Наукові праці. Кафедра фармакології, клінічної фармакології та фармації

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 335
 • Документ
  Електронний рецепт і викладання медичної рецептури майбутнім лікарям
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Важнича, Олена Митрофанівна; Луценко, Руслан Володимирович; Сидоренко, Антоніна Григорівна; Чечотіна, Світлана Юріївна; Капустник, Юрій Олексійович; Шакіна, Еліна Георгіївна; Власенко, Наталія Олександрівна; Луценко, Ольга Анатоліївна
  Стаття висвітлює досвід застосування електронного рецепта в медицині та його перевагам над паперовим рецептом. Запропоновано сучасні варіанти викладання цього питання медичної рецептури в курсі фармакології. The article is devoted to the experience of using an electronic prescription in medicine and its advantages over a paper prescrption. It offers modern options for teaching this issue of medical prescribing in the course of Pharmacology.
 • Документ
  Сучасні та перспективні методи навчання фармакології майбутніх лікарів
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Луценко, Руслан Володимирович; Сидоренко, Антоніна Григорівна; Чечотіна, Світлана Юріївна; Гришко, Юлія Михайлівна; Петрова, Тамара Аркадіївна; Луценко, Ольга Анатоліївна
  У світі зростає кількість новітніх лікарських препаратів, що спонукає до постійних інновацій при опануванні фармакології майбутніми лікарями й формування в них професійних компетентностей. Це обґрунтовує внесення відповідних змін до навчальних програм, навчальних планів, їх ускладнення і збільшення інформаційного навантаження. Тому викладання фармакології необхідно постійно осучаснювати, модернізувати з методичного й інформаційно-технічного поглядів. In the world, the number of the newest medicines is increasing, which leads to constant innovations in the mastering of pharmacology by future doctors and the formation of their professional competences. This justifies the introduction of appropriate changes to educational programs, curricula, their complexity and increase in the informative load. There fore, the teaching of pharmacology must be constantly modernized and modernized from a methodological and information-technical point of view.
 • Документ
  Науково-методичні аспекти вдосконалення педагогічного процесу
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Островська, Галина Юріївна; Сидоренко, Антоніна Григорівна; Луценко, Руслан Володимирович; Петрова, Тамара Аркадіївна; Власенко, Наталія Олександрівна; Шакіна, Еліна Георгіївна
  Вища медична освіта є складовою реалізації соціальних пріоритетів держави і має забезпечувати якісну підготовку здобувачів освіти. Поєднання науково-методичних підходів до навчального процесу –важлива умова підвищення якості підготовки сучасних фахівців. Higher medical education is a component of the implementation of social priorities of the state and should provide quality training for students. The combination of scientific and methodological approaches to the educational process is an important condition for improving the quality of training of modern specialists.
 • Документ
  Номенклатурні синоніми в сучасній фармації та їх роль у підготовці майбутніх спеціалістів у галузі охорони здоров’я
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Важнича, Олена Митрофанівна; Власенко, Наталія Олександрівна; Сидоренко, Антоніна Григорівна; Чечотіна, Світлана Юріївна
  Стаття присвячена номенклатурній синонімії у фармацевтичній термінології. Синоніми розглядаються в контексті відтінків їх значення і особливостей застосування. Підкреслюється інформаційна та комунікативна роль знання синонімів назв лікарських препаратів у підготовці майбутніх фахівців з охорони здоров'я. The article is devoted to nomenclature synonymy in pharmaceutical terminology. Synonyms are considered in the context of shades of their meaning and features of application. The information and communicative role of knowledge of synonyms of medicinaldrugs namesfor future health care professionals is emphasized.
