Наукові праці. Навчально-науковий центр з підготовки іноземних громадян

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 140
 • Документ
  Своєрідність освітнього простору доуніверситетської підготовки як чинник задоволення потреб інокомунікантів у спілкуванні українською мовою
  (Київ : ТОВ «Талком», 2023-11) Богиня, Лариса Вікторівна; Трусова, Людмила Василівна; Скальська, Світлана Анатоліївна
  Мета нашої статті – описати систему навчання інокомунікантів української мови на етапі доуніверситетської підготовки, чинники, що впливають на досягнення мети, окреслити шляхи подальшого розвитку.
 • Документ
  Роль текстів деонтологічного характеру у формуванні мовної особистості майбутнього лікаря
  (Київ : ТОВ «Талком», 2023-11) Богиня, Лариса Вікторівна; Трусова, Людмила Василівна; Скальська, Світлана Анатоліївна
  Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, сучасний стан світового ринку праці, геополітична ситуація останнього десятиліття кардинально змінюють ставлення людини до себе, своєї освіти, вибору професії, життєвого шляху тощо. Будь-яка сфера людської діяльності вимагає від фахівця професійної компетентності, здатності розуміти виклики сьогодення і способи реагування на них, креативності, критичного мислення, емпатії й рефлексії, вміння формувати власну позицію, готовності до саморозвитку у професії й особистісній сфері протягом усього життя. Беззаперечно, що у формуванні фахівця медичної галузі не менш важливими за професійні є й громадянська, соціальна та комунікативна компетентності як динамічні характеристики особистості.
 • Документ
  Чинники атрактивності у навчанні іноземних мов
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Богиня, Лариса Вікторівна; Трусова, Людмила Василівна
  У статті порушено проблему впливу емоційного фону на мотивацію та результати навчання в процесі вивчення іноземних мов. Підкреслюється, що атрактивність має значний вплив на опанування мови як іноземної. Визначено та проаналізовано такі основні чинники атрактивності як урахування інтересів здобувача освіти, особистість викладача, продуктивна мовна діяльність, високий емоційний тонус. Доведено, що атрактивний характер заняття сприяє підвищенню мотивації навчання, покращенню освітнього процесу та його результатів.
 • Документ
  Твори про війну як один із засобів формування громадянської та соціальної компетентностей
  («Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2023-12) Богиня, Лариса Вікторівна
  Сучасні тенденції трансформації освітньої системи України акцентують все більше уваги на формуванні та розвиткові нових життєвих компетентностей і стратегій, гнучкості та мобільності соціальної поведінки. Події останнього десятиліття підтверджують, що одним із найактуальніших завдань нової української школи (НУШ) є створення умов для формування громадянської та соціальної компетентностей особистості, для якої демократичне громадянське суспільство має бути осередком як для розкриття її власного потенціалу, задоволення особистих потреб, так і для вирішення суспільно значимих питань і задоволення суспільних інтересів.
 • Документ
  Репрезентація лексико-граматичного матеріалу з української мови як іноземної засобами візуалізації
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-03-22) Богиня, Лариса Вікторівна
  У педагогічній практиці останніх років використання візуальних засобів є освітньою тенденцією, яка має значну когорту прихильників. Візуалізація навчального контенту – інноваційний напрям, що уможливлює оптимізацію й інтенсифікацію освітнього процесу, активну співпрацю викладачів і здобувачів освіти. Актуальність і ефективність упровадження в навчальний процес, зокрема за умови дистанційного навчання, різних форм візуалізації підтверджується науковими дослідженнями й практикою викладання [1, 2, 3]. У методиці викладання української мови як іноземної візуалізація є однією з найефективніших освітніх технологій.
 • Документ
  Комунікативні навички міжкультурної взаємодії в практиці навчання української мови як іноземної
  (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2023-02) Богиня, Лариса Вікторівна
  Мета цієї роботи – дослідження деяких особливостей формування комунікативних навичок на доуніверситетському етапі навчання у процесі міжкультурної взаємодії іноземних студентів з українцями й між собою.
 • Документ
  Профілізація викладання української мови як іноземної у медичних ЗВО України
  (Львів, Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2023-02) Богиня, Лариса Вікторівна
  У статті порушено проблему вивчення української мови іноземними здобувачами вищої медичної освіти на пропедевтичному й основному етапах навчання. Розглянуто організаційно-методичні засади формування комунікативних навичок з урахуванням майбутнього фаху. Першочерговими завданнями вивчення української мови як іноземної визначено задоволення комунікативних потреб інокомунікантів у навчально-науковій і навчально-професійній сферах, набуття ними навичок спілкування у професійній сфері задля отримання якісної фахової підготовки. Проведено аналіз навчальних посібників з української мови для доуніверситетського етапу навчання іноземних здобувачів вищої медичної освіти, окреслено низку проблем, які впливають на ефективність формування навичок наукового мовлення. Основним методичним принципом визначено текстоцентричний підхід, який зумовлює моделювання навчальних наукових текстів, системи вправ і завдань до них у координації з практичним курсом української мови і логікою викладу наукових тем профільних дисциплін.
