Авторефетати та дисертації. Кафедра ендокринології з дитячими інфекційними хворобами

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Особливості перебігу діабетичної нефропатії та вплив на неї комплексної терапії з використанням гетеротопічної трансплантації кріоконсервованої фетоплацентарної тканини та фенсукциналу
  (Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, 2003) Катеренчук, Віталій Іванович
  Катеренчук В.І. Особливості перебігу діабетичної нефропатії та вплив на неї комплексної терапії з використанням гетеротопічної трансплантації кріоконсервованої фетоплацентарної тканини та феисукциналу. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.14. - ендокринрологія. - Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України. - Київ, 2001. Дисертація присвячена дослідженню особливостей перебігу діабетичної нефропатії та ефективності комплексної терапії у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типу. Проведено клінічне спостереження 165 хворих з діабетичною нефропатією,в якому визначено особливості її перебігу при діабеті 1 та 2 типу, встановлено взаємозв’язки між клінічними ознаками діабетичної нефропатії та факторами, які призводять до її прогресування. Проведено вивчення ефективності комплексної терапії діабетичної нефропатії з застосуванням гетеротопічної трансплантації кріоконсервованої фетоплацентарної тканини та препарату феисукциналу, який поєднує в собі гіпоглікемізуючі та антиоксидантні властивості. Розроблено показання до застосування даних методів у хворих з діабетичною нефропатією.
 • Документ
  Особенности течения и лечения хронического бронхита у больных туберкулезом легких
  (Государственный научный центр пульмонологии, 1993) Ильченко, Валентина Ивановна; Ільченко, Валентина Іванівна
 • Документ
  Вивчення терапевтичної дії кріоконсервованої фетоплацентарної тканини в комплексній терапії цукрового діабету 1 та 2 типів
  (Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України, 2004) Дворник, Ірина Леонідівна
  Вивчення терапевтичної дії кріоконсервованої фетоплацентарної тканини в комплексній терапії цукрового діабету 1 та 2 типів. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.14 - ендокринологія. - Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського АМН України. - Харків, 2004. Дисертацію присвячено вивченню терапевтичної дії кріоконсервованої фетоплацентарної тканини в комплексному лікуванні цукрового діабету 1 та 2 типів. За даними створеного нами "Реєстру хворих на цукровий діабет по Полтавській області" досліджено стан глікемічної компенсації у хворих на ЦД, вивчена поширеність ЦД 1 та 2 типів, їх ускладнень та летальність хворих в залежності від характеру отримуваної терапії в Полтавській області. Проведено порівняльну характеристику з такими ж даними по Україні в цілому. Встановлені особливості клінічного перебігу ЦД 1 та 2 типів, досліджено стан вуглеводного, ліпідного обмінів, вільнорадикального перекисного окислення ліпідів, імунної системи у хворих на ЦД 1 та 2 типів. Проведено аналіз вказаних показників в залежності від віку хворих та тривалості захворювання. Проаналізовано вплив гетеротопічної трансплантації кріоконсервованої фетоплацентарної тканини на клінічний перебіг ЦД 1 та 2 типів. Виявлено нормалізуючу дію фетоплацентарної тканини на метаболічні процеси у хворих на цукровий діабет, а саме позитивний вплив на вуглеводний, ліпідний обміни, також сприяння гальмуванню процесів ВРПО ліпідів. Доведено здатність фетоплацентарної тканини знижувати потребу в інсуліні, стабілізувати перебіг захворювання та покращувати якість життя. Розроблено критерії ефективності застосування кріоконсервованої фетоплацентарної тканини.
