Наукові праці. Кафедра фізіології

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 970
 • Документ
  Позааудиторна самостійна робота здобувачів освіти на кафедрі біології
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Єрошенко, Галина Анатоліївна; Шевченко, Костянтин Васильович; Григоренко, Альона Сергіївна; Донець, Ілона Миколаївна; Клепець, Олена Вікторівна; Рябушко, О. В.; Улановська-Циба, Наталія Аркадіївна; Ваценко, Анжела Володимирівна; Передерій, Ніна Олександрівна; Лисаченко,Ольга Дмитрівна; Солод, Анатолій Вікторович; Шарлай, Наталія Миколаївна
  Навички і знання, що набувають здобувачі освіти в процесі навчання у вищих навчальних закладах закладають основи загальної і професійної самоосвіти, придбання нових знань необхідних для всього періоду навчального процесу та творчої діяльності майбутнього спеціаліста. У теперішній час, коли відновлення наукової інформації відбувається дуже швидко, кожній людині, яка бажає продуктивно працювати, треба постійно здобувати нові знання та навички, реалізація яких відбувається, в тому числі, через виконання позааудиторної роботи, що було враховано при проведенні навчального процесу на кафедрі біології шляхом розробки робочих зошитів співробітниками кафедри, які розкривають основи майбутньої професійної діяльності та допомагають здобувачам освіти розвивати логічне мислення. Skills and knowledge acquired by students in the process of studying in higher educational institutions lay the foundations of general and professional self-education, acquisition of new knowledge necessary for the entire period of the educational process and creative activity of the future specialist. At the present time, when the restoration of scientific information occurs very quickly, every person who wants to work productively must constantly acquire new knowledge and skills, the implementation of which takes place, including, through the performance of extracurricular work, which was taken into account during the educational process at the department of biology through the development of workbooks by department employees, which reveal the basics of future professional activity and help students to develop logical thinking.
 • Документ
  Форми самостійної роботи студентів під час підготовки до складання іспитів з нормальної фізіології
  (Полтавський державний медичний університет, 1992) Міщенко, Віталій Петрович; Гончаренко, Людмила Леонідівна; Лобань, Галина Анатоліївна; Катрушев О. В.
  Колектив кафедри нормальної фізіології, біофізики, інфор­матики та нової медичної апаратури розглядає самостійну ро­боту студентів як важливий захід підготовки до професій­ної діяльності лікаря.
 • Документ
  Long-Term Administration of Omeprazole-Induced Hypergastrinemia and Changed Glucose Homeostasis and Expression of Metabolism-Related Genes
  (2024-05-31) Kabaliei, Alina; Palchyk, Vitalina; Izmailova, Olga; Shynkevych, Viktoriya; Shlykova, Oksana; Kaidashev, Igor; Кабалєй, Аліна Вікторівна; Пальчик, Віталіна Вікторівна; Ізмайлова, Ольга Віталіївна; Шинкевич, Вікторія Ігорівна; Шликова, Оксана Анатоліївна; Кайдашев, Ігор Петрович
  Introduction. PPIs, or proton pump inhibitors, are the most widely prescribed drugs. There is a debate regarding the relationship between long-term PPI use and the risk of type 2 diabetes mellitus (T2DM). A potential connection between T2DM and PPIs could be an elevated gastrin concentration. This study is aimed at investigating the long-term effects of PPI omeprazole (OZ) on glucose homeostasis and pancreatic gene expression profile in mice. Methods. Healthy adult male BALB/c mice were randomly divided into three equal groups ( in each one): (1) experimental mice that received OZ 20 mg/kg; (2) control mice that received 30 μl saline per os; (3) intact mice without any interventions. Mice were treated for 30 weeks. Glucose homeostasis was investigated by fasting blood glucose level, oral glucose tolerance test (GTT), insulin tolerance test (ITT), and basal insulin resistance (HOMA-IR). Serum gastrin and insulin concentration were determined by ELISA. Expressions of Sirt1, Pparg, Nfκb1 (p105), Nfe2l2, Cxcl5, Smad3, H2a.z, and H3f3b were measured by RT-PCR. Result. The ROC analysis revealed an increase in fasting blood glucose levels in OZ-treated mice in comparison with control and intact groups during the 30-week experiment. A slight but statistically significant increase in glucose tolerance and insulin sensitivity was observed in OZ-treated mice within 30 weeks of the experiment. The mice treated with OZ exhibited significant increases in serum insulin and gastrin levels, accompanied by a rise in the HOMA-IR level. These animals had a statistically significant increase in Sirt1, Pparg, and Cxcl5 mRNA expression. There were no differences in β-cell numbers between groups. Conclusion. Long-term OZ treatment induced hypergastrin- and hyperinsulinemia and increased expression of Sirt1, Pparg, and Cxcl5 in mouse pancreatic tissues accompanied by specific changes in glucose metabolism. The mechanism of omeprazole-induced Cxcl5 mRNA expression and its association with pancreatic cancer risk should be investigated.