 • Документ
  Упровадження компетентнісного підходу при викладанні фармакології в Полтавському державному медичному університеті
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Луценко, Ольга Анатоліївна; Петренко, Л. М.; Луценко, Руслан Володимирович
  Модернізація вищої освіти в Україні, зокрема медичної в останні роки відбувається досить активно, що обумовлено входженням країни в світову і європейську освітню та наукову спільноту. В умовах підготовки майбутніх лікарів дисципліна фармакологія займає одне з найважливіших місць на якій ґрунтується професійна діяльність переважної більшості лікарів. Традиційний підхід до викладання фармакології, дисципліни, що динамічно розвивається і оновлюється потребує змін. Зазначається, що в останні роки при підготовці майбутніх лікарів активно залучаються сучасні інформаційно-комунікативні технології та цифрові продукти. Основою успішного вивчення фармакології є запровадження компетентнісного підходу, що виступає підґрунтям для набуття фахових знань, професійних навичок та умінь, способів мислення, поглядів і цінностей, а також інших особистих якостей, що дадуть змогу майбутньому лікарю успішно займатися професійною діяльністю в галузі охорони здоров’я. Зазначаються функції компетентнісного підходу в освітньому процесі. В статті розглянуті фахові компетентності відповідно до стандарту вищої освіти та практичні результати навчання якими повинен оволодіти майбутній лікар. Наводиться сутність формування професійних компетентносей майбутнього лікаря її структури, що знаходиться в основі викладання фармакології у медичних закладах вищої освіти та формує якісну професійну підготовку висококваліфікованого фахівця. The modernization of higher education in Ukraine, in particular medical education, has been quite active in recent years, due to the country's entry into the world and European educational and scientific community. In the context of training of future doctors, the discipline of pharmacology is one of the most important, on which the professional activity of the vast majority of doctors is based. The traditional approach to teaching pharmacology, a dynamically developing and updated discipline, needs to be changed. It is noted that in recent years, modern information and communication technologies and digital products have been actively used in the training of future doctors. The basis for the successful study of pharmacology is the introduction of a competency-based approach, which serves as the basis for the acquisition of professional knowledge, professional skills and abilities, ways of thinking, attitudes and values, as well as other personal qualities that will allow the future doctor to successfully engage in professional activities in the field of health care. The functions of the competency-based approach in the educational process are noted. The article discusses the professional competencies in accordance with the standard of higher education and the practical learning outcomes that a future doctor should master. The essence of the formation of professional competencies of a future doctor is presented in terms of its structure, which is the basis for teaching pharmacology in medical institutions of higher education and forms the quality professional training of a highly qualified specialist .
 • Документ
  Особливості реалізації компетентнісного підходу при викладанні фармакології у медичному закладі вищої освіти
  (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023) Петренко, Л.; Луценко, Ольга Анатоліївна; Petrenko, L.; Lutsenko, O.
  В статті наводиться функціональний спектр реалізації компетентнісного підходу у процесі професійної підготовки майбутніх лікарів. Розглянуто фахові компетентності, що набувають здобувачі освіти відповідно до професійного стандарту. Показано, що компетентнісний підхід при вивченні фармакології майбутніми лікарями є підґрунтя для набуття фахових знань, професійних навичок та умінь, способів мислення, поглядів і цінностей, а також інших особистісних якостей, що визначає спроможності майбутнього лікаря успішно провадити професійну діяльність із питань охорони здоров'я населення, а також продуктивно впливає на розвиток подальшої самоосвіти в зазначеній сфері діяльності. Впровадження компетентісного підходу створює передумови для осучаснення освітнього середовища медичного закладу вищої освіти. Дидактичні основи навчання фармакології майбутніх лікарів повинні відповідати сучасному рівню розвитку медичної освіти. Розглядаються функції