 • Документ
  Комунікативні навички толерантного спілкування в полікультурному просторі закладу вищої освіти
  (Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022-11-04) Богиня, Лариса Вікторівна; Кушпіль, Наталія Олександрівна; Іотова, Ірина Миколаївна
  Глобалізаційні процеси, які відбуваються в сучасному світі, загострюють проблему комунікації представників різних національних спільнот та етнічних груп. Непорозуміння, що виникають у процесі міжкультурної комунікації, можуть призводити як до незначних конфліктів на рівні обмеженого кола співрозмовників, так і до глобальних – на рівні країн і народів. Заклади вищої освіти України, в яких здобувають фахові знання громадяни різних країн, завжди були центрами навчання й виховання толерантного спілкування багатонаціональної студентської молоді.
 • Документ
  Лінгвокраїнознавчі елементи навчальних матеріалів в контексті крос-культурної взаємодії
  (Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2022-10-21) Богиня, Лариса Вікторівна; Трусова, Людмила Василівна
  Сучасний етап навчання закордонних студентів у закладах вищої освіти України загострив питання розкриття української картини світу у процесі міжкультурної комунікації, зокрема під час вивчення української мови на доуніверситетському етапі. Позааудиторні заходи (групові бесіди, вікторини, засідання мовного клубу на українознавчі теми) покликані підтримувати мотивацію до міжкультурного спілкування, сприяти подоланню мовного бар’єру, створити комфортне освітнє середовище, запобігти міжнаціональним конфліктам.
 • Документ
  Форми візуалізації лексичного матеріалу в іншомовній авдиторії: традиції та інновації
  (Полтавський державний медичний університет, 2022-11-25) Богиня, Лариса Вікторівна; Савицька, Тетяна Володимирівна
  У статті розглянуто питання, пов’язані з набуттям мовної компетенції студентами зарубіжних країн, що вивчають українську мову як іноземну. Окреслено форми унаочнення навчального контенту, зокрема для опанування лексики. Наведено приклади застосування таких форм візуалізації як презентація й хмари тегів.
 • Документ
  Деякі аспекти формування професійної комунікативної компетентності іноземних здобувачів освіти
  (Київський науково-педагогічний вісник, 2022) Богиня, Лариса Вікторівна; Горбенко, Євгенія Валеріївна; Трусова, Людмила Василівна
  У статті розглянуто питання навчання інокомунікантів наукового мовлення відповідно до обраного фаху, формування вторинної професійної мовної особистості на доуніверситетському етапі підготовки.
 • Документ
  Модельовані тексти й система роботи з ними у практиці навчання української мови іноземних здобувачів освіти
  (International Science Group, 2022-10) Богиня, Лариса Вікторівна; Іотова, Ірина Миколаївна; Трусова, Людмила Василівна
 • Документ
  Репрезентація елементів української культури в практиці навчання іноземних здобувачів вищої освіти
  (International Science Group, 2022-09) Богиня, Лариса Вікторівна; Горбенко, Євгенія Валеріївна
 • Документ
  Мова, культура й етнічна ідентичність
  (Харківський національний автомобільно- дорожній університет, 2020-04) Джуда, Ахмед; Богиня, Лариса Вікторівна
 • Документ
  Communication-oriented methods of teaching the ukrainian language as a foreign language in a medical university
  (International Science Group, 2022-09-06) Vladymyrova, Valentyna; Savitskaya, Tatiana; Владимирова, Валентина Іванівна; Савицька, Тетяна Володимирівна
  At the current stage, the development of education in Ukraine is characterized by an intensive rethinking of values, the search for something new in the theory and practice of education and training. Among the priority directions of the development of higher education in Ukraine, one can name the focus on the development of the creativity of education seekers, on integration into the educational world space, this requires significant changes in theory and practice, it is also necessary to take into account the interests and needs of students, a differentiated approach to learning. Nowadays, the focus should be on the personality of the student of education, his unique inner world.
 • Документ
  Формування граматичної компетентності студентів-іноземців доуніверситетського етапу навчання.
