Вісник проблем біології і медицини, Випуск 4, Том 1 (139)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 58
 • Документ
  Характеристика липидного обмена при беременности осложненной внутриутробным инфицированием
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Щербина, Н. А.; Выговская, Л. А.; Щербина, М. О.; Вигівська, Л. А.; Shcherbina, N. A.; Vygivska, L. A.
  Дослідження присвячене визначенню наявності та характеру порушень ліпідного обміну крові у вагітних з внутрішньоутробним інфікуванням. Обстежені вагітні жінки з вірусною, бактеріальною та змішаною інфекцією з її подальшою реалізацією у новонароджених і без неї. Для ліпідного спектра крові вагітних з внутрішньоутробною вірусною та бактеріальною інфекцією є характерним підвищення рівня фракцій атерогенних ліпідів і ліпопротеїнів, в порівнянні з аналогічними показниками при вагітності, що протікає фізіологічно. При змішаній інфекції розвивається гіперхолестеринемія та гіпертригліцеридемія. У вагітних з реалізацією інфекції вірусно-бактеріального генезу відзначається підвищення рівня загального холестерину та основної його транспортної форми ЛПНЩ. Подібні зміни ліпідного обміну є компенсаторною захисною реакцією на токсини, що виділяються мікроорганізмами, ряд з яких володіє ліполітичними властивостями.
 • Документ
  Метаболические сдвиги у пациентов в критическом состоянии с общим переохлаждением
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Царев, А. В.; Царьов, О. В.; Tsarev, A. V.
  У роботі проведено дослідження патофізіологічних змін кислотно-лужного стану та рівня плазмового калію, а також оцінена ефективність варіантів інтенсивної терапії для їх корекції у 50 пацієнтів із загальним переохолодженням. Пацієнти були розділені на 2 групи: I група (n=25) – з активним обігрівом за допомогою конвекційної системи та інфузією 370С кристалоїдних розчинів в дозі: легкому ступені – 20-30 мл/кг; помірного та тяжкого ступеня – 50-70 мл/кг (з включенням колоїдних розчинів). II група (n=25) – з пасивним обігрівом і стандартним комплексом інтенсивної терапії, що включав інфузію кристалоїдних і колоїдних розчинів кімнатної температури в дозі 20-30 мл/кг. При загальному переохолодженні відзначається розвиток гіпер- гіпокаліємії, метаболічного ацидозу, дефіциту основ. Виявлено достовірне поліпшення показників кислотно-лужного стану в I групі, що підтверджувалося зниженням летальність на 25%, в порівнянні з групою контролю.
 • Документ
  Динаміка показників обміну сполучної тканини у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом у поєднанні з ожирінням і патологією біліарного тракту на тлі комплексного лікування
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Філіппова, О. Ю.; Филиппова, А. Ю.; Filippova, A. Yu.
  Досліджено вплив комплексного лікування (профілактичних та лікувальних заходів) на показники обміну сполучної тканини у хворих з неалкогольним стеатогепатитом (НАСГ) у поєднанні з ожирінням і патологією біліарного тракту. Отримані результати дослідження свідчать, що комбінована терапія з включенням до стандартного лікування препаратів урсодезоксихолієвої кислоти та аргініну глутамату при коморбідному перебігу НАСГ може розглядатися як перспективний напрямок в лікуванні цієї категорії пацієнтів, який дозволяє добитися поліпшення основних метаболічних показників обміну сполучної тканини та зворотному розвитку фіброзу печінки.
 • Документ
  Хірургічне лікування рецидивуючого хронічного парапроктиту з використанням колагенового імплантату
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Фелештинський, Я. П.; Борн, Є. Є.; Сміщук, В. В.; Фелештинский, Я. П.; Борн, Е. Е.; Смищук, В. В.; Feleshtynskyi, Ya. P.; Born, Ye. Ye.; Smishuk, V. V.
  Проведене дослідження показало, що хірургічне лікування рецидивуючого хронічного парапроктиту з висіченням внутрішнього отвору нориці та закриттям цієї ділянки дефекту алогенною колагеновою плівкою забезпечує ефективну регенерацію сполучної тканини і попереджує рецидив нориці. Встановлено, що повторний рецидив захворювання у пацієнтів пролікованих з використанням традиційної методики виник в 23,8% випадків, а при застосуванні колагенової плівки в 4,7% випадків. Доведено, що алогенна колагенова плівка є стійкою до бактеріальних колагеназ, що дозволяє використовувати її в присутності персистуючої інфекції.
