2023-10-06) Korobeinikova, Yu. L.; Korobeinikov, L. S.
  Abstract A cone-beam computed tomography (CBCT) is a diagnostic method that provides radiographic visualization with an accurate three-dimensional (3D) image of hard tissue structures. CBCT is a modern diagnostic method in dentistry that promises many advantages in the near future, and the possibilities of its use are almost unlimited, provided that it is prescribed reasonably and appropriately. The purpose of this article is the review the possibilities of using cone-beam computerized tomography in dental practice, taking into account the advantages and disadvantages, with illustration of specific clinical cases. The main cases of CBCT usage in dentistry are endodontics, implant planning, orthodontics and orthopedics, diseases of the temporomandibular joint. The article is justified on the basis of literary sources and on the basis of own observations of the use of KPKT in various fields of dentistry, the most significant examples of the use of this diagnostic method, limitations in certain cases and prospects for future use are given. CBCT method is of primary importance for diagnosis, treatment planning and direct selection of the root canal treatment method. It also has undeniable advantages in diagnosing complications in endodontics. CBCT should not be the «gold standard» in orthodontic practice, but should be used only in cases of difficult diagnosis or treatment optimization. CBCT may be justified for preoperative diagnosis, planning, and postoperative rehabilitation, on condition of optimization hardwaredependent, specific, and nonspecific factors that may affect the quality of diagnosis. CBCT may be justified for preoperative diagnosis, planning, and postoperative rehabilitation, on condition of optimization hardware-dependent, specific, and nonspecific factors that may affect the quality of diagnosis. It is also important to use different modes, viewing images in different planes in each case, but with the obligatory justification of their expediency. This brief review summarizes the knowledge of CBCT use in various fields of dentistry and will be useful for practicing dentists, as it is accompanied by illustrations of specific cases from practice.
 • Документ
  Assessment of indicators of bone tissue resorption in patients with chronic generalized periodontitis according to the data of cone-beam computer tomography
  (Тернопільський національний медичний університет, 2023-02-01) Hasiuk, P. A.; Korobeinikova, Yu. L.; Piasetska, L. V.; Korobeinikov, L. S.; Demkovych, A. Ye.; Kalashnikov, D. V.; Zubchenkо, S. G.; Гасюк, Петро Анатолійович; Коробейнікова, Юлія Леонідівна; Коробейніков, Леонід Сергійович; Калашніков, Дмитро Вікторович; Зубченко, Сергій Григорович
  Summary. One of the criteria for assessing the degree of pathological changes in periodontal tissues is resorption of the bone tissue of the alveolar process of the jaw. However, changes from the vestibular and oral surfaces on a panorama or focused intraoral x-rays are covered by the shadow of the teeth and objectively do not provide an opportunity for accurate diagnosis of pathological changes in periodontal tissues. The only technique that makes it possible to obtain a three-dimensional image of the studied area with minimal exposure is cone-beam computed tomography (CBCT). The aim of this study – to evaluate bone tissue resorption in the area of frontal teeth of patients with chronic generalized periodontitis according to CBCT data. Materials and Methods. The study analyzed the resorption of bone tissue in the area of frontal teeth (80 teeth) in patients with chronic generalized periodontitis. The average age of the subjects was 34–44 years. The EzD2009 software and the basic interface to work in the main MPR (multiplenar reformation) option – multiplenar visualization of a threeplane image was used for CBCT analysis, with adjustment of the thickness of the selected layer (TH) from 0.03 mm to 3.0 cm. Results and Discussion. The results of cone-beam computed tomography revealed a significant difference in the bone resorption rates of the alveolar process of the jaw from the medial, distal, and vestibulo-oral sides. Conclusions. This indicates that a detailed study of this indicator is an essential factor in the diagnosis of periodontal changes in patients with chronic generalized periodontitis.
 • Документ
  Актуальність змішаного навчання молодших бакалаврів стоматологічного профілю на базі 11 класів
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-03-28) Тончева, Катерина Дмитрівна; Козак, Руслан Васильович; Ярковий, Віталій Васильович; Калашніков, Дмитро Вікторович; Король, Дмитро Михайлович
  Сучасний підхід до вищої медичної освіти першого рівня вимагає поєднання двох стратегій навчання – традиційної та інноваційної, тобто змішаної форми, що полегшує сприйняття здобувачами нової інформації та покращує опанування практичних навичок на основі вивченої теорії. Змішана форма навчання дозволяє зробити процес персоналізованим, із постійним професійним і особистісним становленням.