 • Документ
  Контрольно-навчаючі програми у навчанні нормальній фізіології
  (Українська медична стоматологічна академія, 1995) Коровіна, Лідія Дмитрівна; Міщенко, Віталій Петрович; Гончаренко, Людмила Леонідівна
 • Документ
  Метод контролю засвоєння практичних навичок на курсі нормальної фізіології
  (Українська медична стоматологічна академія, 1995) Гончаренко, Людмила Леонідівна; Міщенко, Віталій Петрович
 • Документ
  Аналіз підходів та методів у навчанні фізіології студентів медичних університетів різних країн світу
  (2024) Запорожець, Тетяна Миколаївна; Коровіна , Лідія Дмитрівна; Сухомлин, Тетяна Анатоліївна; Zaporozhets, Tetiana; Korovina, Lidiia; Sukhomlyn, Tetiana
  Статтю присвячено аналізу підходів до навчання фізіології студентів медичних університетів різних країн світу; проаналізовано методи, які найбільш доцільно використовувати у викладанні фізіології в Україні для вдосконалення ефективності освітнього процесу. Проведено бібліографічний, інформаційний та семантичний пошук джерел щодо підходів та технологічних методів, які застосовуються під час навчання фізіології у медичних навчальних закладах. Опрацьовано матеріали у базах даних PubMed, SCOPUS, Web of Science та Google Scholar. Виконано систематичний аналіз оригінальних досліджень та оглядів, опублікованих із 2000 до 2023 р. Статті були відібрані та перевірені згідно з інструкціями PRISMA.Сучасні методи викладання фізіології у медичній освіті включають такі основні види: лекції, практичні та лабораторні роботи, навчальні експерименти, кооперативне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через спостереження, навчання на основі конкретних випадків (кейс-технології), перевернутий клас, командне навчання, навчання на основі моделювання, онлайн-навчання, опанування методів доказової медицини. Широке впровадження методів навчання, які зменшують взаємодію викладачів та студентів, збільшують відносний час самостійного навчання або навчання у студентському колективі, має позитивні боки, але несе низку ризиків. Зменшення тривалості керованого навчання, збільшення витрат часу на пошук вирішення навчальних завдань, збільшення ймовірності, що студент не отримує індивідуальної допомоги від викладача у складних питаннях, – ці та інші особливості інноваційних методів треба враховувати особливо уважно під час вивчення фундаментальних наукових дисциплін, які формують системне уявлення про біологічні процеси, але досвід та навички навчальної роботи у багатьох студентів ще недостатньо сформовані. Упровадження у медичну освіту проблемно-орієнтованого навчання викликало занепокоєння у медичному та науковому товаристві щодо ризику появи прогалин у фундаментальних знаннях фізіологічних процесів, що негативно впливає на здатність фахівця оцінювати нестандартні медичні ситуації. У відповідь на це Європейське фізіологічне товариство розробило навчальну програму з фізіології для студентів-медиків Physiological Objectives for Medical Students. Вона містить 10 розділів, які включають основні поняття фізіології, план вивчення систем організму та принципів їх регуляції. Аналіз досвіду використання різних методів навчання показує, що кожен із них має свої позитивні риси та недоліки. Більшість інноваційних методів орієнтовано на активізацію навчальної діяльності студентів, розвиток їхніх навичок командної роботи, формування аналітичних навичок, створення міжпредметних, системних знань. Але кожен із методів має також і недоліки, що унеможливлює його застосування як єдиного рекомендованого. Змішане навчання з використанням високотехнологічних методів інформаційного забезпечення, застосуванням віртуальних та модельних експериментів із метою повноцінної заміни експериментів на тваринах, актуалізації знань є рекомендованим і необхідним у сучасному світі. The article is dedicated to the analysis of approaches to teaching physiology of students of medical universities in different countries of the world, and the methods that are most appropriate to use in teaching physiology in Ukraine to improve the effectiveness of the educational process are analyzed. The authors conducted a bibliographic, informational and semantic search of sources regarding the approaches and technological methods used in the teaching of physiology in medical educational institutions. Materials from PubMed, SCOPUS, Web of Science and Google Scholar databases were processed. A systematic review of original studies and reviews published between 2000 and 2023 was performed. Articles were selected and screened according to PRISMA guidelines.Modern methods of teaching physiology in medical education include the following main types: lectures, practical and laboratory work, educational experiments, cooperative learning, problem-oriented learning, learning through observation, learning based on specific cases (case technologies), flipped class, team learning, learning based on modeling, online learning, mastering the methods of evidence-based medicine.The widespread implementation of teaching methods that reduce the interaction between teachers and students, increase the relative time of independent study or study in a student group, has positive aspects, but carries a number of risks. Reducing the duration of supervised learning, increasing the time spent on finding solutions to educational tasks, increasing the probability that a student does not receive individual help from a teacher in difficult questions – these and other features of innovative methods should be taken into account especially carefully during the study of fundamental scientific disciplines that form a systematic ideas about biological processes, but the experience and skills of educational work in many students are not yet sufficiently formed.The introduction of problem-oriented learning into medical education caused concern in the