 • Документ
  Деякі показники хронічного запалення та рівень фібриногену у хворих з хронічною хворобою нирок V Д ст., які отримують лікування методом програмного гемодіалізу
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Сторожук, О. Б.; Селезньова, I. Б.; Сторожук, Л. О.; Сторожук, Б. Г.; Довгалюк, Т. В.; Сторожук, О. Б.; Селезнева, И. Б.; Сторожук, Л. А.; Сторожук, Б. Г.; Довгалюк, Т. В.; Storozhuk, O. B.; Selezneva, I. B.; Storozhuk, L. O.; Storozhuk, B. G.; Dovgalyuk, T. V.
  У хворих з термінальною стадією хронічної хвороби нирок (ХХН) формуються незворотні негативні зміни з боку всіх органів та систем, пов’язані як з важкістю функціональних порушень, так і з проведенням процедури гемодіалізу. Важливу роль при ХХН відіграє хронічне запалення, яке є наслідком складних метаболічних та імунологічних змін. Ризик тромботичних ускладнень хворих на ХХН зростає зі ступенем ниркової недостатності та досягає максимуму у хворих на діалізі. Проведено обстеження 88 хворих, які лікувалися програмним гемодіалізом, з визначенням впливу показників хронічного запалення С-реактивний протеїн та інтерлейкіни IL-1, IL-18) на рівень фібриногену у хворих ХХН V Д ст. внаслідок хронічного гломерулонефриту.
 • Документ
  Результаты исследования пульсоксиметрии при проведении офтальмологического мониторинга у детей с ретинопатией недоношенных
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Соболева, И. А.; Борисенко, Ю. Ю.; Соболєва, І. А.; Борисенко, Ю. Ю.; Soboleva, I. A.; Borysenko, Y. Y.
  В даній роботі наведені результати дослідження пульсоксиметрії при проведенні офтальмологічного моніторингу у дітей з ретинопатією недоношених. Всі діти на момент проведення оглядів знаходились на самостійному диханні, за соматичним статусом не потребували штучної вентиляції легенів та кисневої терапії, не мали зовнішніх ознак декомпенсації вітальних функцій. Обстежені діти були розділені на 3 групи. В першу були включені діти, у яких завершення васкуляризації сітківок перебігало без розвитку активних стадій РН. В другу групу – діти, у яких діагностувались допорогові стадії РН, с наступним розвитком самовільного регресу захворювання. В третю – діти, у яких діагностувались порогові стадії РН, що потребували лазеркоагуляції аваскулярних ділянок сітківки. Виявлені статистично значущі відмінності результатів пульсоксиметрії, що свідчать про гіршу якість оксигенації артеріальної крові у дітей з більш важкими судинними проявами на сітківці.
 • Документ
  Вплив меланіну на ферментативну активність підшлункової залози в умовах гострого стресу
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Слободяник, Наталія Миколаївна; Слободяник, Володимир Михайлович; Непорада, Каріне Степанівна; Берегова, Тетяна Володимирівна; Слободяник, Наталия Николаевна; Слободяник, Владимир Михайлович; Непорада, Каринэ Степановна; Береговая, Татьяна Владимировна; Slobodyanyk, N. M.; Slobodyanyk, V. M.; Neporada, K. S.; Beregova, T. V.
  На експериментальній моделі гострого стресу доведена цитопротекторна роль меланіну на підшлункову залозу. Встановлено, що за умов гострого стресу в підшлунковій залозі тварин стресонестійкого типу виникає протеїназно-інгібіторний дисбаланс, про що свідчить вірогідне зростання загальної протеолітичної активності на тлі зменшення інгібіторів протеїназ та підвищення активності ферментів цитолітичного синдрому: амілази і ліпази. Попереднє введення меланіну стресованим щурам сприяло нормалізації протеіназно-інгібіторного потенціалу та попереджало розвиток цитолізу підшлункової залози.