 • Документ
  Самостійна робота здобувачів у закладах вищої медичної освіти: види і форми
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-03-28) Кіндій, Дмитро Данилович; Кіндій, Віктор Данилович; Зубченко, Сергій Григорович; Зубченко, Юліана Петрівна
  У статті наводиться аналіз різних видів і форм самостійної роботи здобувачів освіти, розглянуто відповідність типу самостійної роботи рівням засвоєння;
 • Документ
  Актуальний погляд на проблему повторного протезування
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-12) Рамусь, Артем Михайлович; Король, Дмитро Михайлович; Рамусь, Михайло Олександрович; Курило, Володимир Олександрович; Ramus, A. M.; Korol, D. M.; Ramus, M. O.; Kurylo, V. O.
  Представлене дослідження висвітлює актуальність проблеми повторного протезування за резуль-татами аналізу наукової літератури. Враховуючи те, що забезпечення високого рівня стоматологічного здоров'я є основною метою ортопедичного лікування, питання перепротезування стає вкрай важливим аспектом як для пацієнтів, так і для лікарів. У цьому контексті вкрай важливою є проблема всеохоплюючого моніторингу стану зубощелепної системи та можливі заходи профілактики ускладнень при користуванні зубними протезами.Основною метою дослідження є визначення сучасних наукових тенденцій за результатами аналізу літературних даних, з використанням семантичних можливостей пошукової бази Google. Виходячи з цього, було сформульовано основні завдання, а саме: визначення обсягу наукової інформації в Інтернеті, оцінка впливу зміни пошукових запитів на якість інформації і виділення найбільш актуальних літературних джерел для подальшого аналізу та узагальнення інформації. У статті висвітлюється методологія пошуку і аналізу наукової інформації за темою, що торкається питань повторного ортопедичного лікування. Алгоритм дослідження передбачав створення різних пошукових запитів, включаючи україномовні та англійські варіанти, а також використання абревіатури "PDF" і слова "стаття/article" для покращення результатів пошуку. Автори вивчали кількісні та якісні зміни за результатами пошуку та визначали найбільш ефективні підходи до семантичного пошуку. Одержані результати демонструють неоднорідність впливу різних варіантів побудови семантичних словосполучень, що залишається характерною як в україномовному так і в англомовному сегментах. Пошукові результати доводять значну актуальність даної теми, оскільки була виявлена значна кількість результатів, що максимально відповідають заданій тематиці. Зміна ключових словосполучень шляхом додавання абревіатури PDF або слова "стаття", впливає на кількість знайдених результатів, хоча ці зміни не завжди передбачувані. Важливо відзначити, що результати пошуку в англомовному сегменті переважають не лише кількісно, але й мають вищу якість виявлених літературних джерел, що робить саме англомовні джерела найбільш корисними з точки зору поставленої мети.
 • Документ
  Оцінювання знань здобувачів освіти при змішаному навчанні в закладах вищої освіти
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-03-28) Зубченко, Сергій Григорович; Калашніков, Дмитро Вікторович; Кіндій, Дмитро Данилович; Кіндій, Віктор Данилович; Вонсович, Юлія Володимирівна; Давидова, Олена Валеріївна; Зубченко, Юліана Петрівна; Малюченко, Микола Миколайович
  Формування системи освіти ґрунтується на використанні багатогранних підходів, методик і технологій оцінювання знань здобувачів освіти. Вирішення відповідних питань забезпечує не лише реалізацію істотних функцій контролю, а й гуманізацію відносин між викладачами і здобувачами освіти. Становлення сучасного демократичного суспільства передбачає формування системи освіти гуманістичного напряму.
 • Документ
  Психолого-дидактичні аспекти навчання англомовних студентів
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-03-28) Коробейнікова, Юлія Леонідівна; Коробейніков, Леонід Сергійович
  Стаття висвітлює чинники, які впливають на засвоєння знань і залежать від викладача і здобувача освіти
 • Документ
  Самостійна робота здобувачів освіти як складова системи вивчення освітніх компонент на кафедрі пропедевтики ортопедичної стоматології ПДМУ, її організація та методичне забезпечення контролю знань
  (Медичний фаховий коледж Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, 2024-01-24) Король, Дмитро Михайлович; Курило, Володимир Олександрович
  Організацію самостійної роботи здобувачів освіти на кафедрі пропедевтики ортопедичної стоматології ПДМУ не можна розглядати як ізольоване питання. Загальновідомо, що вона є органічною частиною навчального процесу, передумовою успішної реалізації програмних вимог із навчальної дисципліни [1]. Особливого значення при цьому все більше і більше набуває самостійна робота, бо під час вивчення предметів «Основні технології виготовлення зубних протезів», «Пропедевтика ортопедичної стоматології» навчальною програмою передбачено понад третину часу на самостійну роботу студентів.