 • Документ
  Особливості клінічного перебігу та комплексного лікування аутоімунного тиреоїдиту
  (Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України, 2006) Муравльова, Оксана Василівна
  Муравльова О.В. Особливості клінічного перебігу та комплексного лікування аутоімунного тиреоїдиту. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальностю 14.01.14 - ендокринологія. Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського АМН України, Харків, 2006. Дисертація присвячена вивченню особливості клінічного перебігу та комплексного лікування АІТ. За даними проведеного аналізу Полтавська область відноситься до зони слабкого йодного дефіциту, підсилює недостатність йоду підвищений рівень фтору та рівень радіаційного фону. Встановлені особливості клінічного перебіїу АІТ, який зумовлений стадійністю (хашитоксикоз, еутиреоз, гіпотиреоз). По характеру метаболічних змін визначені чотири типи перебігу, імунний, перекисний, змішаний, метаболічно- латентний. Урахування характеру метаболічних змін при АІТ визначило вибір лікувальних заходів: при імунному - застосування імуномодулюючого комплексу, при перекисному - прямого АО тіотриазоліну, при змішаному імуномодулюючого комплексу та АО тіотриазоліну, при метаболічно- латентному - мілдронату. Встановлено, що застосування в комплексній терапії АІТ диференційованого лікування, в залежності від типу його перебігу, дозволяє зменшити процес руйнування тиреоцитів, як тиреоїдними антитілами, імунними комплексами, так і вільними радикалами, що гальмує розвиток гіпотиреозу.
 • Документ
  Стан здоров’я дітей, що мешкають на нітратно-забрудненій території та обгрунтування методів їх реабілітації
  (Харківська медична академія післядипломної освіти, 2004) Пікуль, Катерина Вікторівна
  У роботі висвітлена та набула подальшого розвитку концепція негативної тривалої дії нітратів у патогенезі порушення стану здоров’я та фізичного розвитку дітей. Показано, шо фізичний розвиток дітей шкільного віку, які проживають на нітратно-забрудненій місцевості і мають ознаки “ безсимптомної” метгемоглобінемії є дисгармонійним. Встановлено переважаючу патологію органів травлення в дітей, які постійно проживають в умовах нітратно-забрудненого довкілля. Розроблено і впроваджено схему реабілітаційних заходів, яку рекомендовано до загального лікування дітям, що знаходяться на диспансерному обліку з хронічним гастритом (гастродуоденітом) і дискінезією жовчовивідних шляхів по гіпотонічному гіпокінетичному типу та тривалий час, що мешкають на нітратно-забрудненій території.
 • Документ
  Стан здоров’я дітей, що мешкають на нітратно-забрудненій території та обгрунтування методів їх реабілітації
  (Полтавський державний медичний університет, 2004) Пікуль, Катерина Вікторівна
  Актуальність теми визначається пріоритетністю, важливістю досліджень, які мають профілактичне направлення, що спрямоване на забезпечення гармонійного зростання та розвитку дітей раннього віку, їх резистентності до дії інфекцій та інших несприятливих зовнішніх чинників. Як відомо, згідно інтерпретації ВООЗ та вітчизняних вчених, здоров’я визначається як повне фізичне, психічне та соціальне благополуччя, а не тільки відсутність захворювання. В останні роки вчені відмічають, що стан здоров’я дітей є одним із найбільш чутливих біологічних показників, який відображає якість оточуючого середовища [1-6]. На тлі повсюдного забруднення довкілля в Україні хімічними та радіоактивними речовинами і несприятливого їх впливу на здоров’я населення, питання щодо ролі постійного нітратного навантаження у формуванні порушень здоров’я дітей залишаються нез’ясованими. Їх вирішення є важливим як з теоретичної, так і практичної точки зору, зокрема для оцінки ризику виникнення захворювань та їх профілактики. У цьому плані проведені цікаві різнопланові дослідження, але багато питань досі недостатньо розроблені, зокрема патогенетичні ланки та особливості перебігу захворювань шлунково-кишкового тракту, фізичного розвитку дітей за умови нітратно-забрудненого довкілля. Наведені аргументи стали передумовою для проведення власних клініко-експериментальних досліджень з метою всебічної оцінки стану здоров’я дітей, їх фізичного розвитку з аналізом факторів, які його обумовлюють, що дозволить розробити відповідні заходи по профілактиці розвитку захворювань у дітей, які мешкають на нітратно-забруднених територіях.
 • Документ
  Клінічна ефективність та динаміка показників системного запалення і інсулінорезистентності у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2 типу при поєднаному застосуванні метформіну і піоглітазону
  (2015) Шаєнко, Златослава Олексіївна; Шаенко, Златослава Алексеевна; Shaenko, Z.