medical and scientific community about the risk of gaps in the fundamental knowledge of physiological processes, which negatively affects the specialist's ability to assess non-standard medical situations. In response to this, the European Physiological Society developed a physiology curriculum for medical students “Physiological Objectives for Medical Students”. It includes 10 chapters, which include the basic concepts of physiology, a plan for studying body systems and the principles of their regulation.Analysis of the experience of using different teaching methods shows that each of them has its positive features and disadvantages. Most of the innovative methods are focused on the activation of students' educational activities, the development of their teamwork skills, the formation of analytical skills, and the creation of interdisciplinary, systemic knowledge. But each of the methods also has disadvantages, which makes it impossible to use it as the only recommended one. Blended learning with the use of high-tech methods of information support, with the use of virtual and model experiments and the expansion of their application in order to fully replace experiments on animals, actualization of knowledge is recommended and necessary in the modern world.
 • Документ
  Робота кафедри фізіології в умовах війни РФ проти України
  (2024) Сухомлин, Андрій Анатолійович; Весніна, Людмила Едуардівна; Запорожець, Тетяна Миколаївна; Сухомлин, Тетяна Анатоліївна; Міщенко, Ігор Віталійович; Sukhomlyn, A. A.; Vesnina, L. E.; Zaporozhets, T. M.; Sukhomlyn, T. A.; Mischenko, I. V.
  За умов широкомасштабної агресії РФ проти України відбулися суттєві зміни в роботі системи освіти, в тому числі і нашої кафедри фізіології Полтавського державного медичного університету. Ці зміни торкнулися як навчальної, так і інших видів роботи. Ми намагаємося в цих складних умовах забезпечити максимально якісне навчання для студентів –майбутніх лікарів. В умовах постійних повітряних загроз, ми широко застосовуємо дистанційні методи навчання: проводили навчання онлайн у платформі Zoom, проводили письмові роботи у Google Class. Але для повноцінного навчання прикладним навчальним дисциплінам, таким як фізіологія, необхідно проводити і аудиторні заняття. Це пов’язано з тим, що проводити лабораторні дослідження, з використанням спеціального обладнання, неможливо при навчанні виключно онлайн. Для здобуття специфічних навичок у сфері медичної фізіології, які потім знадобляться в практичній медицині, необхідно проводити лабораторні роботи в аудиторіях, контролюючи здобуття практичних навичок здобувачами вищої освіти. З іншого боку, безпека всіх учасників навчального процесу є головним пріоритетом. Тому, ми поєднували аудиторне навчання у безпечні періоди та при загрозі повітряної атаки ми переривали аудиторне заняття та продовжували навчання онлайн. Поєднання аудиторної та дистанційної освіти було ефективним. Здобувачі освіти не тільки опанували теоретичний та практичний матеріал, оволоділи необхідними практичними навичками, а й здобули навички для самостійного навчання під контролем викладачів. Окрім навчальної роботи, ми також продовжили наукову роботу. З цією метою ми використовували як очні методи в лабораторних умовах, так і дистанційні методи, використовуючи інтернет-платформу “Google Class” для дослідження змін психічного здоров’я та вегетативних функцій організму. В лабораторії ми проводили запис електрокардіограми, проводили функціональні проби та велоергометрію. При проведенні наукових досліджень також активно використовувались дистанційні методи. Проводили опитування через платформу Google Class у зручний час для учасників. Under the conditions of large-scale aggression of the Russian Federation against Ukraine, significant changes took place in the work of the education system, including our Department of Physiology of the Poltava State Medical University. These changes affected both educational and other types of work. In these difficult conditions, we are trying to provide the highest quality training for students - future doctors. In the conditions of constant air threats, we widely use distance learning methods: we conducted online training on the Zoom platform, conducted written work in Google Class. But for a full-fledged study of applied academic disciplines, such as physiology, it is necessary to conduct classroom classes. This is due to the fact that it is impossible to conduct laboratory research using special equipment when studying exclusively online. To acquire specific skills in the field of medical physiology, which will later be needed in practical medicine, it is necessary to carry out laboratory work in classrooms, controlling the acquisition of practical skills by students. On the other hand, the safety of all participants in the educational process is the main priority. Therefore, we combined classroom training in safe periods, and when there was a threat of an air attack, we interrupted classroom training and continued training online. The combination of classroom and distance education was effective. Students of education not only mastered theoretical and practical material, mastered the necessary practical skills, but also acquired skills for independent study under the supervision of teachers. In addition to educational work, we also continued scientific work. For this purpose, we used both face-to-face methods in laboratory conditions and remote methods using the Internet platform "Google Class" to study changes in mental health and vegetative functions of the body. In the laboratory, we recorded electrocardiograms, performed functional tests and cycle ergometry. Remote methods were also actively used when conducting scientific research. Surveys were conducted through the Google Class platform at a convenient time.