 • Документ
  Алельний поліморфізм гена TOX3/LOC643714 у хворих на рак молочної залози без впливу іонізуючого випромінювання в анамнезі
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Поліник, С. І.; Рибченко, Л. А.; Захарцева, Л. М.; Клименко, С. В.; Полиник, С. И.; Рыбченко, Л. А.; Захарцева, Л. М.; Клименко, С. В.; Polinyk, S. I.; Rybchenko, L. A.; Zakhartseva, L. M.; Klymenko, S. V.
  Метою роботи було встановлення взаємозв’язку поліморфізму rs 3803662 гена TOX3/LOC643714 з ризиком розвитку раку молочної залози (РМЗ) у хворих без впливу іонізуючого випромінювання (ІВ) в анамнезі. Визначення поліморфізму rs 3803662 гена TOX3/LOC643714 проводилося шляхом ПЛР у 41 хворої на рак молочної залози без впливу ІВ в анамнезі. В групі хворих на РМЗ без впливу ІВ в анамнезі розподіл генотипів вірогідно відповідав рівнянню Харді-Вайнберга. Не було виявлено асоціації поліморфізму rs 3803662 гена TOX3/LOC643714 з ризиком розвитку спонтанного раку молочної залози у групі хворих РМЗ. Отримані результати по розподілу частот генотипів поліморфізму rs 3803662 гена TOX3/LOC643714 у групі хворих на рак молочної залози співпадають із даними літератури по розподілу частот генотипів поліморфізму rs 3803662 гена TOX3/LOC643714 у російській популяції, з якими було проведено порівняння.
 • Документ
  Приемы удаления силиконового масла из глаза
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Сергиенко, В. В.; Сергієнко, В. В.; Sergienko, V. V.
  В групу дослідження увійшло 43 пацієнта (43 ока) віком від 31 до 76 років з силіконовою тампонадою після хірургії регматогенного відшарування сітківки, стадії ПВР В-С2. Пацієнти були розподілені на дві підгрупи, в залежності від техніки виведення силіконової олії – активна і пасивна. Ефективність хірургічних технік порівнювали за такими критеріями: кількості залишкових фрагментів силікону в порожнині ока, тривалості проведення операції, кількості додаткових маніпуляцій на очному дні. Ступінь засмічення вітреальної порожнини залишковими фрагментами силікону оцінювали за даними ультразвукового В-сканування. Проведений аналіз ступеню засмічення вітреальної порожнини залишками силікону, показниками зорових функцій та внутрішньоочного тиску до та після операції не показав тісного кореляційного зв’язку ні з одним із параметрів. Середня тривалість операції при активному виведенні силіконової олії склала 34,13±11,84 хв., а в групі з пасивним методом виведення силікону – 26,25±8,41 хв. Додаткові маніпуляції на сітківці проводились в 30% випадків за першої методики, та в 55% випадків при використанні другої методики виведення силіконової олії. Методи механічного видалення силіконової олії, навіть при багаторазовому промиванні порожнини скловидного тіла, не дозволяють домагатися повного очищення заднього полюсу ока від дрібних фрагментів силікону. В 35% випадків оперативних втручань виведення силіконової олії пов’язано з додатковими маніпуляціями на сітківці такими, як видалення внутрішньої пограничної мембрани, виведення дрібних фрагментів перфторвуглеродів. Багаторазове промивання порожнини скловидного тіла за методом рідина/газ заміна та промивання передньої камери дозволяє досягати зменшення кількості залишкових фрагментів силікону.
 • Документ
  Пацієнт орієнтований підхід в лікуванні пухлин шкіри
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Ошивалова, О. О.; Ошивалова, Е. А.; Оshyvalova, О. О.
  Сучасні системи охорони здоров’я все більше спрямовані на пацієнт орієнтовану стратегію. На наш погляд, дана стратегія є перспективною і для вирішення проблем хворих на передрак і рак шкіри, зростання захворюваності якими відзначається не тільки у всьому світі, а і на Україні. Відповідно до цієї стратегії, задоволеність пацієнтів є важливим компонентом вибору медичної технології. Ми дослідили ефективність хірургічних методів лікування актинічного кератозу, неінвазивної та інвазивної форм плоскоклітинного раку шкіри шляхом вивчення короткострокової та довгострокової задоволеності пацієнтів.
