Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 з фтизіатрією

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 167
 • Документ
  Клінічний випадок адреналового кризу у хворого на надниркову недостатність в практиці лікаря-стоматолога
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Шрамко, Вероніка Олександрівна; Борзих, Оксана Анатоліївна; Мормоль, Ірина Анатоліївна
  Хронічна надниркова недостатність - це ендокринне захворювання, обумовлене недостатньою секрецією гормонів кори надниркових залоз. Хворі потребують постійної замісної терапії та особливої тактики при призначенні хірургічного лікуванні, в тому числі і при стоматологічних втручаннях. Адреналовий криз - це сукупність клінічних симптомів, що викликані раптовим, значним дефіцитом кортизолу, що становить пряму загрозу для житя пацієнта та вимагає невідкладної терапії. Даний випадок показує необхідність дотримання протоколу лікування цієї групи пацієнтів.
 • Документ
  Студентоцентроване персоніфіковане навчання як засіб підвищення якості підготовки фахівців у медичних закладах вищої освіти
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Борзих, Оксана Анатоліївна; Лавренко, Анна Володимирівна; Дігтяр, Наталія Іванівна; Герасименко, Наталія Дмитрівна; Белан, Оксана Василівна; Авраменко, Яніна Миколаївна; Мормоль, Ірина Анатоліївна; Білько, Валерія Володимирівна; Кайдашев, Ігор Петрович
  Сучасні умови вимагають удосконалення підходів до забезпечення якості вищої медичної освіти. Студентоцентроване навчання розглядає компетенції як результати навчання і сприяє розвитку здатності до критичного мислення, формування позитивної мотивації й особистісно-професійного саморозвитку.
 • Документ
  Іновації в медицині і медичній освіті
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024-02) Ярешко, Анатолій Григорович; Куліш, Марина Володимирівна
  Тільки за умов, коли в проведені діагностики і визначенні лікування лікар повністю уникає фантазій і здогадок, медицина може бути доказовою, точною, динамічною і ефективно. Така підготовка фахівця можлива тільки в умовах його постійної практичної діяльності, в якій він може бачити ті проблемні питання, які аудиторне заняття перед ним не поставить.
 • Документ
  Стандартизація знань і практичних навичок із дисципліни як фактор підвищення якості підготовки лікарів
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-03) Ярешко, Анатолій Григорович; Куліш, Марина Володимирівна; Вородюхіна, Алла Кирилівна
  У статті наголошено на важливості стандартизації знань і вмінь із кожної навчальної дисципліни, що дозволить уникнути перевантаження навчальних програм, втрати часу на засвоєння другорядних понять і дасть можливість підвищити якість підготовки майбутніх фахівців.
 • Документ
  Вплив оптимізації освітньої платформи в закладах вищої медичної освіти на якість підготовки лікаря
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-03) Вородюхіна, Алла Кирилівна; Ярешко, Анатолій Григорович; Куліш, Марина Володимирівна
  Автори доводять що перегляд і оновлення навчальних програм із включенням інноваційних технологій медицини, збільшення часу на практичні заняття, інтеграція в європейський простір підвищать якість підготовки майбутніх лікарів.
 • Документ
  Problems of Integrity in Science
  (Baltija, 2023-12-15) Yareshko, Anatolii; Kulish, Maryna; Vorodyukhina, Alla; Ярешко, Анатолій Григорович; Куліш, Марина Володимирівна; Вородюхіна, Алла Кирилівна
  Today, the research of complex scientific problems, as a rule, is not carried out by individual talents, but by teams of scientific research laboratories, institutions in which different methods of scientific research must be performed simultaneously. It is difficult to imagine that at the same time it is possible to gather honest, fair, trusting, responsible employees who know how to respect and appreciate the research contribution of each member of the team. But, as a rule, in such teams, employees have different levels of qualifications, intellectual training, practical skills and education. Under such conditions, conflicts may arise when determining priorities or the share of research contributions.
 • Документ
  Methods of combating violations of academic integrity when studyng
  (Baltija, 2023-12-15) Kulish, Maryna; Yareshko, Anatolii; Vorodyukhina, Alla; Куліш, Марина Володимирівна; Ярешко, Анатолій Григорович; Вородюхіна, Алла Кирилівна
  It should be noted that academic integrity depends on all participants in the educational process. Scientific and pedagogical workers can also violate the principles of academic integrity by using methodological developments, tests, situational problems written by other authors, passing them off as their own. Therefore, we believe that the best way to prevent any violations of academic integrity is responsibility for them, provided for in the relevant regulatory and legal documents. Therefore, observance by all participants of the educational process of such human values as: honesty, justice, responsibility and respect will avoid violations of academic integrity.