компетентнісного підходу в освітньому процесі, зокрема концептуальнотеоретична, проектно-теоретична, практично-орієнтована та інтеграційна. Представлене авторське розуміння сутності формування професійної компетентності майбутнього лікаря і її структури, що покладено в основу вивчення фармакології у Полтавському державному медичному університеті. The article presents the functional spectrum of the implementation of the competence-based approach in the process of professional training of future doctors in the educational and professional program "Medicine" when teaching the educational component of pharmacology at Poltava State Medical University. The professional competencies acquired by students in competency-based pharmacological training in accordance with the professional standard are considered. The author's opinion is presented, which shows that the study of pharmacology is an integral part of the educational and professional program "Medicine". It is shown that the competence-based approach to the study of pharmacology by future masters of the medical sector of the healthcare industry of Ukraine provides the basis for the acquisition of professional knowledge, professional skills and abilities, ways of thinking, views and values, as well as other personal qualities that determine the ability of a future doctor to successfully carry out professional activities in the field of public health, and also productively affects the development of further self-education in this field of activity. The implementation of a competency-based approach in the study of pharmacology will contribute to the formation of the following components of professional competence in future doctors: motivational and value, cognitive, procedural and activity, information and communication, communicative, and professional and reflective. The introduction of a competencybased approach creates prerequisites for further research on the problem of implementing a competency-based approach in teaching pharmacology to future doctors as a means of modernizing the educational environment of a medical institution of higher education. The subject field of teaching pharmacology includes a set of professionally oriented information. The educational process of studying pharmacology should ensure the quality training of highly qualified personnel. The didactic basis of teaching pharmacology to future doctors should correspond to the current level of development of medical education. The functions of the competence approach in the educational process are considered, in particular, conceptualtheoretical, project-theoretical, practice-oriented and integration. The author's understanding of the essence of the formation of professional competence of the future doctor and its structure is presented, which is the basis for the study of pharmacology at Poltava State Medical University.
 • Документ
  Дослідження проблеми антибіотикорезистентності на регіональному рівні
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Луценко, Ольга Анатоліївна; Островська, Галина Юріївна; Лавренюк, Ю. М.; Петрова, Тамара Аркадіївна; Луценко, Руслан Володимирович; Lutsenko O. A.; Ostrovska, G. Yu.; Lavrenyuk, Yu. M.; Petrova, T. A.; Lutsenko, R. V.
  Антибіотики з моменту їх появи зробили революцію в медичній практиці та значно зменшили захворюваність і смертність від інфекційних хвороб. Однак десятиліття надмірного їх використання прискорили еволюцію мікроорганізмів, що спричинило розвиток антибіотикорезистентності. Мета дослідження. Вивчити регіональні фактори ризику виникнення антибіотикорезистентності серед населення Полтавської області. Матеріали і методи. У дослідженні було включено 100 пацієнтів Комунального підприємства 2-ї міської клінічної лікарні та Обласного (республіканського) центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Полтава. Збір даних проводився з листопада 2023 року по березень 2024 року. Пацієнтам запропонували блок з 11 питань. Результати дослідження. Встановлено, що 22% проходить курс лікування на сьогодні, 8 – у найближчий місяць, 36% за останній рік, 34% – більше року. Застосовували антибіотик якщо без рецепта, то консультувалися в аптеці 30%, довіряли Інтернету 52%, 10% вибрали найдешевший продукт і 8% –посилались на рекламу. При наступних захворюваннях 76% опитаних застосовували антибіотик, що приймали раніше, це: амоксицилін – 42%, ципрофлоксацин – 28%, 22% – азітроміцину і 8% – левоміцетину. 