 • Документ
  Types of reflection and some features when working with foreign students in institutions of higher medical education at the current stage
  (Ужгородський національний університет, 2024) Tkachenko, O. V.; Zhukova, M. Yu.; Kokovska, O. V.; Mishchenko, I. V.; Ткаченко, Олена Вікторівна; Жукова, Марина Юріївна; Коковська, Оксана Валеріївна; Міщенко, Ігор Віталійович
  Modern medical higher education is becoming aware of its globalization and internationalization. The internationalization of education, especially after the introduction of the Bologna system of education, stopped allowing international teacher exchange programs between different countries, and also increased the percentaget of foreign students in almost every higher education institution that has the third or fourth level of accreditation, including medical ones. The article is devoted to an important issue of modern science and life – reflection. which is a rather multifaceted category. The article does not reveal all its aspects, but only those related to achieving the maximum individual approach during the educational, scientific and even educational activities of teachers. The role of reflection in this aspect is to help create the most favorable conditions for all-round adaptation of applicants, maximally revealing and developing their educational, scientific, artistic, physical, mental potential and preserving or improving their health. This applies to both domestic and foreign students, but to a greater extent to others, while they are abroad and may have numerous difficulties in achieving adaptation results. The authors emphasize that in order to achieve this goal, efforts should be made not only by teachers and curators, but also by deans, librarians, additional staff of higher educational institutions, dormitories. The authors also paid special attention to their approaches and methods of teaching international applicants to help them feel comfortable with the mandatory level of their typological affiliation, in particular, this concerns the need to provide adapted literary materials that will also be as short and informative as possible, with thematic glossaries, thematic schemes, possible even in several languages, discussion of tests. Thus, the use of elements of reflective learning is important during the training of foreign applicants in higher medical educational institutions; Сучасна медична вища освіта зазнає своєї глобалізації та інтернаціоналізації. Інтернаціоналізація освіти спостерігається особливо в більшій мірі після запровадження Болонської системи освіти, оскільки вона дозволила міжнародні програми обміну викладачами між різними країнами, а також збільшила відсоток іноземних студентів практично в кожному вищому навчальному закладі, що має третій або четвертий рівень акредитації, включаючи медичні. Стаття присвячена важливому питанню сучасної науки і життя – рефлексії. яка є досить багатоаспектною категорією. В статті розкриті не всі її аспекти, а лише ті з них, які стосуються досягнення максимального індивідуального підходу під час навчальної, наукової і навіть виховної діяльності викладачів. Роль рефлексії в цьому аспекті – сприяння створенню максимально сприятливих умов для різнобічної адаптації абітурієнтів, максимально розкриваючи та розвиваючи їх освітній, науковий, мистецький, фізичний, психічний потенціал та зберігаючи чи покращуючи їх здоров’я. Це стосується як вітчизняних, так і іноземних студентів, але більшою мірою других, оскільки вони перебувають за кордоном і можуть мати численні труднощі в досягненні адаптації. Автори наголошують на тому, що для досягнення цієї мети мають докласти зусилля не лише викладачі куратори, а й деканати, бібліотекарі, додатковий персонал вищих навчальних закладів, гуртожитків. Автори також приділили окрему увагу своїм підходам і методам, які використовують у навчанні міжнародних абітурієнтів, щоб допомогти їм почуватися комфортно з обов’язковим урахуванням їх типологічної приналежності, зокрема це стосуються необхідності давати адаптовані літературні матеріали, які будуть також максимально короткими та інформативними, з тематичними глосаріями, тематичними схемами, можливими навіть кількома мовами, обговорення тестів. Таким чином використання елементів рефлексивного навчання має важливе значення під час навчанння іноземних здобувачів у вищих медичних навчальних закладах
 • Документ
  Peculiarities of attitude to left- handed people in some African countries
  (2024) Baidi, A.; Bourtal, Y.; Chentir, W.; Tkachenko ., O. V.; Ткаченко, Олена Вікторівна
  Our work is dedicated to sinistrality study some applied aspects as well as peculiarities of attitude to left-handedness in some African countries. The authors pay attention to the question and problem of forced or hidden sinistrality, stigmatization of left hand free usage for eating, greeting and all everyday activity characteristic for African, islamic and hinduistic countries because of their cultural- religious distinguishing features. Also the authors emphasize to essentiality of additional multi-faceted study of sinistrality as a phenomenon because of left-handers specific weight increase in a human population, the so called “left diseases”, “a syndrome of left-hander”. Researches must be performed both by theoreticians and the representatives of Biology and Medicine applied branches.