 • Документ
  Особливості макрофагальної реакції жирової тканини на тлі сполученої дії висококалорійного харчування та іммобілізаційного стресу у щурів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Омельченко, Олександр Євгенійович; Білець, Марина Володимирівна; Омельченко, Александр Евгеньевич; Билец, Марина Владимировна; Omelchenko, O. Y.; Bilets, M. V.
  Мета дослідження – вивчити в експерименті макрофагальну реакцію в жировій тканині при висококалорійному харчуванні, іммобілізаційному стресі та їх сполученій дії. В ході проведених досліджень, встановлено, що при висококалорійному харчуванні спостерігається розвиток макрофагальної інфільтрації жирової тканини у щурів, що підсилюється на тлі сполученої дії іммобілізаційного стресу та висококалорійного харчування.
 • Документ
  Взаємозв’язок гормонального тиреоїдного дисбалансу, дискортизолемії з запаленням жирової тканини у осіб із різною масою тіла
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Місюра, К. В.; Мисюра, Е. В.; Misiura, K. V.
  В роботі наводяться дані про дослідження особливостей гормонального тиреоїдного статусу та кортизолемії у 250 дорослих мешканців м. Харкова в залежності від маси тіла, його складу, топографії відкладання жирової тканини, стану вуглеводного та ліпідного метаболізмів, ендокринної функції жирової тканини. Доведено, що розвиток надлишкової маси тіла супроводжується активізацією гіпофізарно-тиреоїдної осі та глюкокортикоїдної функції кори надниркових залоз, ожиріння – зростанням півнів тиреотропного гормону та кортизолу, зниженням вільного тироксину у крові. Визначено, що при наявності інсулінорезистентності у осіб із надлишком ваги зміни у функціонуванні систем гіпофіз – щитоподібна залоза – надниркові залози поглиблюються. У осіб із надлишком ваги виявлено взаємозв’язок між запальними процесами в організмі, розвитком метаболічних порушень та зростанням рівнів вільного трийодтиронину, тиреотропного гормону і кортизолу у крові.
 • Документ
  Розвиток ендогенної інтоксикації у щурів із хронічним ентероколітом на фоні стрептозотоцинового діабету
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Марущак, М. І.; Ліснянська, Н. В.; Пірус, І. В.; Мялюк, О. П.; Марущак, М. И.; Лиснянская, Н. В.; Пирус, И. В.; Мялюк, О. П.; Marushchak, M. I.; Lisnianska, N. V.; Pirus, I. V.; Mialiuk, O. P.
  У статті досліджено особливості синдрому ендогенної інтоксикації у щурів при розвитку хронічного ентероколіту на фоні цукрового діабету, викликаного стрептозотоцином, за показниками речовин низької і середньої молекулярної маси та вмістом нуклеїнових кислот. Встановлено, що при хронічному ентероколіті на фоні стрептозотоцинового діабету у щурів розвивається ендогенна інтоксикація, яка характеризується статистично значимим зростанням загального пулу речовин низької і середньої молекулярної маси в плазмі (у 2,4 раза), проти даних контролю. Підвищення рівня досліджуваних фракцій молекул при довжинах хвиль 242, 254 і 280 нм відбувається через надмірне їх утворення в тканинах організму, в основному, за рахунок катаболічного пулу, з порушенням процесів їх елімінації. Метаболічним результатом ендотоксикозу при хронічному ентероколіті на фоні стрептозотоцинового діабету у щурів є посилення клітинної деструкції, що підтверджується зростанням рівня нуклеїнових кислот у крові щурів на 76,2%, стосовно контролю (р<0,001).
 • Документ
  Результаты инструментальных исследований у пациенток с пролапсом гениталий и стрессовым недержанием мочи после хирургического лечения
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Люлько, А. А.; Люлько, А. О.; Lyulko, A. А.