80% учасників повідомили, що приймали антибіотик відповідно інструкції, 20% приймали, перериваючи курс лікування при покращенні стану. Чи відомо, що антибіотики потрібно приймати курсами? 84% опитаних відповіли ствердно, однак 16% відповіли, що цього не знали. Чи приймали антибіотики для профілактики? 11% повідомили, що починали приймати, як тільки відчувають, що захворіли, 85% опитаних зазначили, що у них брали аналіз на чутливості мікроорганізмів. Лише 9% осіб вказали, що амоксицилін не виявляв ефективності. При неефективності антибіотиків 46% опитаних консультувалися з лікарем, 24% не приймали ніяких дій і чикали ефекту від антибіотика, 21% - призупиняли приймати один антибіотик і починали приймати інший, 14% - віддавали перевагу внутрішньом’язовим ін’єкціям і самолікуванню. Висновки. Значна кількість пацієнтів (48%) приймають антибактеріальні засоби без рецепта лікаря і самі шукають інформацію у мережі 52%. Один і той препарат при повторному захворюванні використовують 76% пацієнтів. Найчастіше віддають перевагу амоксициліну – 42%, менша кількість приходила в аптеку за ципрофлоксацином – 28%, 22% опитаних віддавали перевагу азітроміцину. The introduction of antibiotics revolutionized medicine, dramatically reducing deaths and illnesses caused by infections. However, decades of overuse have accelerated the evolution of microorganisms, leading to a critical challenge: antibiotic resistance. This research aims to investigate the regional risk factors contributing to antibiotic resistance among the Poltava region population. Materials and methods. 100 patients of the 2nd Municipal Clinical Hospital and the Regional (Republican) Center for Emergency Medical Aid and Disaster Medicine of Poltava were included in the study. Data collection was carried out from November 2023 to March 2024. Patients were offered a series of 11 questions. Research results. This study has revealed the following antibiotic usage patterns among the residents of the Poltava region. It has been found that 22% of respondents are currently undergoing treatment, 8% in the last month, 36% in the last year, and 34% of the respondents tool the treatment for more than a year. When using antibiotics without a prescription, 30% of patients consulted a pharmacy, 52% trusted the Internet, 10% chose the cheapest medicine, and 8% followed advertisements. For subsequent illnesses, 76% of respondents used antibiotics they had taken before: amoxicillin (42%), ciprofloxacin (28%), azithromycin (22%), and chloramphenicol (8%). While 80% reported following prescribed antibiotic regimens, 20% interrupted treatment prematurely due to perceived improvement. Despite 84% acknowledging the importance of completing antibiotic courses, a concerning 16% were unaware of this crucial practice. Interestingly, 11% reported using antibiotics for preventive purposes (before getting sick). However, a positive trend emerged: 85% of respondents confirmed undergoing testing for bacterial susceptibility before receiving antibiotics. Only 9% reported amoxicillin as ineffective. When antibiotics were ineffective, 46% of respondents consulted a doctor, 24% took no action and waited for the antibiotic to take effect, 21% stopped one antibiotic and started another, and 14% preferred intramuscular injections and self-medication. Conclusion. A significant number of patients (48%) take antibacterial drugs without a doctor's prescription and 52% search for information on the Internet. 76% of patients use the same drug for a recurrent disease. Amoxicillin is the most often preferred (42%), a smaller number of patients came to the pharmacy for ciprofloxacin (28%), 22% of respondents preferred azithromycin. This study underscores the necessity for public health interventions to tackle antibiotic misuse and misconceptions in the Poltava region. Promoting responsible usage, emphasizing the importance of completing treatment courses, and discouraging self-medication are crucial steps in combating the growing threat of antibiotic resistance.
 • Документ
  Неформальна освіта як інноваційний компонент системи освіти майбутніх фармацевтів
  (Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, 2023) Чечотіна, Світлана Юріївна; Луценко, Руслан Володимирович; Сидоренко, Антоніна Григорівна; Власенко, Наталія Олександрівна; Дев'яткіна, Наталія Миколаївна; Луценко, Ольга Анатоліївна
  Неформальна освіта надає новий практичний досвід, знання та широкі можливості для саморозвитку здобувачів освіти, є інноваційним методом сучасної освіти майбутніх фахівців фармацевтів.
