Навчально-методичні видання. Кафедра онкології та радіології з радіаційною медициною

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 11 з 11
 • Документ
  Паліативна та хоспісна допомога в онкології
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Яковенко, Лілія Дмитрівна; Баштан, Володимир Петрович; Чорнобай, Анатолій Валентинович; Муковоз, Оксана Євгенівна; Гагал, Олександр Володимирович
  На сьoгoдні в системі прoфесійнoї підгoтoвки сучаснoгo лікаря та середньoгo медперсoналу знання oснoв паліативнoї дoпoмoги мають важливе практичне значення. Хвoрі люди абo інваліди часткoвo абo пoвністю залежать від дoгляду, щo надається їм, абo дoпoмoги у фoрмі керівництва абo інструктажу. Дoгляд за хвoрими пoтребує відпoвіднoї підгoтoвки. Пацієнт, звертаючись за дoпoмoгoю, змoже її прийняти тільки в тoму випадку, якщo буде впевнений у знаннях та прoфесійнoсті спеціаліста, який надає дoпoмoгу. Від рoдичів так самo, як і від медичних працівників, залежить міра надії пацієнта на підтримку неoбхіднoї якoсті життя. Тільки в тoму випадку вдасться підтримати цю надію, якщo він віритиме, щo йoгo цінують як oсoбистість, якщo бачить, щo йoгo взаємини з oтoчуючими є значущими для oбoх стoрін. Пoсібник дoпoмoже лікарям, середньoму та мoлoдшoму медперсoналу, щo дoглядає хвoрих, знати теoретичні та практичні аспекти паліативнoї дoпoмoги, правильнo викoнати певні дії (маніпуляції) пo дoгляду за цією категoрією хвoрих.
 • Документ
  Радіаційна медицина
  (ПП "Магнолія 2006", 2021-07) Почерняєва, Вікторія Федорівна; Васько, Лариса Миколаївна; Жукова, Тетяна Олександрівна; Югов, Валерій Костянтинович; Шаталін, Борис Олегович; Pochernyayeva, V. F.; Vasko, L. M.; Zhukova, T. O.; Yugov, V. K.; Shatalin, B. O.
  У підручнику вміщено базові відомості з усіх розділів радіаційної медицини: основи фізики іонізуючих випромінень, дозиметрії, радіометрії, радіаційної безепеки, відомості про радіаційну ситуацію, що склалася після аварії на ЧАЕС. Розглянуто питання впливу іонізуючих випромінювань на організм людини, надано відомості про променеву хворобу, дію малих доз та віддалених наслідків дії іонізуючого випромінюваня. Висвітлено питання диспансерізації населення та ведення державного реєстру. Особлива увага звертається на сучасну концепцію протирадіаційного харчування та засоби, які сприяють виведенню радіонуклідів з організму. Пропонований підручник складений відповідно до програми з навчальної дисципліни «Радіаційна медицина» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти та відповідає вимогам до підручників для студентів вищих медичних закладів України ІІІ – ІV рівня акредитації. Може бути корисним лікарям-інтернам, клінічним ординаторам та студентам університетів при вивченні навчальних дисциплін загально біологічного та екологічного профілю.
 • Документ
  Вибрані питання радіаційної медицини в педіатрії
  (ПП "Дивосвіт", 2023-02) Дудник, Тетяна Анатоліївна; Васько, Лариса Миколаївна; Почерняєва, Вікторія Федорівна; Dudnyk, T. A; Vasko, L. M.; Pochernyayeva, V. F.