 • Документ
  Психофізіологічний аспект розвитку у комунікативної компетентності студентів стоматологів
  (Видавнича група "Наукові перспективи", 2024) Юдіна, Ксенія Євгеніївна; Коковська, Оксана Валеріївна; Павленко, Ганна Петрівна; Весніна, Людмила Едуардівна; Міщенко, Ігор Віталійович; Yudina, K. E.; Kokovska, O. V.; Pavlenko, H. P.; Vesnina, L. E.; Mishchenko, I. V.
  У зв'язку з бурхливим розвитком медицини зросли вимоги суспільства до якості медичного обслуговування. Враховуючи різноманітність типів стоматологічних установ та послуг гостро постає завдання підготовки висококваліфікованого спеціаліста конкурентоспроможного на ринку праці. Компетентнісний підхід поєднує в собі не тільки інтелектуальну та навичкову складові, тобто когнітивний та операційно-аспект, а й мотиваційну, етичну, соціальну та поведінкову складові процесу навчання. Серед основних п'яти компетенцій, які має мати випускник стоматологічного факультету, важливе місце займає комунікативна компетентність. Комунікативна компетентність - це успішне здійснення комунікативної діяльності, на основі засвоєних засобів і стратегій мовного спілкування, підкріплене міцними знаннями, вміннями та навичками спілкування. Формування комунікативної компетентності лікаря-стоматолога передбачає здійснення цілеспрямованої, послідовної, поетапної діяльності з розвитку комунікативних навичок. На першому етапі навчання з формування комунікативної компетентності доцільно розпочинати з оволодіння студентами базовими (неспецифічними) навичками, які необхідні всім фахівцям, які працюють у системі «людина-людина». Основна мета даного етапу – набуття навичок ефективної міжособистісної комунікації з будь-яким партнером поза професійною сферою. Основне завдання другого етапу – розвиток навичок професійного спілкування, тобто комунікативних навичок у ситуаціях «лікар-пацієнт». Психологічними характеристиками такої професійно-особистісної освіти, що є результатом високого рівня комунікативної майстерності та свободи у професійному спілкуванні, є високий рівень включеності до професійної взаємодії, відсутність фрустрованості та напруженості у процесі спілкування, висока контактність, сумісність, гнучкість, адаптивність та гарні навички саморегуляції. Основні комунікативні навички цього етапу пов'язані з умінням фахівця встановлювати міцні довірчі стосунки та ефективно співпрацювати з пацієнтом.
 • Документ
  Перспективи використання основних концепцій фізіології в медичній освіті
  (2024) Сухомлин, Тетяна Анатоліївна; Запорожець, Тетяна Миколаївна; Сухомлин, Андрій Анатолійович; Павленко, Ганна Петрівна; Юдіна, Ксенія Євгеніївна; Sukhomlyn, T. A.; Zaporozhets, T. M.; Sukhomlyn, A. A.; Pavlenko, H. P.; Yudina, K. E.