 • Документ
  Ментальне здоров’я як складова успішного навчання
  (Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2023) Сидоренко, Антоніна Григорівна; Луценко, Руслан Володимирович; Шакіна, Еліна Георгіївна; Чечотіна, Світлана Юріївна; Островська, Галина Юріївна; Луценко, Ольга Анатоліївна
  Ментальне здоров’я згідно визначення ВООЗ, це стан радості та благополуччя, за якого людина здатна розвивати свої творчі здібності, протистояти життєвому стресу, ефективно працювати та робити внесок у суспільне життя. Ментальне здоров’я поєднує психічну та психологічну складові здоров’я людини із соціальною складовою. Його важливість неможливо переоцінити. Воно впливає на всі складові життя, а саме на те, як ми думаємо, відчуваємо та поводимося, на те, як ми ставимося до себе та інших, і як ми справляємося з щоденними проблемами. Психічне здоров’я є основним правом людини та має вирішальне значення для особистого, суспільного та соціально-економічного розвитку.
 • Документ
  The effect of 2-oxoindoline-3-glyoxylic acid derivatives on animals’ behavioral and autonomic reactions in the open field test
  (Taylor & Francis, 2023) Lutsenko, R. V.; Storozhenko, O. V.; Sydorenko, A. H.; Chechotina, S. Yu.; Lutsenko, O. A.; Луценко, Руслан Володимирович; Стороженко, Олексій Володимирович; Сидоренко, Антоніна Григорівна; Чечотіна, Світлана Юріївна; Луценко, Ольга Анатоліївна
  Screening research on the effect of 2-oxoindoline-3-glyoxylic acid derivatives on the emotional and behavioral responses of rats in the open field test was performed. 2-oxoindoline derivatives were suspended in the injection water using the Tween-80 emulsifier (one drop with 25 mg of test substance) and intraperitoneally administered at a dose of 12 mg/kg 1 hour before the first test. Diazepam was administered in the dosage of 2 mg/kg and in the same way as the investigated compounds. Neuroethological indicators have been studied including the latent period of the first movement, ambulation (horizontal activity), number of upright postures (vertical activity), the number of times animals moved to the center, autonomic balance indicators such as the number of grooming acts and defecation acts calculated by the number of fecal balls (boluses). It was found that most 2-oxoindoline derivatives suppressed or did not affect animals’ orienting and investigatory responses in the open field test. Under these conditions, the compounds suppressed emotionality manifested as a reduced number of fecal balls and grooming acts indicating a decrease in anxiety and fear in a stressful situation caused by the novelty of the open field test. Based on the analysis, it can be argued that 2-oxoindoline derivatives can modify the psychophysiological features of intact rats, i.e. their neuropsychotropic properties.
 • Документ
  Сучасні тенденції викладання фармакології
  (Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2023) Сидоренко, Антоніна Григорівна; Луценко, Руслан Володимирович; Шакіна, Еліна Георгіївна; Чечотіна, Світлана Юріївна; Луценко, Ольга Анатоліївна
  З 2020 року через епідеміологічну ситуацію щодо поширення Covid-19 навчання в Україні здійснюється переважно в онлайн-форматі (формат дистанційної освіти). Ця форма навчання запроваджена в середніх і вищих навчальних закладах країни. В умовах війни дистанційне навчання дає можливість учням та здобувачам вищої освіти отримати якісну освіту. Важливу роль у забезпеченні професійної підготовки компетентних і конкурентоспроможних спеціалістів відіграє освіта.
 • Документ
  Circadian rhythms: physiological and pathophysiological aspects
  (Springer Nature, 2022) Drogovoz, S. M.; Seredyns’ka, N. M.; Shtroblya, A. L.; Luk’yanchyuk, V. D.; Lutsenko, R. V.; Krutskykh, T. V.; Panfilova, A. L.; Derymedvid’, L. V.; Shtroblya, M. V.; Луценко, Руслан Володимирович
  Physiological and pathophysiological aspects of the functioning of the cerebral system (hypothalamus and cerebral epiphysis) providing the circadian rhythm in humans are described with special attention to the involvement of disorders in this system in the pathogenesis of some neurodegenerative diseases and epilepsy.