 • Документ
  Якість підготовки студента – головна умова формування кваліфікованого спеціаліста
  (Українська медична стоматологічна академія, 1995) Ярешко, Анатолій Григорович; Бондаренко, Віра Григорівна; Вородюхіна, Алла Кирилівна; Ільченко, Валентина Іванівна
  Поєднання тестового контролю знань, усного опитування, та роботи з пацієнтом під контролем викладача, дозволяє сформувати об’єктивне уявлення про рівень загальної і професійної підготовки студента, що дозволяє корегувати якість освоєних знань і навичок, наближаючи хід формування у майбутнього спеціаліста до клінічного мислення.
 • Документ
  Проблеми і напрямки післядипломної підготовки лікарів з фтизіатрії
  (Українська медична стоматологічна академія, 1995) Ярешко, Анатолій Григорович; Бондаренко, Віра Григорівна; Вородюхіна, Алла Кирилівна; Ільченко, Валентина Іванівна
  На післядипломному періоді підготовки спеціалістів різного профілю передбачити час, для освоєння знань з туберкульозу. Найбільшу частоту несвоєчасно виявленого туберкульозу легень дають пульмонологічні клініки, в яких ці хворі знаходяться під наглядом іноді роками. Ця ситуація потребує організаційних заходів, які б виключали помилки. Головним завданням у цьому напрямку є інтеграція фтизіатрії і пульмонології, що проводиться в наукових закладах і низових ланках системи охорони здоров’я.
 • Документ
  Роль виховної роботи в навчальному процесі
  (Полтавський державний медичний університет, 1994) Ярешко, Анатолій Григорович; Бондаренко, Віра Григорівна; Вородюхіна, Алла Кирилівна; Ільченко, Валентина Іванівна
  Клінічний, моральний та юридичний аналіз історій хвороб, сприяє формуванню у студентів почуття відповідальності, професіоналізму і високих моральних якостей. Отже, навчальний процес в умовах клініки є поєднання методичного, матеріально - технічного забезпечення та постійної виховної роботи з формування людяності та високих морально-етичних та професійних якостей майбутнього лікаря.
 • Документ
  Кредитно-модульна система в навчальному процесі із фтизіатрії
  (Українська медична стоматологічна академія, 2005) Ярешко, Анатолій Григорович; Вородюхіна, Алла Кирилівна; Бондаренко, Віра Григорівна
  Кредитно-модульна структура засвоєння фтизіатрії робить ефективними комп”ютерне тестування студентів із кожної теми, проведення підсумкового контролю знань із кожного модуля і підсумковий контроль знань по завершенню циклу з фтизіатрії. Визначення рівня засвоєння кожної теми та модулів у балах дає можливість втілення рейтингової оцінки знань. Така система вивчення дисципліни спрощує підготовку за індивідуальним планом студента, надаючи оптимальний час для глибокого завоєння й отримання залікового бала.
 • Документ
  Контроль знань на кафедрі фтизіатрії
  (Українська медична стоматологічна академія, 1995) Ярешко, Анатолій Григорович; Бондаренко, Віра Григорівна; Вородюхіна, Алла Кирилівна; Ільченко, Валентина Іванівна
  Інтегративним показником набутих професійних знань і працелюбності є історія хвороби, за яку студент отримує дві оцінки. Одну за написання, другу за її захист. На заключному етапі оцінки знань, коли програма з дисципліни освоєна, студенти пишуть залікову контрольну роботу, питання якої зкомпоновані так, що охоплюють етіологію, патогенез, клініку, рентгенологічну, бактеріологічну і імунологічну діагностику туберкульозу, лікування і профілактику його, описання рентгенограми і виписування рецептів на протитуберкульозні препарати. Залікова оцінка знань студента є середня величина від суми всіх оцінок з урахуванням результату усної відповіді при складанні заліку. Такий контроль знань стимулює студента до постійної роботи над поглибленням професійної підготовки весь рік і дозволяє зробити оцінку об’єктивною.
 • Документ
  Профілізація навчання на кафедрі фтизіатрії
  (Українська медична стоматологічна академія, 2000) Ярешко, Анатолій Григорович; Вородюхіна, Алла Кирилівна; Бондаренко, Віра Григорівна
  Лікарі загальної лікарняної мережі, в тому числі і вузькі спеціалісти, недостатньо ознайомлені з позалегеневим туберкульозом та його клінічними формами, тому що у вищих медичних закладах, а також на курсах підвищення кваліфікації не виділені години для вивчення туберкульозу позалегеневої локалізації. Сподіваємось, що ректорат академії зверне належну увагу на підготовку фахівців з питань туберкульозу, розширить вивчення цієї дисципліни, виділивши відповідну кількість годин на VI курсі медичного факультету.
 • Документ
  Наукова організація навчального процесу під час вивчення туберкульозу
  (Українська медична стоматологічна академія, 2001) Ярешко, Анатолій Григорович; Вородюхіна, Алла Кирилівна; Бондаренко, Віра Григорівна; Безручко, Дмитро Владиславович
  Використання у навчанні нових наукових досягнень, які мають реальний вихід у практичну медицину, є високим стимулом до навчання і наукової роботи студента. Можливість надати студентам на практичних заняттях самостійно проводити обстеження, лікування хворого сприяє не тільки зацікавленості в навчанні, але й опануванню професійними навичками.