  Серед різних груп населення, які підлягали дії іонізуючого випромінювання контингентом пріоритетного спостереження є діти. Це зумовлено більшою чутливістю організму, що росте до дії радіаційного чинника. Результати широкомасштабних обстежень дитячого населення, яке зазнало дії іонізуючого випромінювання, вказує на наявність несприятливих тенденцій у стані їхнього здоров’я, які сформувалися як наслідок Чорнобильської катастрофи і впливом на організм дитини всього комплекса негативних факторів у поставарійний період. Різко знизився адаптаційний потенціал дитячого організму. В педіатрії почалося формування нового поняття “чорнобильський синдром” у дітей як стан з характерним комплексом функціональних порушень з майбутньою трансформацією у патологічні процеси. Основний висновок спеціалістів про причини змін у стані здоров’я базується на сполученні впливів на здоров’я, чинників радіаційної і нерадіаційної природи, які включають економічну ситуацію в Україні, несприятливу екологічну дію, тривалий психоемоційний стрес, зміни в структурі харчування дітей, пов’язані з дефіцитом есенціальних нутрієнтів. Крім того, як відомо, радіація значно більше впливає на дітей, ніж на дорослих. Це пов`язано з тим, що у процесі розвитку клітини енергійно діляться, а іонізуюче опромінення сприяє розвитку мутацій, які вірогідно впливають на його життєдіяльність. Власне тому, вагітним жінкам необхідно уникати радіаційного опромінення, так як на стадії внутрішньоутробного розвитку клітини особливо чутливі до опромінення, навіть невелика і короткочасна дія радіації може вкрай негативно вплинути на розвиток ембріона. Тому, постала нагальна необхідність доповнити існуючі підручники з радіаційної медицини питаннями особливості реагування організму дітей на дію іонізуючого опромінення, наголосити на тератогенних та генетичних наслідках радіаційного впливу, а також дати практичні рекомендації по особливостям харчування дітей, які проживають на радіоактивно забруднених територіях та диспансерному нагляду за дітьми, народженими від батьків, які зазнали радіаційного впливу. Автори-упорядники, крім багаторічного особистого досвіду праці в галузі радіаційної медицини широко використали останні дані літератури, інструкції і нормативні документи та не претендують на авторство наведених положень і фактів, оскільки більшість із них узято з перерахованих у бібліографічному покажчику робіт. Пропонований навчальний посібник складений відповідно до програми з навчальної дисципліни «Радіаційна медицина з особливостями дитячого віку» підготовки фахівців другого рівня вищої освіти та відповідає вимогам до навчальних посібників для здобувачів вищих медичних закладів України за спеціальністю 228 Педіатрія. Може бути корисним лікарям-інтернам, клінічним ординаторам та здобувачам університетів при вивченні навчальних дисциплін загально біологічного та екологічного профілю.
 • Документ
  Актуальні питання забезпечення якості й ефективності викладання радіології та радіаційної медицини
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-03) Васько, Лариса Миколаївна; Баштан, Володимир Петрович; Почерняєва, Вікторія Федорівна; Нестуля, Катерина Ігорівна; Дудник, Тетяна Анатоліївна; Vasko, L. M.; Bashtan, V. P.; Pochernyayeva, V. F.; Nestul, K. I.; Dudnik, T. A.
  Викладання радіології та радіаційної медицини, потребує проведення цілеспрямованих методичних заходів з підготовки майбутніх лікарів, пріоритетом яких є підвищення кваліфікації та практичних фахових умінь, широке використання у навчальному процесі інноваційних технологій навчання.
 • Документ
  Засоби захисту організму від дії іонізувального випромінювання
  (ВСВ "Медицина", 2019-05) Vasko, L. N.; Васько, Лариса Миколаївна; Васько, Лариса Николаевна; Pocherniayeva, V. F.; Почерняєва, Вікторія Федорівна; Почерняева, Виктория Федоровна; Bashtan, V. P.; Баштан, Володимир Петрович; Баштан, Владимир Петрович
  У посібнику розглянуто питання захисту організму від гострого та хронічного іонізуючого опромінення. Обговорено проблеми, повязані із застосуванням протипроменевих хімічних засобів, а також використання продуктів природного походження в якості засобів, що підвищують радіостійкість організму як в непридатних екологічних умовах, так і при променевій терапії. Особливу увагу приділено сучасній концепції радіозахсиного харчування. Посібник розроблено відповідно до програми з навчальних дисциплін «Радіаційна медицина» і «Радіологія» для лікарів-інтернів та клінічних ординаторів вищих навчальних закладів ΙΙΙ -ΙV рівня акредитації з українською мовою навчання. Може бути корисним при вивченні курсів «Радіаційна медицина» і «Радіологія» студентами вищих медичних навчальних закладів.