  Мета дослідження: розробити, впровадити, оцінити можливість одночасної кольпопексії, кольпоррафії і операції з формуванням шийки сечового міхура лапароскопічно. Об’єкт і методи. Обстежено 85 жінок з пролапсом геніталій і стресовим нетриманням сечі. Висновки. Встановлено, що розроблена методика з використанням нерозмоктуючого матеріалу (катетера) для фіксації круглих зв’язок матки створює стабільну кольпопексію протягом мінімум 24 місяців. Одночасна кольпопексія і операція по Берча дозволяє, у пацієнток з пролапсом органів малого тазу 3 і 4 стадіями і стресовим нетриманням сечі 3 типу, відновити анатомічне положення матки і сечовипускання, сформувати шийку сечового міхура в 98% випадків.
 • Документ
  Встановлення токсичності 2-гідрокси-N-нафтален-1-іл-2-(2-окси-1,2-дигідроіндол-3-іліден)-ацетаміду
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Луценко, Руслан Володимирович; Луценко, Руслан Владимирович; Lutsenko, R. V.
  На 100 мишах вивчали токсичність похідного 2-оксоіндоліну при внутрішньоочеревинному і ентеральному уведенні. Встановлено, що максимальна толерантна доза сполуки дорівнювала 1500 мг/кг, найменша смертельна доза (LD16) становила 1920 мг/кг, а LD100= 4500 мг/кг. При цьому LD50 речовини складала 3250±159 мг/кг. Довірчі межі величини LD50 становили 3250 (2890,7÷3609,3) мг/кг. При ентеральному введенні LD50 складала більше 3000 мг/кг. Згідно класифікації К.К. Сидорова та ГОСТу 12.1.007-76 сполука належить до VI класу токсичності, тобто відносно нешкідлива. Сполука є менш токсичним за діазепам (у 88 разів) і перевищує його у 14,8 разу за показником відносного терапевтичного індексу.
 • Документ
  Кореляційна залежність клінічних та параклінічних показників у дітей з епілепсією, що народилися недоношеними з екстремально низькою вагою тіла
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Македонська, І. В.; Македонская, И. В.; Makedonska, I. V.
  Хворі на епілепсію діти, що народжені недоношеними з екстремально низькою вагою тіла, вимагають динамічного спостереження не тільки невролога, а й окуліста, хірурга, педіатра, так як мають великий процент соматичної патології, що потребує медичної корекції. Вираженість соматичних захворювань та їх медикаментозне лікування мають певний вплив на тривалість епілепсії у хворої дитини, що народилася недоношеною з ЕНВТ. У той же час і епілепсія, як хвороба, безсумнівно, впливає на психомовний, моторний розвиток дитини, стан внутрішніх органів та систем, особливо за рахунок проведеної протисудинної терапії. Взаємний вплив змінюється у віковому та часовому аспектах. Метою нашого дослідження є проведення оцінки сили взаємозв’язку (кореляційної залежності) між тяжкістю клінічної течії епілепсії, виразністю змін на ЕЕГ, виразністю рухових порушень, виразністю порушень психо-мовного розвитку, наявністю соматичних захворювань у дітей, що народжені недоношеними з ЕНВТ у віковій динаміці: 12 і 36 місяців скорегірованого віку.
 • Документ
  Особливості локального імунітету і функціональні характеристики імунокомпетентних клітин при експериментальному перитоніті
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Куюн, Л. О.; Брюзгіна, Т. С.; Куюн, Л. А.; Брюзгина, Т. С.; Kuyun, L.; Bryuzhina, T.
  Результати комплексного імунологічного, біохімічного та морфологічного дослідження функціональної активності КПЕ, КПК і селезінки при перитоніті індукованим внутрішньочеревинним введенням ентеропатогенної культури кишкової палички свідчать про наступне: в умовах експериментального перитоніту достовірно збільшується кількість ПМ, що супроводжується достовірним зростанням їх фагоцитарної активності у експериментальній групі у порівнянні з контролем, про що свідчить зростання проценту фагоцитарної активності і фагоцитарного числа. Достовірні зміни також спостерігаються з боку біохімічних та морфологічних показників у вище названих групах тварин при локальному і системному їх дослідженні. Незважаючи на те, що нейтрофіли першими прибувають в зону інфекції (через 4-6 годин), вони не забезпечують ефективного захисту в умовах гострого запалення черевної порожнини – перитоніті. Саме перитонеальним макрофагам належить пріоритетна роль в антимікробному захисті і внутріклітинному перетравленні бактерій у порівнянні з перитонеальними нейтрофілами, які активуються першими в умовах розвитку гострого запального процесу черевної порожнини. Перитонеальні макрофаги з’являються тільки через 24-48 годин з моменту початку захворювання і від їх функціональної активності залежить результат запалення: відновлення організму і знешкодження патогенів або термінальна стадія.