  Сучасна медична освіта потребує нових підходів у викладанні таких фундаментальних теоретичних дисциплін, як фізіологія. Розвиток наукових досліджень з фізіології людини призвів до стрімкого накопичення нових знань, що в результаті позначилося і на вивченні дисципліни у медичних університетах. Зокрема, зміст підручників з фізіології стає дедалі більш енциклопедичним, щоб вмістити новітні відкриття в цій галузі. Сьогодні здобувачі медичної освіти мають опанувати, запам’ятати та зрозуміти обсяг інформації, що стає явно завеликим для вивчення протягом лише 2 семестрів. Тож усе більше важливих фізіологічних проблем та питань виносяться на самостійне вивчення або залишаються без належного розгляду, що може погіршити якість медичної освіти. Близько 15 років тому команда американських викладачів фізіології на чолі з Джоелем Майклом розробила набір основних концепцій для вивчення фізіології. Основні концепції дають змогу пояснити пов’язані між собоюізіологічні явища. Наприклад, засвоєння загальних принципів міжклітинної комунікації значно спрощує розуміння механізмів дії окремих сигнальних молекул. Цей підхід дає можливість побачити загальну картину, а не зосереджуватися на запам’ятовуванні окремих фактів. Використовуючи основні концепції, викладачі можуть покращити розуміння дисципліни студентами. Оскільки розуміння фізіології передбачає не тільки здобуття знань, але й можливість застосувати ці знання при вирішенні ситуаційних задач та проблем. Вміння знаходити причинно-наслідкові зв’язки між фізіологічними процесами і проявами їх порушень лежить в основі клінічного мислення майбутнього лікаря. Застосування цього підходу у викладанні фізіології здобуває все більшу популярність у різних країнах світу. Проте метод навчання на підставі вивчення основних концепцій дисципліни досі не здобув поширення в українських медичних університетах. Використання методу основних концепцій у викладанні фізіології може допомогти здобувачам освіти досягти кращих результатів у вивченні дисципліни.
 • Документ
  Використання інноваційного підходу до навчання та організації освітнього процесу при підготовці здобувачів вищої освіти
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Шарлай, Наталія Миколаївна; Соколенко, Валентина Миколаївна; Весніна, Людмила Едуардівна; Павленко, Ганна Петрівна; Шевченко, Костянтин Васильович; Єрошенко, Галина Анатоліївна; Григоренко, Альона Сергіївна; Тончева, Катерина Дмитрівна
  Використання сучасних методів навчання відіграє вагому роль у забезпеченні якості освітнього процесу при підготовці здобувачів освіти, оскільки робить процес навчання більш інтерактивним, фокусує майбутніх фахівців на навчальному процесі та сприяє зростанню їх зацікавленості у вивченні дисциплін. Інноваційні методи навчання виступають передумовою підвищення активності здобувачів вищої освіти під час навчальних занять.
 • Документ
  Організація педагогічної взаємодії викладача та студента як фактор підвищення ефективності освітнього процесу
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Соколенко, Валентина Миколаївна; Шарлай, Наталія Миколаївна; Весніна, Людмила Едуардівна
  Успіх освітніх процесів, зокрема у вищій школі, значною мірою залежить від розвитку суб’єктно-суб’єктних відносин між викладачами і студентами у навчальному процесі, їхньої міжособистісної взаємодії на засадах діалогу та співпраці. При цьому, кардинальна зміна зумовлена вимогами часу, новою освітньою парадигмою.
 • Документ
  Актуальні проблеми викладання медико-біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Єрошенко, Галина Анатоліївна; Шевченко, Костянтин Васильович; Григоренко, Альона Сергіївна; Донець, Ілона Миколаївна; Клепець, Олена Вікторівна; Рябушко, Олена Борисівна; Улановська-Циба, Наталія Аркадіївна; Ваценко, Анжела Володимирівна; Передерій, Ніна Олександрівна; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Солод, Анатолій Вікторович; Шарлай, Наталія Миколаївна
  У статті наведено досвід удосконалення навчального процесу на кафедрі біології Полтавського державного медичного університету. Обговорюються питання щодо підвищення якості викладання медикобіологічних дисциплін здобувачам освіти різних курсів навчання та факультетів з використанням сучасних технологій та методів навчання та контролю знань.
 • Документ
  Єдність структури і функції – провідний фактор міждисциплінарної інтеграції
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Весніна, Людмила Едуардівна; Міщенко, Ігор Віталійович; Соколенко, Валентина Миколаївна; Коковська, Оксана Валеріївна; Шарлай, Наталія Миколаївна; Ткаченко, Олена Вікторівна; Сухомлин, Андрій Анатолійович
  Єдність структури та функції є важливою передумовою для успішної міждисциплінарної інтеграції фізіології та морфологічних дисциплін в медичному університеті. Міждисциплінарна інтеграція базових дисциплін на перших курсах відіграє важливу роль у формуванні фундаментальних знань та навичок у здобувачів освіти
 • Документ
  Вплив кверцетину на продукцію реактивних киснево-азотних форм у структурах інтерстиційного простору сім'яників щурів при тривалій дії триптореліну
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Стецук, Євген Валерійович; Шепітько, Володимир Іванович; Запорожець, Тетяна Миколаївна; Проніна, Олена Миколаївна; Борута, Наталія Володимирівна; Stetsuk, Ye. V.; Shepitko, V. I.; Zaporozhets, T. M.; Pronina, O. M.; Boruta, N. V.