 • Документ
  Means of Protecting the Body from the Effects of Ionising Radiation
  (2018) Zhukova, T. O.; Жукова, Тетяна Олександрівна; Жукова, Татьяна Александровна; Pocherniayeva, V. F.; Почерняєва, Вікторія Федорівна; Почерняева, Виктория Федоровна; Bashtan, V. P.; Баштан, Володимир Петрович; Баштан, Владимир Петрович
  The study guide is committed to provide current information about the human body protection against acute and chronic ionizing radiation. The study guide concerns the issues on applying radioprotective chemical agents and natural food items to increase the body resistance against the ionizing radiation in unfavourable environment as well as in the course of radiation therapy. Special attention is paid to the novel conception of radiation protection nutrition. This study guide is designed in accordance with the Curriculum of Radiation Medicine and Radiology to meet the academic, professional needs of medical interns and medical residents of higher medical establishments. It is intended for use by delivering the course of Radiation Medicine and Radiology to medical students.
 • Документ
  Радіологія
  (Видавництво "Магнолія 2006", 2019-11) Yugov, V. K.; Югов, Валерій Костянтинович; Югов, Валерий Константинович; Zhukova, T. A.; Жукова, Тетяна Олександрівна; Жукова, Татьяна Александровна; Vasko, L. N.; Васько, Лариса Миколаївна; Васько, Лариса Николаевна; Pocherniayeva, V. F.; Почерняєва, Вікторія Федорівна; Почерняева, Виктория Федоровна; Bashtan, V. P.; Баштан, Володимир Петрович; Баштан, Владимир Петрович; Skripnikov, P. M.; Скрипніков, Петро Миколайович; Скрипников, Петр Николаевич
  У підручнику викладено основи ядерної фізики, дозиметрії, радіометрії та радіаційної безпеки. Надано відомості про планування курсу променевої терапії та променеву терапію пухлинних та непухлинних захворювань щелепно-лицьової зони. Розглянуто питання впливу іонізуючих випромінювань на організм людини та променевих ускладнень, що виникають під час проведення променевої терапії. Підручник розроблено відповідно до програм з навчальної дисципліни «Радіологія» для студентів вищих навчальних закладів ΙΙΙ-ΙVрівня акредитації українською мовою навчання. Підручник може бути корисним лікарям-інтернам, клінічним ординаторам, а також лікарям-стоматологам, радіологам та ін.
 • Документ
  Онкологія
  (ВСВ “Медицина”, 2013) Бондар, Г. В.; Думанський, Ю. В.; Попович, О. Ю.; Седаков, І. Є.; Семикоз, Н. Г.; Бондар, В. Т.; Яківець, Ю. І.; Башеєв, В. Х.; Борота, О. М.; Купрієнко, М. В.; Золотухін, С. Е.; Щепотін, Ї. Б.; Фецич, Т. Г.; Білинський, Б. Т.; Савран, В. Р.; Старіков, В. І.; Дубініна, В. Г.; Бутайцов, С. Г.; Болюх, Б. А.; Шевченко, А. І.; Іващук, О. І.; Сенютович, Р. В.; Галайчук, І. Й.; Бондаренко, І. М.; Русин, А. В.; Крижанівська, А. Є.; Антипова, С. В.; Проняков, В. І.; Соркін, В. М.; Шелешко, Петро Венедиктович; Розуменко, В. Д.; Баштан, Володимир Петрович; Костюк, О. Т.; Чорнобай, Анатолій Валентинович; Зотов, О. С.; Олійник, Ю. Ю.; Тюева, Н. В.; Унгурян, В. П.; Пересунько, О. П.; Шумко, Б. І.; Олійник, Е. В.; Завізіон, В. Ф.; Олексенко, В. В.; Корнєєв, Олег Вітольдович; Гривкова, Л. В.; Тащук, І. В.; Гушул, Т. Я.; Асеев, О. І.; Ряшко, М. І.; Рішко, М. Ф.; Литвиненко, Віктор Євгенович; Соколова, Наталія Афанасіївна
  Національний підручник відповідає вимогам навчальної програми з онкології. Особливу увагу приділено найважливішим і актуальним питанням вітчизняної та світової онкології, сучасним методам ранньої і доклінічної діагностики онкозахворювань. Розглянуто питання патогенезу клінічних проявів пухлин основних локалізацій, методи комбінованої терапії з урахуванням сучасних досягнень, методики реабілітації онкологічних хворих і профілактики раку. Для студентів вищіх медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, студентів-інтернів, лікарів-онкологів, сімейних лікарів.