 • Документ
  Toxicity factors of magnetite nanoparticles and methods of their research
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2024) Vazhnichaya, E. M.; Semaka, O. V.; Lutsenko, R. V.; Bobrova, N. O.; Kurapov, Yu. A.; Важнича, Олена Митрофанівна; Семака, Олександр Валентинович; Луценко, Руслан Володимирович; Боброва, Нелля Олександрівна; Курапов, Ю. А.
  Among nanoparticles (NPs) of metal oxides, magnetite NPs are the most well-known. The need for regulations related to the safety of magnetite NPs requires a deep understanding of their toxicological paradigm. The purpose of the presented review is to analyze the methods of studying the magnetite NPs toxicity and to summarize their toxicity factors based on the literature data. Literature sources were searched in the PubMed database, and 99 works were selected, supplemented with articles from other databases in some cases. It is shown that the study of the magnetite NPs toxicity became widespread during the last decade, reflecting the expansion of the list of synthesized magnetic NPs and the awareness that the prospects for their use depend on the safety of the created nanomaterial. The safety assessment of magnetite NPs on cell lines is the most popular. Primitive and more highly organized animals can be used to evaluate various aspects of the magnetite NPs toxicity. The toxicity factors of magnetite NPs depend on their characteristics (core composition, coating, size, and shape) and the mode of application (concentration, dose, exposure, type of cells, or animal model). One of the main mechanisms of nanomagnetite toxicity is the interference with iron metabolism and increased generation of reactive oxygen species leading to the disruption of cell proliferation, viability, and metabolism. Thus, the toxicity of magnetite NPs is studied by various methods and at different levels of living systems. Understanding the mechanisms of nanotoxicity should contribute to the targeted design of safe magnetic NPs.
 • Документ
  Особливості підготовки бакалаврів сестринської справи в сучасних умовах
  (КЗВО «Волинський медичний інститут», 2023) Власенко, Наталія Олександрівна; Чечотіна, Світлана Юріївна; Луценко, Ольга Анатоліївна
  Мета роботи: висвітлити роль медичних сестер бакалаврів у сучасній системі охорони здоров’я та обґрунтувати шляхи поліпшення їх професійної підготовки.
 • Документ
  Особливості викладання клінічної фармакології з токсикологією бакалаврам медсестринства за умов заочної (дистанційної) форми навчання
  (КЗВО «Волинський медичний інститут», 2023) Чечотіна, Світлана Юріївна; Шакіна, Еліна Георгіївна; Власенко, Наталія Олександрівна; Сидоренко, Антоніна Григорівна; Луценко, Руслан Володимирович
  Мета роботи: проаналізувати ефективність викладання клінічної фармакології з токсикологією бакалаврам медсестринства за умов заочної (дистанційної) форми навчання.
 • Документ
  Study of antioxidant activity of carbon dioxide gas on the model of the acute inflammatory reaction
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Shtroblia, V. V.; Lutsenko, R. V.; Штробля, В. В.; Луценко, Руслан Володимирович
  Lipid peroxidation (LPO) is one of the leading causes of inflammation. Therefore, substances that correct it can be considered in the treatment of inflammatory processes. The aim is to establish the presence of carbon monoxide's antioxidant effect on the model of inflammatory reaction caused by formalin. In experiments on white rats of both sexes, the presence of antioxidant effect (effect on the content of TBA-AP, the activity of antioxidant (AO) enzymes catalase and superoxide dismutase (SOD) in carbon monoxide (0.5 ml) and in its combination with diclofenac (4 mg/kg) or chondroitin (3 mg/kg) was studied on a model of formalin inflammation. Rectal temperature was measured with an electronic thermometer 5 hours after the start of the experiment. Formalin-induced inflammation disrupted blood peroxidation processes, manifested by a significant increase in TBA-AP and catalase activity, and hyperthermia developed. Diclofenac, combined with carbon dioxide and chondroitin, did not significantly affect the lipid peroxidation processes and oxidative stress in the blood against the background of formalin-induced inflammation. Carbon dioxide or its combination with chondroitin significantly reduced the content of TBA-AP and catalase activity and, along with diclofenac, corrected the hyperthermic reaction in rats under conditions of experimental pathology. Carbon dioxide used prophylactically or therapeutically or in combination with chondroitin showed AO, reduced TBA-AP content, and catalase activity in the model of acute inflammation caused by formalin.