  Кверцетин - це поширений флавоноїд, природний пігмент, який присутній у складі багатьох фруктів, овочів та насіння. Флавоноїди допомагають уникнути розвитку хвороб серцево-судинної системи, знижують ризик виникнення дегенеративних процесів у головному мозку та онкологічних захворювань. Як відомо, центральне блокування синтезу лютеїнізуючого гормону призводить до розвитку окисного стресу в печінці, серці, слинних залозах щурів. Метою даного дослідження було оцінити зміни інтерстиційного простору сім’яників щурів, визначити джерела продукції оксиду азоту та інтенсивність оксидативного стресу в сім’яниках щурів під час довготривалого експериментального центрального блокування синтезу лютеїнізуючого гормону триптореліном. Досліди були проведені на 15 білих статевозрілих білих щурах – самцях. Тварини були поділені на 2 групи. Перша група (контрольна) отримувала підшкірно ін'єкцію 0,9% розчину натрію хлориду. У другій групі тварин (експериментальна) моделювалось центральне блокування синтезу лютеїнізуючого гормону, шляхом підшкірної ін'єкції триптореліну в дозі 0,3 мг/кг діючої речовини протягом 365 днів, з одночасним додаванням у раціон харчування кверцетину, який вводився перорально, за допомогою гастрального зонду тричі на день. Загальну продукцію оксиду азоту оцінювали за загальною активністю NO-синтаз (gNOS). Про активність gNOS судили за приростом нітритів (NO2-) після інкубації в трис-буферному розчині. Концентрацію нітритів визначали за допомогою реактиву Гриса-Ілосвая на довжині хвилі 540 нм. Також визначали активність індуцибельної (iNOS) та конститутивних (cNOS) ізоформ, використовуючи селективний інгібітор iNOS - аміногуанідин гідрохлориду. Базову продукцію супероксидного аніон-радикалу (О2•-) визначали за приростом диформазану, утвореного в реакції О2•- з нітросинім тетразолієм після інкубації в буферному розчині, що містить гідроксид натрію. Введення кверцетину зменшує негативний вплив триптореліну, що призводить до структурно - функціональних змін у будові сполучнотканинних компонентів сім’яників щурів на 365 добу спостереження і характеризуються ознаками фіброзу з порушеннями продукції оксиду азоту конститутивними ізоформами NO-синтази.
 • Документ
  Effect of quercetin administration on electron microscopic changes in testicular interstitial endocrinocytes during long-term central blockade of luteinising hormone in rats
  (Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, 2024) Stetsuk, Ye. V.; Shepitko, V. I.; Pronina, O. M.; Zaporozhets, T. M.; Boruta, N. V.; Vilkhova, O. V.; Lysachenko, O. D.; Pelypenko, L. B.; Voloshyna, O. V.; Levchenko, O. A.; Стецук, Євген Валерійович; Шепітько, Володимир Іванович; Проніна, Олена Миколаївна; Запорожець, Тетяна Миколаївна; Борута, Наталія Володимирівна; Вільхова, Олена Вікторівна; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Пелипенко, Лариса Борисівна; Волошина, Олена Валеріївна; Левченко, Ольга Анатоліївна
  Quercetin is a flavonoid with potential health benefits and it may help prevent cardiovascular diseases, reduce the risk of degenerative brain processes and cancer, and has antioxidant properties that neutralise free radicals. Substances in this group also have antioxidant properties, which help the body protect itself from the harmful effects of free radicals by neutralising these unstable molecules. Research indicates that the impact of free radicals on cell structure is associated with the development of chronic diseases such as diabetes, cancer, and cardiovascular pathologies. The aim of the study was to investigate the effect of quercetin administration on electron microscopic changes in the interstitial endocrinocytes of the testes under long-term central blockade of the synthesis of luteinising hormone by tryptorelin. The experiment involved 35 sexually mature male white rats. They were divided into two groups: the control group (I) received saline, while group II received subcutaneous injections of tryptorelin at a dose of 0.3 mg of active ingredient per kg of rat body weight to induce experimental central deprivation of luteinising hormone synthesis and additionally, quercetin was administered three times a day by gastric tube in terms of body weight. The study has demonstrated that the administration of tryptorelin results in structural and functional changes in the connective tissue components of rat testes. Specifically, there are quantitative and qualitative disorders in the population of interstitial endocrine cells, as well as electron microscopic changes at the subcellular level. Various pathological changes and abnormalities in the functional activity of the internal components of the cell were detected on days 270 and 365 of the experiment. The frequency, number, and size of Reinke crystals in relation to the cell volume correlated with changes in cells and increased at later stages of the study. A similar correlation with testosterone levels has not been found in the literature, which leads us to classify Reinke crystals as the result of degenerative processes in the cell. Thus, additional administration of quercetin reduces the adverse effect of tryptorelin and delays the onset of changes in the structure of interstitial endocrinocytes from day 180 to later observation periods.