 • Документ
  Самостійна робота студентів на курсі фтизіатрії за кредитно- модульною системою
  (Українська медична стоматологічна академія, 2007) Ярешко, Анатолій Григорович; Вородюхіна, Алла Кирилівна
  Кредитно-трансферна система вимірювання аудиторного наван¬таження і самостійної роботи студента в поєднанні з тестовим і практич¬ним контролем знань і вмінь дозволяють об’єктивізувати обсяг навчаль¬ного навантаження, необхідного для вивчення фтизіатрії.
 • Документ
  Проблеми підготовки медичних кадрів із фтизіатрії в умовах економічної нестабільності й епідемії туберкульозу в Україні
  (Українська медична стоматологічна академія, 2007) Вородюхіна, Алла Кирилівна; Ярешко, Анатолій Григорович; Бондаренко, Віра Григорівна; Безручко, Дмитро Владиславович
  У зв’язку зі зростанням захворюваності на туберкульоз та наявність епідемії у нашій країні, вважаємо за необхідність збільшити кількість годин на вивчення фтизіатрії як на IV, так і на VI курсах медичного і педіатричного факультетів, стоматологічного факультету, а також доповнити навчальну програму вивченням позалегеневого туберкульозу.
 • Документ
  Співдружність і взаєморозуміння викладача і студента – один із факторів підвищення якості навчання
  (Полтавський державний медичний університет, 2003) Вородюхіна, Алла Кирилівна; Ярешко, Анатолій Григорович; Бондаренко, Віра Григорівна
  Робота в студентському науковому гуртку, науково-дослідна робота в період навчання в академії найбільше заохочує до навчання, особливо з тієї проблеми, що вирішується в науковій роботі, тут якраз проявляються взаєморозуміння, співдружність викладача і студента, що впливає на вибір професії. Майже всі гуртківців нашої кафедри вибрали професію фтизіатра, не зважаючи на загрозу захворіти на туберкульоз, адже останнім ча¬сом збільшилась захворюваність на туберкульоз співробітників проти¬туберкульозних закладів. Причиною вибору професії фтизіатра біль¬шість інтернів вважає свого викладача з фтизіатрії, який зумів прище¬пити інтерес до цієї професії і став прикладом для подальшого їхнього життя.
 • Документ
  Використання нових досягнень фтизіатрії в навчальному процесі з метою підвищення якості підготовки лікаря
  (Полтавський державний медичний університет, 2002) Вородюхіна, Алла Кирилівна; Ярешко, Анатолій Григорович; Бондаренко, Віра Григорівна
  Основне завдання вищих медичних закладів - це підготовка лікаря високого професіоналізму. Здоров’я і життя людини - це найдорожча цінність кожного із нас і відповідно всієї держави. Коли нація здорова фізично і психічно, тоді є можливість примножувати досягнення в усіх сферах виробництва, підвищувати економічну могутність держави. Отже, професіоналізм лікаря повинен бути на високому рівні, адже він несе відповідальність за найдорожче, що має людина.
 • Документ
  Використання інноваційних медичних технологій під час навчання на клінічних кафедрах вищих медичних закладів освіти
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Вородюхіна, Алла Кирилівна; Животовська, Лілія Валентинівна; Боднар, Леся Анатоліївна
  Впровадження інноваційних медичних технологій у навчальний процес зацікавлює здобувачів вищої освіти до поглибленого опанування теоретичної підготовки, сприяє кращому оволодінню практичними навичками, вміннями та формуванню клінічного мислення, що в цілому підвищує якість навчання
 • Документ
  Інтерактивні технології навчання при підготовці здобувачів вищої медичної освіти
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Боднар, Леся Анатоліївна; Скрипніков, Андрій Миколайович; Животовська, Лілія Валентинівна; Бойко, Дмитро Іванович; Вородюхіна, Алла Кирилівна; Боднар, Вадим Анатолійович; Bodnar, L. A.; Skrypnikov, A. M.; Zhyvotovska, L. V.; Boiko, D. I.; Vorodyukhina, A. K.; Bodnar, V. A.
  Провідною ідеєю сучасного навчання є самовдосконалення та самореалізаіція здобувача освіти, що потребує створення комфортних умов навчання для комплексного розвитку особистості, виявлення й формування її творчого потенціалу. Інтерактивні технології навчання спрямовані на формування зацікавленості у здобувачів освіти, креативності, самостійності, відповідальності студентів, підвищують рівень знань з предмету, мотивацію та інтерес до навчання, допомагають усвідомити важливість навчання для своєї майбутньої професії та сприяють формуванню фахових компетентностей лікаря.