 • Документ
  Хірургія
  (ВСВ “Медицина”, 2010) Шейко, Володимир Дмитрович; Хіміч, С. Д.; Баранник, С. І.; Барвінський, В. М.; Бесєдін, С. М.; Біжко, І. П.; Бондаренко, М. М.; Бондарев, В. І.; Брюшков, С. С.; Буценко, В. М.; Василенко, Л. Л.; Ващук, В. В.; Ґерич, І. Д.; Гешелін, С. О.; Гончар, М. Г.; Дехтярук, І. А.; Дуденко, В. Г.; Дяченко, М. О.; Желіба, М. Д.; Жорняк, П. В.; Ігнатовський, Ю. В.; Кишеня, М. С.; Костюк, О. Г.; Ксенз, В. І.; Кузнецов, А. Я.; Кущ, О. В.; Кущ, О. О.; Лисенко, Руслан Борисович; Лисюк, Ю. С.; Литвиненко, Віктор Євгенович; Лупальцов, В. І.; Лях, О. В.; Малик, Сергій Васильович; Мельников, А. В.; Мельников, В. А.; Міщук, І. І.; Панасенко, Сергій Іванович; Петрушова, Л. Д.; Петренко, Г. Д.; Сипливий, В. О.; Семенов, В. П.; Стояновський, І. В.; Тимофеев, В. Д.; Тутченко, М. І.; Федоренко, С. Т.; Фелештинський, Я. П.; Хапатько, Г. Ю.; Хіміч, О. С.; Челішвілі, Анатолій Леонідович; Черенько, М. П.; Шапринський, В. О.
  Підручник підготовлений колективом авторів для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України згідно з навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст кваліфікації Лікар-стоматолог у вищих медичних навчальних закладах IV рівня акредитації (Наказ МОЗ України № 352 від 25.07.2003 p.), а також відповідно до Наказу МОЗ України № 492 від 12.10.2004 р. “Про внесення змін та доповнень до Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” та освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста (Наказ МОН України № 239 від 16.04.2003 p.), тимчасової програми навчальної дисципліни “Хірургічні хвороби, в тому числі хірургія надзвичайних ситуацій” (затвердженої ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України від 18.06.2007 p.).
 • Документ
  Средства защиты организма от действия ионизирующего облучения
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2016) Жукова, Тетяна Олександрівна; Zhukova, T. A.; Жукова, Татьяна Александровна; Васько, Лариса Миколаївна; Vasko, L. M.; Васько, Лариса Николаевна; Почерняєва, Вікторія Федорівна; Почерняева, Виктория Федоровна; Pocherniayeva, V. F.; Limar, L. O.; Лимар, Людмила Олексіївна; Лымарь, Людмила Алексеевна; Баштан, Володимир Петрович; Баштан, Владимир Петрович; Bashtan, V. P.
  В пособии рассмотрены вопросы защиты организма от острого и хронического ионизи-рующего облучения. Обсуждены проблемы, связан¬ные с применением противолучевых хими-ческих средств, а также использование продуктов природного происхождения в качестве средств, повышающих радиоустойчивость организма как в неблаго¬приятных экологических условиях, так и при лучевой терапии. Особое внимание уделено современной концепции радиозащитного питания. Пособие разработано согласно программе по учебным дисциплинам «радиационная медицина» и «радиология» для студентов и врачей – интернов высших учебных заведений ΙΙΙ – ΙV уровня аккредитации русским языком обучения. Может быть полезным при изучении курса «радиобиологии» студентами биологического факультета университетов.
 • Документ
  Лікування і профілактика гепатотоксичних реакцій, які виникають при проведенні хемопроменевої терапії
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2010) Жукова, Татьяна Александровна; Zhukova, T. A.; Жукова, Тетяна Олександрівна; Васько, Лариса Миколаївна; Васько, Лариса Николаевна; Vasko, L. N.; Chоrnobai, A. V.; Чорнобай, Анатолій Валентинович; Чорнобай, Анатолий Валентинович; Почерняєва, Вікторія Федорівна; Почерняева, Виктория Федоровна; Pocherniayeva, V. F.; Муляр, Лариса Анатоліївна; Муляр, Лариса Анатоліївна; Mulyar, L. A.