 • Документ
  The effect of quercetin on the structural organisation of the testicular interstitial space in the dyshormonal state induced by tryptorelin at day 270 in the experiment
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Stetsuk, Ye. V.; Shepitko, V. I.; Zaporozhets, T. M.; Pronina, O. M.; Boruta, N. V.; Стецук, Євген Валерійович; Шепітько, Володимир Іванович; Запорожець, Тетяна Миколаївна; Проніна, Олена Миколаївна; Борута, Наталія Володимирівна
  The objective of this study was to assess the morphological changes in the interstitial space of rat testes, determine the sources of nitric oxide production, and evaluate the intensity of oxidative stress in the rat testes during longterm experimental central blocking of the synthesis of luteinising hormone by tryptorelin, with the addition of quercetin to the diet. The experimental group of ten animals received a subcutaneous injection of tryptorelin at a dose of 0.3 mg/kg of active ingredient for 270 days, with simultaneous addition of quercetin to the diet, to model central blocking of luteinising hormone synthesis. Morphologically, the number of macrophages on day 270 was increased at the expense of perivascular macrophages. During the biochemical study of the testicular interstitium, we found that the main production of superoxide anion radical on the 270th day of observation was slightly reduced. The addition of quercetin to the diet reduces changes in the structure of the interstitial space of the testes and impaired nitric oxide production by constitutive isoforms of NO synthase induced by tryptorelin on the 270th day of observation.
 • Документ
  Restructuring of the lung alveolar apparatus under the impact of the complex of food additives
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Shevchenko, K. V.; Yeroshenko, G. A.; Donets, І. M.; Grygorenko, А. S.; Klepets, О. V.; Sokolenko, V. M.; Sharlay, N. М.; Шевченко, Костянтин Васильович; Єрошенко, Галина Анатоліївна; Донець, Ілона Миколаївна; Григоренко, Андрій Анатолійович; Клепець, Олена Вікторівна; Соколенко, Валентина Миколаївна; Шарлай, Наталія Миколаївна
  The work presents the results of a morphometric and morphological study of the respiratory department of the lungs of rats under the complex action of food additives. It was established that the use of a complex of food additives sodium glutamate, sodium nitrite and Ponceau-4R leads to changes in the morphometric parameters of the alveolar apparatus of the rats’ lungs and toviolations of the structural organization of the components of the respiratory department of the lungs, which are characterized by dystrophic-destructive changes in type I and II alveolocytes, an increase the number of alveolar macrophages, accompanied by the development of interstitial and alveolar edema with the subsequent development of an allergic reaction. Restoration of morphometric indicators due to compensatory-restorative reactions does not occur.
 • Документ
  Changes in the CD68+ expression of the interstitial endocrine cells during central blockage of the hypothalamus with triptorellin and the addition of quercetin in rats' testes
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Stetsuk, Ye. V.; Shepitko, V. I.; Boruta, N. V.; Rud, M. V.; Sokolenko, V. M.; Стецук, Євген Валерійович; Шепітько, Володимир Іванович; Борута, Наталія Володимирівна; Рудь, Марія Володимирівна; Соколенко, Валентина Миколаївна
  The purpose of the study was to establish quantitative changes in the expression of CD68+ cells in the interstitial space and vessels of the testes under conditions of central blockade of luteinizing hormone synthesis by triptorelin with the addition of quercetin to the diet. The study was conducted on 35 sexually mature white male rats. The experimental group's animals were injected with a solution of triptorelin acetate at a rate of 0.3 mg of the active substance per kg of animal weight to simulate the central deprivation of the luteinizing hormone synthesis with the addition of quercetin. The central effect of blocking the synthesis of luteinizing hormone by triptorelin in the hypothalamus leads to an increasing increase in the distribution of the CD68 receptor in the interstitial space and in the vessels of the testis from the 30th to the 180th day of the experiment with a gradual decrease to the control indicators on the 365th day of observation. Adding the riboflavonoid quercetin to the diet significantly reduces oxidation processes and reduces triptorelin's negative impact on testicular tissue.