 • Документ
  Комп’ютерна 3D візуалізація у контексті викладання освітніх компонент за спеціальністю «Стоматологія»
  (Медичний фаховий коледж Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, 2024-01-24) Король, Дмитро Михайлович; Кіндій, Дмитро Данилович; Тончева, Катерина Дмитрівна; Валяєв, Єгор
  Викладання обов’язкових та вибіркових освітніх компонент у рамках формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» характеризується специфікою оволодіння значною кількістю практичних навичок, що пов’язані з проведенням маніпуляцій у ротовій порожнині.
 • Документ
  Організація та методичне забезпечення контролю знань, як складова системи вивчення освітніх компонент у ортопедичній стоматології
  (Медичний фаховий коледж Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, 2024-01-24) Король, Дмитро Михайлович; Кіндій, Дмитро Данилович; Тончева, Катерина Дмитрівна; Курило, Володимир Олександрович
  Організацію самостійної роботи здобувачів освіти на кафедрі пропедевтики ортопедичної стоматології ПДМУ не можна розглядати як ізольоване питання. Загальновідомо, що вона є органічною частиною навчального процесу, передумовою успішної реалізації програмних вимог із навчальної дисципліни [1]. Особливого значення при цьому все більше і більше набуває самостійна робота, бо під час вивчення предметів «Основні технології виготовлення зубних протезів», «Пропедевтика ортопедичної стоматології» навчальною програмою передбачено понад третину часу на самостійну роботу студентів. Кафедра забезпечує навчальний процес з ОК «Основні технології виготовлення зубних протезів», «Пропедевтика ортопедичної стоматології» (для вітчизняних студентів 2 та 3 курсу стоматологічного факультету другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП Стоматологія.
 • Документ
  Комплексна оцінка стану зубів за допомогою індексу DPI
  (Медичний фаховий коледж Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, 2024-01-24) Рамусь, Артем Михайлович
  Метою нашого дослідження було проведення комплексного аналізу зубів, оцінюючи їх структурну цілісність, стан тканин пародонта та необхідність ендодонтичного лікування.
 • Документ
  Сучасні підходи до самостійної роботи студентів
  (Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавського державного аграрного університету, 2024-02-23) Семеновська, Лариса Аполлінаріївна; Рамусь, Михайло Олександрович
  Зміна соціально-економічних умов у суспільстві, розвиток євроінтеграційних процесів призвели до того, що вимоги до рівня та якості підготовки спеціаліста у закладах освіти значно підвищилися. Сучасний професіонал повинен володіти такими якостями, як цілеспрямованість, працездатність, підприємливість, ініціативність, самостійність, тобто бути конкурентоспроможним на ринку праці. Як наслідок, у системі вищої освіти стоїть завдання не тільки навчати студентів наукам, а навчити їх вчитися та поповнювати свої знання протягом усього життя. Досягти цих цілей можна засобом педагогічно доцільної організації самостійної роботи студентів. Нові підходи до професійної підготовки засвідчили необхідність перегляду змісту освіти, що відображено в Державних освітніх стандартах вищої професійної освіти. Постійно зростаючий потік інформації, розвиток науки і практики вимагали включення до стандарту як аудиторної, так і позааудиторної самостійної роботи. Освітні стандарти зобов’язують викладачів навчати студентів самостійно працювати, здобувати знання, розширювати науковий кругозір, прагнути до істини в науці та практиці.
 • Документ
  Використання цифрових технологій в освітньому процесі вищих медичних закладів освіти
  (Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавського державного аграрного університету, 2024-02-23) Кіндій, Дмитро Данилович; Король, Дмитро Михайлович; Кіндій, Віктор Данилович
  У сучасному світі цифрові технології все більше проникають у всі сфери людського життя, включаючи освіту. Медичні вищі навчальні заклади освіти не є винятком. Використання цифрових технологій в освітньому процесі в медичних вишах має ряд переваг, які дозволяють поліпшити якість навчання, зробити його більш ефективним і доступним.
 • Документ
  Керамічні матеріали як конструкційна складова в галузі ортопедичної стоматології у історичному аспекті
  (КЗВО Рівненська медична академія, 2024-02-08) Рамусь, Михайло Олександрович; Рамусь, Артем Михайлович; Король, Дмитро Михайлович
  Застосування керамічних систем в галузі ортопедичної стоматології за остання десятиліття широко увійшло у дентальну практику. Але всі матеріали, що застосовуються в галузі ортопедичної стоматології та медицині, мають свої історичні аспекти їх впровадження. Однак застосування керамічних матеріалів – це складний і трудомісткий процес, що потребує від лікаря-стоматолога і зубного техніка необхідних базових знань із матеріалознавства та опанування клінічними маніпуляціями та технологічними навичками.