 • Документ
  Універсальні можливості карбоксітерапії в медицині
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Штробля, Віктор Вікторович; Філіп, Степан Степанович; Луценко, Руслан Володимирович; Shtroblia, V. V.; Filip, S. S.; Lutsenko, R. V.
  Незважаючи на те, що карбоксітерапія (заснована на введенні вуглекислого газу (СО2)) сьогодні завойовує все більше визнання як серед лікарів так і серед пацієнтів, а її ефекти вивчаються протягом багатьох років. Відповіддю організму на введення СО2 безпосередньо в тканинІ є розширення судин, покращення кровопостачання тканин, і таким чином, процесів метаболізму, а також природних регенеративних механізмів організму. Результатом дії СО2 або карбоксітерапії, як методу лікування різних захворювань, є утворення нових капілярів, усунення гіпоксії, а кисень та фактори росту, що вивільняються з крові в тканини під дією СО2, стимулюють фібробласти до вироблення колагену та утворення нових кровоносних судин, що відомо як процес неоваскуляризації. Різні методи введення СО2 приводять до помітних покращень в організмі при різних патологічних станах за рахунок покращення оксигенації, взаємодії регуляторів тканинної перфузії та руйнування жирових клітин. Тому в даному аналізі літератури представлені дослідження, що оцінюють потенційні переваги карбоксітерапії при різних патологічних станах організму. Методи: пошук наукової інформації проведений в електронних базах PubMed, Google Scholar. Результати: проведений аналіз даних літератури про механізми дії СО2, умови та стани використання її в медицині. Висновки: СО2 сприяє збільшенню кровотоку, зменшенню гіпоксії, запалення і окисного стресу, що дозволяє включати карбоксітерапію в лікування різних патологічних процесів. Тому сьогодні при терапевтичному використанні карбоксітерапія може забезпечити ефективну та безпечну альтернативу традиційній фармакотерапії або доповнити її при комплексному застосуванні.
 • Документ
  Antimicrobial properties of the new combined dental gel
  (2023) Devіatkina, Nataliia; Дев'яткіна, Наталія Миколаївна
  Given the role of the microbial factor in the development of infectious-inflammatory processes in the oral mucosa, the research aim was to study the antimicrobial action of a new combined dental gel containing Rotocan® (10%) and triclosan (0.4%) in vitro and in the traumatic stomatitis in albino rats. RotrinDenta® exhibited strong antimicrobial activity against etalon strains of gram-positive (S. aureus ATTC 6538, S. pyogenes DICK 1, B. subtilis ATCC 6633) and gramnegative (E. coli ATCC 25922) bacteria, which exceeded the action of the reference drug Camident-Zdorovia® and weak effects on pseudomonads (P. aeruginosa ATCC 27853) and fungi (C. albicans CCV 885-653), which is less to the reference preparation. RotrinDenta® reduced microbial insemination and eliminated oral dysbiosis in albino rats with traumatic stomatitis, exceeding the effect of Kamident-Zdorov’ya®. The results open up the prospect of its clinical testing and further implementation in the dentistry practice.