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення і знайдено нове рішення актуальної науково-практичної задачі щодо оптимізації лікування хворих на ІХС у поєднанні з ЦД 2 типу шляхом використання комбінації бігуанідів та тіазолідиндіонів. Доведена патогенетична доцільність, клінічна ефективність та безпечність поєднаного застосування метформіну та піоглітазону у комплексному лікуванні пацієнтів на ішемічну хворобу серця у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу з метою покращення суб’єктивного стану пацієнтів, поліпшення показників інсулінорезистеності та рівня системного запалення, антропометричних показників та корекції порушень у ліпідному та вуглеводному обмінах; В диссертации приведены теоретическое обобщение и найдено новое реше-ние актуальной научно-практической задачи по оптимизации лечения больных с ИБС в сочетании с СД 2 типа путем использования комбинации бигуанидов и тиазолидиндионов. Использование комбинации бигуанидов и тиазолидиндионов приводит к статистически значимому уменьшению жалоб больных на сухость во рту, жажду (р<0,001), полиурию (р<0,001), зуд кожи (р<0,001), боль в сердце (р =0,01), частоты ангинозних приступов (р<0,001), суточного количества употребления таблеток нитроглицерина (р=0,0044), одышки (р=0,049), ощущение нехватки воздуха (р=0,001), онемение ног (р=0,039), головокружение (р=0,004), головной боли (р<0,001) и общей слабости (р=0,002), уменьшение ФК стенокардии напряжения (р=0,04), стадии и ФК сердечной недостаточности (р=0,027), уменьшение ишемических изменений миокарда на 17,23% (р=0,036), систолической перегрузки левого желудочка на 8,62% (р=0,166), процессов реполяризации - на 39,69% (р<0,001), что указывает на положительное влияние комбинации метформина и пиоглитазона на клиническое течение ИБС у пациентов с СД 2 типа. Использование в комплексном лечении больных ИБС в сочетании с СД 2 типа метформина и пиоглитазона приводит к статистически значимому уменьшению уровня ОТ и индекса ОТ/ОБ как у мужчин, так и у женщин по сравнению с терапией метформином и препаратами сульфонилмочевины и свидетельствует о том, что снижение ИМТ у них происходило преимущественно за счет висцерального жира. Предложенный способ лечения привел к уменьшению уровня ФНО-α на 76,8% (р<0,001), ИЛ-6 - на 68,1% (р=0,013), что указывает на мощное противовоспалительное действие сочетанного применения бигуанидов и тиазолидиндионов. Уровень С-пептида уменьшился - на 28% (р<0,001), а индекс инсулинорезистентности - на 42,7% (р<0,001). Использование в комплексном лечении больных ИБС в сочетании с СД 2 типа бигуанидов и тиазолидиндионов привело к статистически значимому уменьшению уровня общего холестерина на 21% (р<0,001), триглицеридов - на 20,3% (р<0,001), ЛПНП - на 16,4% (р=0,001) и коэффициента атерогенности - на 16,7% (р<0,001), гликемии натощак - на 25,6% (р<0,001), гликированного гемоглобина - на 18,9% (р<0,001) и постпрандиальной гликемии - на 20,1% (р<0,001), что свидетельствует об их положительном влиянии на липидный и углеводный обмен. За период проведенного исследования не было зафиксировано клинически выраженных отеков, негативной динамики общеклинических и биохимических показателей крови и мочи, случаев гипогликемической реакции, отмены препарата или выбывания пациентов из исследования из-за побочных или аллергических реакции, что доказывает эффективность, безопасность и целесообразность предложенной комбинации препаратов в комплексном лечении ИБС у больных с СД 2 типа; This thesis provides a theoretical framework and suggests a new approach to a current scientific and practical task aimed to optimize treatment of patients with coro-nary artery disease and type 2 diabetes by using a combination of biguanides and thiazolidinediones. The thesis proves pathogenetic feasibility, clinical efficacy and safety of combined use of pioglitazone and metformin in treatment of patients with coronary heart disease and type 2 diabetes in order to improve the subjective state of patients, normalize blood pressure, improve anthropometric and electrocardiographic parameters, and correct the major disorders of lipid and carbohydrate metabolism, parameters of insulin resistance and level of systemic inflammation.