 • Документ
  Минеральная плотность кости и уровень кальцитриола у больных остеохондрозом
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Костерин, С. Б.; Костерін, С. Б.; Kosterin, S. B.
  В останні роки увага дослідників звернена на метаболізм вітамін D в організмі пацієнтів при різній патології. Метою дослідження було: вивчити мінеральну щільність кістки і рівень в сироватці крові активного метаболіту вітаміну D – кальцитріолу у жінок постменопаузального періоду хворих на остеохондроз в поєднанні з остеопорозом. У 44 обстежених жінок в проекції тіл хребців спостерігали остеопенію (нижня межа) на тлі вираженого дефіциту кальцитріолу. У 33 жінок (перша група) зафіксований дефіцит кальцитріолу, у 11 жінок – нижня межа недостатності вітаміну D в харчуванні (друга група). Клінічна симптоматика остеохондрозу у пацієнтів з низькою МПК і дефіцитом або недостатністю в харчуванні вітаміну Д3 погіршувалася.
 • Документ
  Особливості поєднаного перебігу метаболічного синдрому та хронічної хвороби нирок: можливості ренопротекторного впливу
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Козлова, І. В.; Козлова, И. В.; Kozlova, I. V.
  Компоненти метаболічного синдрому є незалежними факторами ризику виникнення кардіоваскулярних захворювань і прогресування вже існуючих уражень серцево-судинної системи та функціонального апарату нирки. У статті обгрунтовано доцільність застосування інгібітора АПФ раміприлу і АРА ІІ лозартану для лікування метаболічного синдрому, ускладненого хронічною хворобою нирок. Встановлено, що найважчі порушення метаболізму та ниркової функції були у групі хворих із поєднанням артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, ожиріння та дисліпідемії. Висвітлено нові напрями дії інгібіторів АПФ і АРА ІІ, що показують їх сприятливий вплив на метаболічні порушення та окреслюють ренопротекторні можливості цих середників. Виявлено, що у групах порівняння на тлі застосування раміприлу і лозартану відзначається позитивна динаміка досліджуваних ниркових параметрів та оптимальний вплив показники вуглеводневого і ліпідного обмінів.
 • Документ
  Інтерлейкін-22 у хворих на гіпертонічну хворобу з абдомінальним ожирінням
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Ковальова, О. М.; Ащеулова, Т. В.; Кисиленко, К. В.; Ковалева, О. Н.; Ащеулова, Т. В.; Кисиленко, Е. В.; Kovalyova, O.; Ashcheulova, T.; Kysylenko, K.
  Дослідження присвячено визначенню рівня інтерлейкіну-22 та параметрів ліпідного метаболізму у хворих на гіпертонічну хворобу залежно від наявності у них абдомінального ожиріння. Обстежено 83 хворих на гіпертонічну хворобу. Пацієнтів було розділено на 2 групи: 1 група (n=43; 51,8%) хворі з наявністю абдомінального ожиріння, 2 група (n=40; 48,2%) – пацієнти з гіпертонічною хворобою без абдомінального ожиріння. Нами виявлено підвищення вмісту інтерлейкіну-22 в сироватці крові у хворих на гіпертонічну хворобу, що може вказувати на те, що стійке підвищення рівня артеріального тиску може бути достатнім стимулом для підвищення продукції цього цитокіну. Рівень інтерлейкіну-22 був достовірно вищим за наявності абдомінального ожиріння; у чоловіків порівняно з жінками, особливо у групі хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім абдомінальним ожирінням. Виявлені достовірні щільні прямі кореляційні зв’язки між інтерлейкіном-22 та параметрами ліпідного профілю у хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім абдомінальним ожирінням. Таким чином, отримані нами у клінічному дослідженні дані можуть свідчити про залучення інтерлейкіну-22 до прогресування порушень ліпідного обміну, патогенезу розвитку гіпертонічної хвороби, що асоційована з абдомінальним ожирінням.