 • Документ
  Изучение и анализ органических кислот травы тонколучника однолетнего
  (Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı / Azerbaijan Pharmaceutical & Pharmacotherapy Journal, 2022) Головач, А. Р.; Ковалев, С. В.; Ковалев, В. Н.; Ковальов, Сергій Володимирович
  В 21 веке растения продолжают оставаться источником получения новых биологически активных веществ создавая предпосылки для комбинации создания новых перспективных лекарственных средств различной направленности действия. Впервые с помощью метода газовой хроматографии с масс-спектрометрией (ГХ/МС) исследован и проанализирован экстракт из травы тонколучника однолетнего (E. annuus) флоры Украины на наличие органических кислот. В исследуемом сырье обнаружено 14 органических кислот, что создает предпосылки использования сырья в медицинской, фармацевтической, косметической, пищевой и сельско-хозяйственной промышленностях.
 • Документ
  Зміни показників оксидативного стресу при місцевому застосуванні міноксидилу в щурів з хімічною депіляцією
  (Фармакологія та лікарська токсикологія, 2023) Балюк, Олена Євгенівна; Важнича, Олена Митрофанівна; Луценко, Руслан Володимирович; Костенко, Віталій Олександрович; Акімов, Олег Євгенович; Baliuk, O. Ye.; Vazhnichaya, E. M.; Lutsenko, R. V.; Kostenko, V. O.; Akimov, O. Ye.
  Захворювання або втрата волосся можуть суттєво впливати на добробут і якість життя. Відомо багато видів алопеції, але в кожному випадку патогенетична терапія спрямована на стимулювання анагену, затримку катагену, відновлення або підтримку належної густоти волосся. Міноксидил для місцевого застосування є одним з найвизнаніших засобів лікування алопеції, але його вплив на рівень оксидативного стресу під час терапії описано недостатньо. Мета дослідження – вивчити вплив місцевого застосування міноксидилу на показники оксидативного стресу під час регенерації волосся в тварин з хімічною депіляцією. Експерименти були виконані на 35 білих щурах-самцях. Патологію моделювали шляхом хімічної депіляції шкіри спини щурів площею 8 см × 4 см калію тіогліколатом. Лікування розпочинали відразу після депіляції, наносячи на шкіру депільованої ділянки 2 % розчин міноксидилу 1 раз на добу в дозі 30 мг/кг. Через 3 дні, 9 днів та 21 день після депіляції тварин виводили з експерименту шляхом термінальної крововтрати. Відростання волосся оцінювали в балах. У крові та гомогенаті шкіри визначали малоновий діальдегід (МДА) і 4-гідроксиалкеналі як продукти пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ), активність супероксиддисмутази (СОД) і каталази. Одержаний цифровий матеріал статистично обробляли шляхом однофакторного дисперсійного аналізу ANOVA з апостеріорним Тьюкі-тестом або за критерієм U Манна-Уітні. При лікуванні міноксидилом через 3 дні стан шерсті досліджуваної ділянки був таким самим, як при контрольній патології. Через 9 днів препарат сприяв тенденції до появи шерстного покриву з оцінкою 3 бали. Через 21 день у групі з експериментальною терапією переважав розвиток волосся в 4 бали (повна нормалізація), але різниця з контрольною патологією була не вірогідною. Відновлення після хімічної епіляції без лікування супроводжувалось накопиченням МДА, зниженням активності СОД та коливаннями активності каталази в шкірі ураженої ділянки та крові. Під дією міноксидилу в усі строки спостережень у шкірі відмічалось зниження вмісту МДА, підвищення активності СОД та зміни активності каталази, яка додатково зростала через 3 дні, нормалізувалась через 9 днів і була на рівні контрольної патології через 21 день. Поряд з цим, препарат призводив до зменшення накопичення продуктів ПОЛ та суттєвого збільшення активності СОД у крові порівняно з контрольною патологією, що за спрямуванням було подібне процесам у шкірі. Під впливом міноксидилу каталазна активність крові зростала в усі терміни спостережень. Отже, міноксидил за умов щоденного місцевого лікування втрати волосся демонстрував антиоксидантну дію в шкірі ураженої ділянки та крові. Виявлена особливість фармакодинаміки препарату може бути корисна за його клінічного застосування на тлі оксидативного стресу, викликаного старінням, хіміо- або радіотерапією.