  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2022) Савицька, Тетяна Володимирівна; Горбенко, Євгенія Валеріївна; Іотова, Ірина Миколаївна
  У статті окреслено особливості формування граматичної компетенції студентів-іноземців пропедевтичного етапу навчання. Доведено, що її сформованість забезпечується дотриманням основних дидактичних принципів навчання української мови та врахуванням домінуючої ролі граматичних навичок, ефективність формування яких залежить від правильного визначення лінгводидактичних підходів, форм, методів, прийомів, засобів навчання, правильного їх добору й ефективного застосування. Здійснено аналіз методичної літератури з питань особливостей добору й реалізації методів та прийомів навчання граматики української мови; формування мовних граматичних навичок; удосконалення методів формування іншомовної граматичної компетенції. Доведена доцільність дослідження особливостей її формування в інокомунікантів. Визначено поняття «граматична компетенція», «граматичні навички», «експресивні навички», «рецептивні навички», «мовленнєві граматичні навички», «морфолого-синтаксичні навички» й аргументована важливість їх формування в інокомунікантів, які починають вивчати українську мову з метою подальшого здобуття фаху в закладах вищої освіти України. З’ясовано, що оволодіння мовленням у процесі вивчення другої мови розпочинається із засвоєння знань фонетичних, граматичних закономірностей цієї мови. Навчаючи граматики, викладач формує лінгвістичну компетенцію студента й головну її складову – граматичну компетенцію. Визначено, що успішність іншомовного спілкування безпосередньо залежить від сформованості іншомовної граматичної компетенції студентів-іноземців. Наголошено на важливості отримання викладачем фідбеку з метою покращення взаємодії. Запропоновано використання міні-текстів, де вживалася би знайома лексика переважно в певному відмінку для систематизації й узагальнення наявних теоретичних знань інокомуніканта, розширення новими ознаками лінгвістичних можливостей, що поглиблює розуміння певного мовного явища; вправ на розвиток аналітичного мислення, вдосконалення мовленнєвих умінь.
 • Документ
  Формування навичок самостійної роботи іноземних слухачів на етапі доуніверситетської підготовки
  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2022) Богиня, Лариса Вікторівна; Скальська, Світлана Анатоліївна; Трусова, Людмила Василівна; Bohynia, L. V.; Skalska, S. A.; Trusova, L. V.
  У статті порушено проблему формування навичок самостійної роботи іноземних громадян, що проходять доуніверситетську підготовку у закладах вищої освіти України. Першочерговим завданням підготовчих факультетів (відділень) і прирівняних до них структур пропедевтичного етапу навчання іноземних студентів визнано формування усвідомлення самостійної роботи як одного з основних видів навчальної діяльності у процесі фахової підготовки за освітньопрофесійними програмами. Визначено провідну роль навчання загальних принципів самостійної роботи та її специфічних прийомів для оволодіння українською мовою як іноземною та іншими дисциплінами навчального плану підготовчого факультету. Окреслено низку проблем, які впливають на ефективність самостійної роботи іноземних студентів. Означено структуру навчального посібника з української мови як іноземної для самостійної роботи, методико-дидактичні матеріали. Доведено, що використання сучасних технологій, інтерактивних завдань з використанням ресурсів Інтернету мотивує іноземних студентів до самостійної роботи. Описано елементи завдань для самостійної роботи іноземних студентів доуніверситетського етапу підготовки із застосуванням он-лайн сервісу Quizlet щодо вивчення найактуальнішої лексики задля задоволення
 • Документ
  Переказ як засіб формування монологічної компетентності іноземного студента
  (Pedagogical sciences multidisciplinary academic notes, 2022-07-12) Савицька, Тетяна Володимирівна; Маджар, Наталія Миколаївна; Іотова, Ірина Миколаївна; Горбенко, Євгенія Валеріївна
  У статті розглянуто проблему формування навичок переказу текста іноземних студентів початкового етапу навчання. Проаналізовано аспекти навчання переказу іншомовного тексту добору та вимоги щодо добору творів для переказу. Представлено перелік ефективних завдань системна аудиторна робота з якими допомагає іноземним студентам глибше осмислювати текстовий матеріал, засвоїти певні граматичні конструкції, які уможливлятьуспішне засвоєння правил переказу тексту. З’ясовано основні труднощі, з якими стикаються іноземні студенти у процесі опанування українського мовлення. Виділено основні поради, щодо успішного оволодіння українським говорінням.
 • Документ
  The role of linguocultural aspect in the study of a foreign language by professional orientation
  (International Science Group, 2022-07-05) Vladymyrova, Valentyna; Savitskaya, Tatiana; Владимирова, Валентина Іванівна; Савицька, Тетяна Володимирівна
  The article considers the theoretical essence of the linguoculturological approach in teaching a foreign language in a professional direction as the formation of intercultural communication.
 • Документ
  Вплив міжнаціональних зв'язків на розвиток сучасної культури Марокко
  (Полтавський державний аграрний університет, 2022-05-25) Вечерок, Ольга Миколаївна; Трусова, Людмила Василівна; Скальська, Світлана Анатоліївна